درخواست دانشجویان دانشگاه خوارزمی برای لغو آزمون جامع دکتری