ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد گروه پزشکی از ۳۰ بهمن ماه آغاز میشود

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد گروه پزشکی از ۳۰ بهمن ماه آغاز میشود