کشورهایی بیشترین آمار فرار مغزها را دارند, بررسی دلایل فرار مغزها