پانزدهمین کنفرانس ملی ماده چگال ایران

پانزدهمین کنفرانس ملی ماده چگال ایران
توضیح کامل

محورهای همایش:

فیزیک ماده چگال
ابررسانایی، چگالی نرم و بیو فیزیک، درهمتنیدگی کوانتومی و سیستمهای پیچیده، دستگاههای همبسته قوی و مغناطیس، مایعات کوانتومی، ساختار الکترونی و خواص الکتریکی، مغناطیسی و اپتیکی، نظریه تابعی چگالی ساختار و خواص مکانیکی و حرارتی، مکانیک آماری و ترمودینامیک، نانوساختارهای تجربی (لایه نازک،‌فصل مشترکها،‌لایه نازک و ساختارهای کم بعدی) ،نانو ساختارهای نظری نیمه رساناها و رشد بلور

شماره تماس
36641601-025
برچسب ها
آدرس
دانشگاه صنعتی قم
تاریخ برگزاری
1399/11/08 - 1399/11/09