برگزاری حضوری آزمون جامع دکتری آزاد با رعایت پروتکل ها