پانزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی

پانزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی
توضیح کامل

محورهای پانزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی:

تحلیل ساختار و ساز و کارهای سیاست گذاری (آموزشی، پژوهشی و ...) در نظام آموزش عالی کشور و رابطه آن ها با ارزیابی بهبود کیفیت
روندها و روش های ارزیابی و بهبود کیفیت در دانشگاه ها و نقش مدیریت دانشگاه در آن ها
تجارب داخلی و جهانی در زمینه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت نظام ها و زیرنظام های آموزش عالی و نقش رتبه بندی در بهبود کیفیت آن ها
معیارها و ملاک ها و نشانگرهای مورد استفاده در ارزیابی کیفیت آموزشی و پژوهشی در مراکز علمی و دانشگاهی کشور
عملکرد مراکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه ها و هیات های نظارتی استانی آموزش عالی کشور
آمایش آموزش عالی کشور (مدیریت استانی موسسات آموزش عالی کشور) و تاثیر آن بر مقوله ارزیابی و بهبود کیفیت
چاش های ارزیابی و بهبود در آموزش الکترونیکی
پیامد های پاندمی کووید ۱۹ در آموزش عالی و تاثیرات آن بر بازنگری در رویه های ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی

برچسب ها
آدرس
سنندج-دانشگاه کردستان
تاریخ برگزاری
۱۹ و ۲۰ آبان ۱۴۰۰