هفتمین کنفرانس ملی فن آوریهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

هفتمین کنفرانس ملی فن آوریهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
توضیح کامل

محورهاي كنفرانس:
مهندسي عمران:

مهندسي عمران: آسيب‌پذيري و مقاوم‌سازي سازه‌ها- روش‌هاي عددي در مهندسي عمران- فناوري‌هاي نوين در مهندسي عمران- مديريت ساخت مهندسي زلزله و ديناميك سازه‌ها- مهندسي سازه‌هاي هيدروليكي و دريايي- مهندسي و مديريت منابع آب- نقشه‌برداري، ژئودزي و ژئوماتيك- سازه‌هاي بتني و فولادي-مهندسي راه، حمل و نقل و ترافيك- مهندسي محيط‌زيست و توسعه پايدار. عمران و توسعه پايدار شهري: مهندسي عمران و توسعه پايدار- برنامه ريزي، مديريت و طراحي شهري- حمل و نقل و زيرساخت هاي شهري- شهرسازي و توسعه شهري پايدار.

مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران: فناوري هاي نوين در صنعتي سازي ساختمان- يافته هاي جديد در تحليل، طراحي و اجراي سازه هاي سبك- سيستم هاي سازه اي، اعضا و يا اتصالات نوين در سازه ها- روشها يا مصالح جديد در مقاوم سازي سازه ها- كاربردهاي نوين مصالح و قطعات سبك در مهندسي عمران- توليد و كاربرد بتن هاي وي‍‍ژه. مهندسي ساخت و ارزيابي پروژه هاي عمراني:نقش مديريت پروژه در تامين شاخصه هاي كمي و كيفي اجراي پروژه هاي عمراني- ارزيابي آسيب پذيري و روش هاي بهسازي، مقاوم سازي، تعمير و تقويت سازه ها- ارزيابي روش هاي مختلف احداث سازه هاي فولادي و بتني- مهندسي ارزش در پروژه هاي عمراني.

فناوريهاي نوين در ساخت و ساز شهري: كاربرد فناوري هاي نوين در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري- كاربرد فناوري هاي نوين در صنعت ساختمان: مشكلات پيش رو، تجربيات كشورهاي پيشرفته و صنعتي، چشم انداز- كاربرد فناوري هاي نوين در هوشمند سازي ساختمان، ساختمان هاي هوشمند- كاربرد فناوري هاي نوين در ساختمان هاي شهري. مديريت بحران: آسيب‌پذيري و بهسازي اماكن- نقش مهندسان عمران در فرهنگ سازي ساخت و ساز ايمن- سيستم‌هاي هوشمند و هشدار سريع- مديريت و مشاركت‌هاي مردمي- مهندسي ايمني و مديريت- نقش مهندسي و سازمان هاي مهندسي در مديريت بحران هاي طبيعي- مديريت بحران در شهرها و مناطق روستايي.

اقليم، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي: راهكارهاي نوين در مهندسي ساختمان جهت مقابله با اثرات منفي تغييرات اقليمي در جهت كاهش مصرف انرژي- چگونگي نقش مهندسان طراح اعم از معماري، عمران، تاسيسات در جهت بهره گيري بيشتر از منابع انرژي اقليمي در منطقه در جهت طراحي بهينه ساختمان. مهندسي زلزله، سازه و ژئوتكنيك: آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي- راهكاري به صرفه اقتصادي در بهسازي لرزه اي سازه ها- سيستم هاي هوشمند و هشدار سريع زلزله- بافت شهري در مناطق زلزه خيز. مهندسي تخريب در صنعت ساختمان: انواع روشها و تكنيكهاي تخريب ساختمانها و سازه‌ها- مباني و اصول مهندسي تخريب، مديريت و نظارت تخريب.

 

معماري:

جايگاه فرهنگ در معماري و شهرسازي - معماري و توريسم فرهنگي - چالش هاي معماري معاصر در كلان شهرها - فرهنگ توسعه يا توسعه فرهنگ در كلان شهرها - معماري معاصر كلان شهرها، بايدها و نبايدها - توريسم و معماري معاصر در 1404 - اقتصاد، توريسم، فرهنگ - المان هاي معماري و سيماي شهري - معماري فرهنگ، فرهنگ معماري - پتانسيل سنجي محدوده توسعه شهري - المان هاي اسلامي و توريسم فرهنگي - المان هاي ماندگار و توريسم فرهنگي - توسعه و مكان يابي هتل در مركزيت يا حومه شهر - تعلق خاطر در معماري، وضعيت توريسم معماري نوستالژيك - نقش مراكز آموزشي در توسعه ي معماري كلان شهرها - مفهوم شناسي معماري و شهرسازي - انديشه ها و فناوري هاي نو در معماري و شهرسازي - معماري تزءيني يا مفهوم در معماري - معماري پيشينه گرا و صنعت توريسم و تمامي موضوعات مرتبط با معماري و شهرسازي

شهرسازي:

طراحي شهري - برنامه ريزي شهري - درك و بيان محيط شهري - آمار در شهرنشيني - طراحي در شهرسازي - حقوق و قوانين شهري - GIS - نقشه برداري در شهرسازي - مباني روشهاي طراحي شهري - شناخت فضاي شهري - تحليل فضاي شهري - مدل هاي كمي شهرسازي - مباني روشهاي برنامه ريزي - شهرسازي اسلامي - روش تحقيق در شهرسازي - طرح شهرسازي - برنامه ريزي منطقه و ناحيه اي - تكنيكهاي طراحي شهري - تكنيكهاي برنامه ريزي شهري - جمعيت شناسي شهري - چالشهاي شهرسازي - شهر و سياست - جامعه شناسي شهري - جغرافياي شهري - اقتصاد شهري - بافتهاي فرسوده - بافتهاي قديمي - بافتهاي تاريخي - بازسازي شهري - نوسازي شهري - آموزش شهروندي - گردشگري شهري - اخلاق شهروندي - پايداري شهري - روانشناسي شهري - شهرهاي جديد - شهرهاي سنتي - مديريت شهري - مسكن و شهرسازي - شهر در سينما - شهر در ادبيات - اسطوره و شهر - شهر در هزاره سوم - سبكهاي شهرسازي - برنامه ريزي حمل و نقل - ترافيك شهري - شبكه حمل و نقل شهري - شهر و شهرسازي معاصر - آموزش شهرسازي - فرهنگ شهرنشيني - گرافيك شهري - نماهاي شهري - بدنه هاي شهري - آمايش سرزمين - بحران در شهر - زيرساختهاي شهري - منظرسازي شهري - فرهنگ هويت و منظر شهري - شهرسازي سنتي - شهرسازي معاصر - شهرسازي جهان - تاريخ شهر و شهرسازي - تاثيرات فناوري در شهر - شهرسازي ديجيتال - شهر الكترونيك - شهروند الكترونيك - تاريخ شهرنشيني و شهرسازي - سير انديشه هاي شهرسازي - تجارب جهاني طراحي شهري - تاسيسات و زيرساختهاي شهري - كاربرد رايانه در شهرسازي - گرافيك رايانه اي در شهرسازي - سكونتگاه هاي غير رسمي - شهر و مناطق زلزله زده - زيبايي شناسي شهري - آسيب شناسي شهر و شهروندي - تفسير عكسهاي هوايي ماهواره اي - مديريت پروژه هاي شهري - آمار و احتمالات در شهرسازي - علم و هنر شهرسازي - فناوريهاي نوين در شهر - فناوريهاي گذشته در شهر - نظام اطلاعات شهري - طراحي محيط شهر و اثرات آن - ارزيابي زيست محيطي پروژه شهر - ارزيابي توان محيط زيست شهري - سوانح طبيعي و شهر - بوم شناسي و شهرسازي

آدرس وبسایت
شماره تماس
02144385523
آدرس
ایران-تهران
تاریخ برگزاری
1399/08/28