مصاحبه دکتری برای همه دانشگاه‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شود