معرفی برترین دانشگاه‌های علوم پزشکی در رتبه‌بندی آموزش

رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی برای سال تحصیلی 99-۹8 منتشر شد و برترین‌های آموزش در ۴۸ شاخص معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یک دهه است که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رتبه بندی آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی (راد) را انجام می‌دهد.

پیش از این در سال‌های ۹۰-۸۹ و ۹۴-۹۳ دو دوره رتبه بندی آموزشی به صورت رسمی انجام شده است و سومین دوره آن برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت و توسط مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی انجام شد.

از جمله رویکردهای جدید این دوره نسبت به دوره‌های قبل را می‌توان به «توجه به اسناد فرادستی و هماهنگی و تطابق با سیاست‌ها و برنامه‌های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی»، «توجه به نظر دانشگاه‌ها، همتایان، مدیران و صاحبنظران آموزش عالی»، «رتبه بندی در حیطه‌های مختلف و توجه به رتبه بندی‌های تخصصی و زیر حیطه ها» اشاره کرد.

همچنین «تاکید بیشتر بر بروندادها و دستاوردهای حوزه آموزش به جای نگاه فرایندی»، «ساده سازی و عدم پیچیدگی، کاهش تکیه بر مستندسازی‌ها و اجتناب از کاغذبازی و تحمیل بار سنگین به دانشگاه‌ها»، «حداکثر استفاده از داده‌ها و اطلاعات موجود در واحدهای ستادی وزارت بهداشت»، «اجتناب از رقابت‌های ناگوار و تشویق فعالیت‌ها و همکاری‌های درون منطقه‌ای» و «توجه به نظام ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی و بهبود زیرساخت‌های آموزشی» از دیگر رویکردهای جدید این رتبه بندی است.

از جمله اهداف رتبه بندی آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال ۱۳۹۸ می‌توان به ایجاد رقابت سالم و سازنده بین دانشگاه‌ها، نگاه مترقی تر و علمی تر به رتبه بندی با رصد عملکرد دانشگاه‌ها، شناساندن نقاط ضعف و قوت دانشگاه‌ها در زمینه آموزش، مقایسه دانشگاه‌ها، ترسیم نقشه راه دانشگاه‌ها، هدایت دانشگاه‌ها به سمت ماموریت‌ها، الگوسازی، به کارگیری شاخص‌های نوآوری‌های ارتباطی اشاره کرد.

همچنین این دوره از رتبه بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی سال ۱۳۹۸ ویژگی‌های متعددی دارد:

۱. توجه به اسناد فرادستی و هماهنگی و تطابق با سیاست‌ها و برنامه‌های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی

۲. توجه به نظر دانشگاه‌ها، همتایان، مدیران و صاحبنظران آموزش عالی

۳. رتبه بندی در حیطه‌های مختلف و توجه به رتبه بندی‌های تخصصی و زیر حیطه‌ها

۴. تاکید بیشتر بر بروندادها و دستاوردهای حوزه آموزش به جای نگاه فرایندی

۵. ساده سازی و عدم پیچیدگی، کاهش تکیه بر مستندسازی‌ها و اجتناب از کاغذبازی و تحمیل بار سنگین به دانشگاه‌ها

۶. حداکثر استفاده از داده‌ها و اطلاعات موجود در واحدهای ستادی وزارت بهداشت

۷. اجتناب از رقابت‌های ناگوار و تشویق فعالیت‌ها و همکاری‌های درون منطقه‌ای

۸. توجه به نظام ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی و بهبود زیرساخت‌های آموزشی

۹. مشارکت گسترده و متعهدانه دانشگاه‌ها، مدیران آموزشی ستاد در تدوین شاخص‌ها و در جمع آوری داده‌ها

۱۰. اجرای رتبه بندی بر بستر وب با طراحی سامانه راد با توجه به شرایط خاص همه‌گیری کووید ۱۹

۱۱. تدوین شاخص‌ها بر مبنای حیطه‌های مختلف، ابعاد برجسته دانشگاهی و بسته‌های تحول آموزش

در این دوره از رتبه بندی مطابق اهداف از پیش تعیین شده و ویژگی‌هایی که تعریف شدند، ابتدا تمامی شاخص‌های ممکن که بتواند نمایانگر عملکرد دانشگاه‌ها در حوزه آموزش باشد فهرست شد. مجموعه شاخص‌های پیشنهادی دانشگاه‌ها با توجه به تجربه انجام دو دوره رتبه بندی دانشگاه‌ها نیز در مجموعه شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

از مجموع شاخص‌های مورد بررسی، تعداد ۱۸۴ شاخص پیشنهادی احصا شد. با مطالعه مستندات مرتبط با دانشگاه‌های دارای ماموریت مشخص، مرور دانشگاه‌های معتبر دنیا و تدوین شاخص‌های تأثیرگذار، تعداد ۱۰ شاخص در حوزه عملکردی، تعداد ۶۴ شاخص در حیطه اهداف بسته‌های تحول و تعداد ۴۹ شاخص در خروجی‌های تاثیرگذار توسط تیم راد نهایی شد.

نتایج نهایی رتبه بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سه حوزه متفاوت الف) نتایج رتبه بندی آموزشی دانشگاه‌ها / دانشکده‌های علوم پزشکی در ارتباط با خروجی‌های تاثیرگذار، ب) نتایج رتبه بندی دانشگاه‌ها / دانشکده‌های علوم پزشکی در حوزه عملکردی و ج) نتایج رتبه بندی دانشگاه‌ها / دانشکده‌های علوم پزشکی در پیاده سازی بسته‌های تحول و نوآوری آموزش ارائه شده است.

الف) نتایج رتبه بندی آموزشی دانشگاه‌ها / دانشکده‌های علوم پزشکی در ارتباط با خروجی‌های تاثیرگذار

این خروجی‌ها شامل دانشگاه اخلاق مدار، دانشگاه در تراز بین‌الملل، دانشگاه پاسخگو به جامعه، دانشگاه رسالت مدار و ماموریت گرا، دانشگاه مرجع، دانشگاه پیشتاز با رهیافت همگرایی علوم است.

جدول سه دانشگاه علوم پزشکی برتر در ارتباط با الف) خروجی‌های تاثیرگذار

شاخصرتبه: امتیازدانشگاه علوم پزشکی
دانشگاه اخلاق مداراول ۱۰۰مشهد
دوم ۸۴.۷۳تبریز
سوم ۷۹.۱۲کرمانشاه
دانشگاه در تراز بین‌المللاول ۱۰۰تهران
دوم ۷۴.۹۸شهید بهشتی
سوم ۷۱.۴۱مشهد
دانشگاه پاسخگو به جامعهاول ۱۰۰مشهد
دوم ۸۴.۷۳تبریز
سوم ۷۹.۱۲کرمانشاه
دانشگاه رسالت مدار و ماموریت گرااول ۱۰۰تهران
دوم ۸۵.۷۸اصفهان
سوم ۸۵.۱تبریز
دانشگاه مرجعاول ۱۰۰تهران
دوم ۷۴.۰۲اصفهان
سوم ۷۳.۸۷شهید بهشتی
دانشگاه پیشتاز با رهیافت همگرایی علوماول ۱۰۰تهران
دوم ۸۱.۸تبریز
سوم ۷۵.۴۶اصفهان

ب) نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌ها / دانشکده‌های علوم پزشکی در حوزه عملکردی نیز در شاخص‌های مورد بررسی در حوزه عملکردی منعکس کننده گستره عملکرد آموزشی دانشگاه‌ها و میزان اثربخشی اقدامات، فرایندها و برنامه‌ریزی های دانشگاه در جهت ارتقای کیفیت آموزش است

جدول سه دانشگاه علوم پزشکی برتر در ارتباط با ب) حوزه عملکردی

شاخصرتبه: امتیازدانشگاه علوم پزشکی
حوزه عملکردیاول ۱۰۰تهران
دوم ۹۶.۱۶اصفهان
سوم ۸۸.۶تبریز

همچنین نتایج رتبه بندی آموزشی در دانشگاه‌های همتا بر اساس مرکز کلان مناطق آمایشی و دانشگاه‌های بزرگ منتشر شده است.

جدول رتبه بندی آموزشی در دانشگاه‌های همتا

دانشگاه علوم پزشکیرتبه / امتیاز
تهراناول / ۱۰۰
اصفهاندوم / ۷۷.۵۵
تبریزسوم / ۷۴.۳۱
شیرازچهارم / ۷۰.۹۹
شهید بهشتیچهارم / ۷۰.۲۰
مشهدششم / ۶۹.۱۲
ایرانهفتم / ۶۵.۲۷
کرمانهشتم / ۵۹.۱۹
همداننهم / ۵۷.۱۸
کرمانشاهدهم / ۵۳.۵۶
مازندرانیازدهم / ۵۰.۹۳
جندی شاپور اهوازیازدهم / ۵۰.۷۲
زنجانیازدهم / ۵۰.۰۰

جدول رتبه بندی آموزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی مراکز استان غیر قطب کشوری

دانشگاه علوم پزشکیرتبه / امتیاز
شهید صدوقی یزداول / ۱۰۰
بیرجنددوم / ۸۹.۰۱
گیلانسوم / ۸۱.۸۱
قزوینچهارم / ۷۹.۰۱
گلستانچهارم / ۷۸.۴۸
لرستانششم / ۷۶.۸۴
زاهدانششم / ۷۶.۲۶
اردبیلهشتم / ۷۴.۵۰
شهرکردنهم / ۷۱.۸۱
اراکدهم / ۶۸.۱۹
سمنانیازدهم / ۶۰.۰۰
بوشهردوازدهم / ۵۸.۶۰
البرزسیزدهم / ۵۷.۷۲
ارومیهسیزدهم / ۵۷.۱۳
قمپانزدهم / ۵۵.۳۲
هرمزگانشانزدهم / ۵۳.۹۲
کردستانشانزدهم / ۵۳.۱۰
خراسان شمالیهجدهم / ۵۲.۱۱
یاسوجهجدهم / ۵۱.۸۱
ایلامبیستم / ۵۰.۰۰

جدول رتبه بندی آموزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقل غیر مرکز استان

دانشگاه علوم پزشکیرتبه / امتیاز
کاشاناول / ۱۰۰
علوم بهزیستی و توانبخشیدوم / ۹۰.۴۱
شاهرودسوم / ۸۲.۹۷
جهرمچهارم / ۸۱.۴۶
بابلپنجم / ۸۰.۱۸
فساششم / ۷۸.۸۷
سبزوارهفتم / ۷۷.۱۹
گنابادهفتم / ۷۶.۹۲
دزفولنهم / ۷۴.۸۰
زابلنهم / ۷۴.۳۳
جیرفتیازدهم / ۷۲.۰۱
نیشابوریازدهم / ۷۱.۸۰
بمسیزدهم / ۷۱.۱۰
رفسنجانسیزدهم / ۷۰.۳۹
تربت حیدریهسیزدهم / ۷۰.۱۹
آبادانشانزدهم / ۶۸.۲۰
لارستانهفدهم / ۶۵.۸۱
بهبهانهفدهم / ۶۵.۷۸
مراغههفدهم / ۶۵.۰۱
ساوهبیستم / ۶۳.۴۳
اسفراینبیستم / ۶۳.۰۹
شوشتربیست و دوم / ۶۱.۹۸
خمینبیست و دوم / ۶۱.۵۴
گراشبیست و چهارم / ۶۰.۱۳
خویبیست و پنجم / ۵۷.۶۴
ایرانشهربیست و ششم / ۵۶.۴۳
تربت جامبیست و ششم / ۵۶.۳۹
سراببیست و ششم / ۵۵.۸۹
سیرجانبیست و نهم / ۵۴.۴۸
خلخالسی ام / ۵۱.۶۸
اسدآبادسی و یکم / ۵۰.۰۰

جدول ۱۰ دانشگاه‌های علوم پزشکی برتر در تمام شاخص‌های آموزشی

ردیفدانشگاه اخلاق مداردانشگاه در تراز بین‌المللدانشگاه پاسخگو به جامعهدانشگاه ماموریت گرادانشگاه مرجعدانشگاه همگرایی علومدانشگاه / حوزه عملکردی
۱مشهد ۱۰۰تهران ۱۰۰مشهد ۱۰۰تهران ۱۰۰تهران ۱۰۰تهران ۱۰۰تهران ۱۰۰
۲تبریز ۸۴.۷۳شهید بهشتی ۷۴.۹۸تبریز ۸۴.۷۳اصفهان ۸۵.۷۸اصفهان ۷۴.۰۲تبریز ۸۱.۸اصفهان ۹۶.۱۶
۳کرمانشاه ۷۹.۱۲مشهد ۷۱.۴۱کرمانشاه ۷۹.۱۲تبریز ۸۵.۱شهید بهشتی ۷۳.۸۷اصفهان ۷۵.۴۶تبریز ۸۸.۶۶
۴تهران ۷۶.۱۳تبریز ۶۹.۴تهران ۷۶.۱۳شهیدصدوقی یزد ۷۶.۷۳تبریز ۶۷.۶۴شهید بهشتی ۷۵شهید بهشتی ۸۴.۱۳
۵شیراز ۷۲.۳اصفهان ۶۸.۵۳شیراز ۷۲.۳شیراز ۷۶.۶۳شیراز ۶۷.۴۱شیراز ۷۳.۲۴مشهد ۸۳.۸۶
۶گلستان ۷۰.۸۴ایران ۶۷.۵۱گلستان ۷۰.۸۴ایران ۷۴.۶۳ایران ۶۴.۴۳ایران ۶۹.۴۹شیراز ۸۳.۰۴
۷بیرجند ۷۰.۷۲شیراز ۶۴.۷۹بیرجند ۷۰.۷۲کرمان ۷۴.۶۱مشهد ۶۱.۶۱مشهد ۶۷.۱۶ایران ۸۲.۷۱
۸اصفهان ۷۰.۷کرمان ۶۱.۱۸اصفهان ۷۰.۷کاشان ۷۲.۹۱کرمان ۶۰.۶۸علوم بهزیستی ۶۳.۱۱همدان ۷۹.۴۳
۹ایران ۷۰.۶۱کرمانشاه ۶۰.۶ایران ۷۰.۶۱شهید بهشتی ۷۲.۶۸شهیدصدوقی یزد ۶۰.۳۵همدان ۶۲.۳۶زنجان ۷۸.۸۵
۱۰شهید بهشتی ۷۰.۵۱همدان ۵۹.۰۸لرستان ۷۰.۶۱مشهد ۶۹.۹همدان ۵۹.۱۱کرمان ۶۰.۶۷شهیدصدوقی یزد ۷۷.۷۵

جدول ۱۰ دانشگاه‌های علوم پزشکی برتر در اجرای بسته‌های تحول و نوآوری آموزش پزشکی

ردیفدانشگاه / مرجعیت علمیدانشگاه / توسعه کارآفرینیدانشگاه / آموزش پاسخگودانشگاه / ماموریت گراییدانشگاه / اخلاق حرفه‌ایدانشگاه / بین المللی سازی آموزشدانشگاه / آموزش مجازیدانشگاه / ارزیابی و آزموندانشگاه / بیمارستان آموزشیدانشگاه / زیرساخت آموزش
۱تهران ۱۰۰تهران ۱۰۰تهران ۱۰۰تهران ۱۰۰مشهد ۱۰۰تهران ۱۰۰تهران ۱۰۰تهران ۱۰۰همدان ۱۰۰تهران ۱۰۰
۲اصفهان ۷۴.۸۳تبریز ۹۸.۱۲زاهدان ۹۹تبریز ۸۴.۱۵تبریز ۸۹.۴شهید بهشتی ۷۴.۱شیراز ۹۷.۱۱اصفهان ۹۹.۱۵کرمان ۹۹.۹۳اصفهان ۹۴.۳۹
۳شهید بهشتی ۷۱.۳۳شیراز ۹۰.۰۵کاشان ۸۸.۵۲اصفهان ۷۹.۴۲کرمانشاه ۸۷.۲۸مشهد ۷۰.۹اصفهان ۹۰.۲۶کرمان ۹۱.۷۷مازندران ۹۸.۸۴شهید بهشتی ۸۹.۲۹
۴تبریز ۶۵.۷۲مشهد ۸۱.۶۷اصفهان ۸۷.۷۹شیراز ۷۶.۰۳شیراز ۸۲.۲ایران ۶۸.۳۷تبریز ۷۳.۰۹قزوین ۸۳.۹۳کرمانشاه ۹۸.۶۶شیراز ۸۷.۱۵
۵شیراز ۶۴.۳۴اصفهان ۷۸.۱۸شهید بهشتی ۸۳.۴۹شهید بهشتی ۷۱.۱۶تهران ۷۸.۸۲اصفهان ۶۶.۶۴مشهد ۷۰.۴۷شهید بهشتی ۸۳.۶تهران ۹۶.۱۶ایران ۸۶.۴۸
۶شهیدصدوقی یزد ۶۳.۵۳اردبیل ۷۵.۷۳شهرکرد ۸۰.۷۳کرمان ۷۰.۸گیلان ۷۶.۰۲شیراز ۶۲.۱۸شهید بهشتی ۶۸.۵۷شیراز ۸۳تبریز ۹۵.۷۶تبریز ۸۱.۲۷
۷ایران ۶۳.۳۶بیرجند ۷۴.۹۸ایران ۸۰.۵۳شهیدصدوقی یزد ۶۹.۹۷لرستان ۷۴.۷۷تبریز ۶۱.۷۶کرمان ۶۵.۵۳فسا ۸۲.۴۵اصفهان ۹۵.۴۴مشهد ۸۰.۲
۸کرمان ۶۲.۲۹ایران ۷۳.۲۱تبریز ۷۱.۶۵کاشان ۶۸.۲۹بیرجند ۷۴.۰۷کرمانشاه ۶۱.۴۷همدان ۶۵.۲۵جندی شاپور اهواز ۸۰.۴ایران ۹۴.۹۵جندی شاپور اهواز ۷۱.۰۴
۹همدان ۶۱.۸۹شهید بهشتی ۷۳.۰۷شیراز ۶۷.۰۳ایران ۶۸.۰۴مازندران ۷۳.۸۲کرمان ۵۹.۹۲ارومیه ۶۵.۱۵شهیدصدوقی یزد ۷۹.۳۱اردبیل ۹۴.۷۶مازندران ۶۹.۰۸
۱۰مشهد ۶۱.۷۷کرمان ۷۲.۸۷همدان ۶۵.۸۸مشهد ۶۷.۷۷دزفول ۷۲.۰۱همدان ۵۸.۳ایران ۶۴.۱جهرم ۷۸.۵۸ارومیه ۹۴.۴همدان ۶۸.۲

رتبه همه دانشگاه‌های علوم پزشکی در سامانه راد معاونت آموزشی وزارت بهداشت قابل دسترسی است.

Related Posts