برگزاری ترم تابستان دانشگاه شهید بهشتی بصورت غیرحضوری