بیست و هشتمین همایش ملی بلور شناسی و کانی شناسی ایران

بیست و هشتمین همایش ملی بلور شناسی و کانی شناسی ایران
توضیح کامل

محورهای همایش:

زمین شناسی بلور ها و کانی ها
خواص فیزیکی، شیمیایی و هندسه بلورها و کانی ها
ابررساناها، بلورهای مایع و نانوبلورها
کانی شناسی پزشکی و زیست محیطی
زمین شناسی، ژئوشیمی و اکتشاف گوهره
کانه آرایی گوهره
بهسازی، ساخت و تجارت گوهرها
بلورشناسی و کانی شناسی کانی های صنعتی
روش های تجزیه دستگاهی پیشرفته در بلورشناسی و کانی شناسی
سایر زمینه های مرتبط با علوم بلورشناسی و کانی شناسی

آدرس وبسایت
شماره تماس
8763647-0513
آدرس
مشهد ، پردیس دانشگاه فردوسی ، دانشکده علوم پایه ، دبیرخانه انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
تاریخ ارسال مقالات
1399/10/25
تاریخ برگزاری
1399/11/15