هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، غذای سالم از مزرعه تا سفره

هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، غذای سالم از مزرعه تا سفره
توضیح کامل

محورهای همایش:
محورهای آبیاری زهکشی و منابع آب: -مدیریت مصرف و کاهش مصرف آب و ارتقای بهره وری آب در کشاورزی -استفاده ایمن از پساب و کاهش ریسک آن در تولید محصول سالم -پایش کمی و کیفی پساب بازیافتی -کشاورزی پایدار و سازگاری کشاورزی باتغییرات اقلیمی و کم آبی -فناوری های نوین در آبیاری زهکشی مهندسی در مدیریت منابع آب -مدیریت،بهره وری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی -سایر زمینه های پژوهشی کاربردی مرتبط با آبیاری زهکشی مهندسی و منابع آب

محور های گیاهپزشکی: -مدیریت و کنترل عوامل خسارت زا گیاهی -کنترل بیولوژیک آفت و بیماریها -روشهای نوین در کنترل بیولوژیک عوامل خسارت زا گیاهی -کشاورزی پایدار و مدیریت آفات و بیماریها -مدیریت مصرف آفت کش ها و سایر زمینه های پژوهشی کاربردی مرتبط

محورهای صنایع غذایی: -کاهش و بازیافت پسماندها و ضایعات صنعت غذا -سلامت بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی -امنیت و ایمنی مواد غذایی -بهینه سازی فرایند های پس از برداشت محصولات کشاورزی و باغی -غنی سازی مواد غذایی -میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی در صنایع غذایی -سلامت بهداشت و کنترول کیفیت مواد غذایی -فرمولاسیون مواد غذایی -صنایع فراورده های گوشتی -صنایع فراورده های غلات -صنایع فراورده های لبنی -بسته بندی مواد غذایی و سایر زمینه های پژوهشی کاربردی مرتبط با صنایع

محور های علوم خاک: -مدیریت پایدار خاک -کنترل و کاهش آلودگی خاک و آب -نقش تغزیه خاک و گیاهان در تولید محصول سالم -فزیک و روابط آب وخاک وگیاه و سایر زمینه های پژوهشی کاربردی مرتبط با علوم خاک محور های مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی: -توان،ماشین،طراحی و ساخت -رابطه ماشین وخاک -خاک و رزی حفاظتی -کشاورزی دقیق و سامانه هوشمند -فناوری نوین در سامانه های پس از برداشت و صنایع غذایی -مهندسی انرژی،پایداری و محیط زیست -مهندسی پسماند و تکنولوژی بازیافت -مدیریت و تحلیل سامانه در صنایع کشاورزی و سایر زمینه های پژوهشی کاربردی مرتبط بامکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی…
محور های زراعت و باغبانی: تولید محصولات زراعی،دارویی و باغی ارگانیک نظام های زراعی و باغی(زراعت و باغبانی ارگانیک و کشاورزی پایدار) روش های نوین در تولید محصولات زراعی و باغی مدیریت و کنترل علف های هرز به نژادی گیاهان زراعی و باغی سیستم های تولید زراعی و باغی ارگانیک و کم نهاده زراعت اکولوژی و فیزیولوژی گیاهان زراعی و باغی مدیریت تولید محصولات گلخانه ای زیست فناوری گیاهان زراعی و باغی و سایر موضوعات مرتبط …

آدرس وبسایت
شماره تماس
021-44385523
آدرس
تهران-دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ ارسال مقالات
1399-07-16
تاریخ برگزاری
15 - 1399/08/14