اولین همایش بین المللی بزرگداشت خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی با محوریت وقف و علم الأدیان

اولین همایش بین المللی بزرگداشت خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی با محوریت وقف و علم الأدیان
دسته بندی
توضیح کامل

محور های همایش:

محور اول: اندیشه ­های علمی خواجه رشيد الدين فضل الله همداني

انديشه های کلامی خواجه رشيد الدين فضل الله همداني

مسئله جبر و قدر از منظر خواجه رشيد الدين فضل الله همداني

مسئله خیر و شر از منظر خواجه رشيد الدين فضل الله همداني

چیستی توحید(اسقاط اضافات یا اضافة الاضافات)

بررسی دِلالی حدیث نبوی(ص) أنا مدینه العلم و علیٌّ بابها با تکیه بر اندیشه های فضل الله همدانی

و سایر مباحث مرتبط

انديشه های تفسیری خواجه رشيد الدين فضل الله همداني

روش تفسیری خواجه رشيد الدين فضل الله همداني

نقد و بررسی تفسیر خواجه رشيد الدين فضل الله همداني از سوره قدر

نقد و بررسی تفسیر خواجه رشيد الدين فضل الله همداني از آیه 13 سوره سجده

نقد و بررسی تفسیر خواجه رشيد الدين فضل الله همداني از آیه 72 سوره احزاب

اندیشه های اخلاقی خواجه رشيد الدين فضل الله همداني

تحلیل مبانی نصحیت نامه خواجه رشيد الدين فضل الله همداني به فرزندش

انديشه های سياسي-اجتماعی خواجه رشيد الدين فضل الله همداني

مصلحت عمومی در انديشه سياسي-اجتماعی خواجه رشيد الدين فضل الله همداني

تمرکز و عدم تمرکز سیاسی در اندیشه خواجه رشيد الدين فضل الله همداني

ویژگی های حاکم از منظر خواجه رشيد الدين فضل الله همداني

مشروعیت حکومت و مبانی آن از دیدگاه خواجه رشيد الدين فضل الله همداني

نقش عدالت در حفظ حکومت از دیدگاه خواجه رشيد الدين فضل الله همداني

نسبت عدالت و مشروعیت در اندیشه سیاسی-اجتماعی خواجه رشيد الدين فضل الله

سازوکارهای خواجه رشيد الدين فضل الله همداني جهت احقاق حقوق کار و کارگری

نگرش رشیدالدین درباره آبادگری و آبادی بر اساس وقف­نامه ربع رشیدی

نقش خواجه رشیدالدین در اعتلای فرهنگ و تمدن ایرانی

تأثیر دگرگونی­های سیاسی بر گسترش تشیع در عصر ایلخانان

انديشه های فلسفی خواجه رشيد الدين فضل الله همداني

امکان سنجی حکم بر مجهول مطلق با نگاهی به نظریه خواجه رشيد الدين فضل الله همداني

وحدت علوم عقلی و نقلی از منظر خواجه رشيد الدين فضل الله همداني

نقش خواجه رشيد الدين فضل الله همداني در ترویج علوم عقلی قرن هفتم و هشتم هجری.

ادیان، مذاهب و فرق عصر خواجه رشیدالدین

بازشناسی دین و مذهب اعتقادی خواجه رشيد الدين فضل الله همداني

ادیان تطبیقی از منظر خواجه رشيد الدين

گروه ­بندی درونی مذاهب اسلامی(هدویه، نقطویه و...) در عصر خواجه رشیدالدین

رابطه عقل و ایمان در ادیان تطبیقی با رویکردی به دیدگاه خواجه رشيد الدين

جایگاه تشیع(اسماعیلیان، نوربخشی­ها، شیعه دوازده امامی، تصوف) در عصر خواجه رشیدالدین

اوضاع مذهبی عصر ایلخانان(مذاهب غیراسلامی، هندوئیسم، جینی­ها، پارسیان، یهودیان، سیک­ها و مسیحیان)

نقش خواجه رشيد الدين در گسترش اسلام در دوره ایلخانان

اندیشه های آموزشی خواجه رشيد الدين فضل الله همداني

ساختار آموزشی مجموعه ربع رشیدی

نقش رویکرد حمایتی به علم در پیشرفت جامعه با تکیه بر سیره علمی-عملی خواجه رشيد الدين فضل الله همداني

نقش اعطای جوایز علمی و بزرگداشت دانشمندان اسلامی در تحقق مرکز جهانی تعلیم و تعلم با تکیه بر سیره علمی-عملی خواجه رشيد الدين فضل الله همداني

نقش اعطای بورسیه و تامین امکانات رفاهی در فرآیند جذب دانشجویان و اساتید خارجی با تکیه بر شیوه آموزشی ربع رشیدی

نقش خواجه رشيد الدين فضل اله همداني در ترویج ترجمه آثار اسلامی به یونانی

نقش موقوفات ربع رشیدی در آفرینش فضاهای آموزشی

مدیریت و تعلیم و تربیت در ربع رشیدی بر محور وقفنامه ربع رشیدی

تأمین مخارج دانشگاه­ها و مراکز آموزشی اسلامی از منابع وقفی با تکیه بر سیره و اندیشه رشیدالدین فضل الله

نقش ساختار آموزشی ربع رشیدی در ترویج تعلیم قرآن و حدیث در قرن هفتم و هشتم

نقش مسجد در ترویج آموزش علوم دینی با تکیه بر ساختار آموزشی ربع رشیدی

محور دوم: احیای مجموعه تاریخی ربع رشیدی و اداره موقوفات آن

راهکارهای احیاء موقوفات ربع رشیدی

تطور تاریخی موقوفات ربع رشیدی و نقش احیای مجدد آن در شکوفایی علم و دین

مسائل فقهی-حقوقی مرتبط با مجموعه ربع رشیدی

بررسی فقهی تکلیف موقوفات پس از زوال موقوف علیه

تکلیف فقهی-حقوقی موقوفات ربع رشدی

تحلیل فقهی مفاد وقفنامه ربع رشیدی

وقف­نامه ربع رشیدی از چشم ­انداز زمینه ­یابی مطالعات دینی و هدف­گذاری

بازشناسی وقفنامه ربع رشیدی

بازشناسی مؤسسات خیریه خواجه رشیدالدین

ویژگی­های خاص در وقفنامه ربع رشیدی

معرفی ربع رشیدی بر اساس وقفنامه ربع رشیدی

شعاع وقف­نامه خواجه رشیدالدین در سرزمین­های دوردست

نقش خواجه رشیدالدین در احیاء و اصلاحات وقفی عصر ایلخانان

شرایط متولی موقوفه با تکیه بر مجموعه ربع رشیدی و وقفنامه آن

بررسی امکان وقف بر شخصیت حقوقی با محوریت مجموعه ربع رشیدی

نقش خواجه رشيد الدين فضل اله همداني در اسلامی سازی قوانین موضوعه عصر خویش

ربع رشیدی، تمدن، دانش و فناوری

ربع رشیدی، نخستین شهرک دانشگاهی وقفی ایران با مؤلفه ­های یک شهر اسلامی

دانشگاه ربع رشیدی، نماد آموزش عالی دیروز، امروز و فردا

بررسی حقوقی عملکرد مجتمع علمی، فرهنگی و تاریخی ربع رشیدی بر مبنای اساسنامه آن

ساختار اداری مجموعه ربع رشیدی

تطبیق مؤلفه­ های دانشگاه بین ­المللی بر مجموعه ربع رشیدی

محور سوم: علم­ الأدیان در عصر خواجه رشيدالدين فضل الله همداني و آثار ایشان

جایگاه علم ­الأدیان در عصر رشيدالدين فضل الله همداني

طبقه ­بندی علوم دینی در تمدن اسلامی و عصر رشيدالدين فضل الله همداني

مکاتب فلسفی عصر رشيدالدين فضل الله همداني

مکاتب کلامی عصر رشيدالدين فضل الله همداني

مکاتب فقهی عصر رشيدالدين فضل الله همداني

حوزه­ های علمیه در عصر خواجه رشيد الدين

نقش وقف در گسترش علم ­الأدیان

تأثیر تحولات مذهبی دوره ایلخانان بر رسمیت تشیع در ایران

محور چهارم: دستاوردها و چشم ­انداز برنامه بین المللی پژوهش­های میراث فرهنگی ربع رشیدی

یافته­ ها و دستاوردهای کاوش­های باستان­ شناختی فصل­های اول تا سوم هیأت بین المللی ربع رشیدی

یافته­ ها و دستاوردهای مطالعات باستان­ سنجی فصل­های اول تا سوم هیأت بین المللی ربع رشیدی

یافته­ ها و دستاوردهای مطالعات حفاظتی و مرمتی فصل­های اول تا سوم هیأت بین المللی ربع رشیدی

یافته ­ها و دستاوردهای مطالعات تاریخ هنر و معماری فصل­های اول تا سوم هیأت بین المللی ربع رشیدی

بررسی جایگاه و آینده ربع رشیدی در چشم­ انداز میراث جهانی یونسکو

معرفی کمیته بین­ المللی میراث معنوی ربع رشیدی

آدرس وبسایت
شماره تماس
33392238-041
برچسب ها
آدرس
تبریز، بلوار 29بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده الهیات و علوم اسلامی
تاریخ برگزاری
1399/10/03