اختیار کامل دانشگاه‌ها برای برگزاری آزمون غیرحضوری