در صورت مساعد شدن شرایط آزمون زبان «ام اس آر تی» برگزار می شود