فراخوان دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی

فراخوان دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی

قاره : آسیا

محل برگزاری : دانشگاه یزد

تلفن دبیرخانه : 035-31234531

ایمیل دبیرخانه : scaas@confs.yazd.ac.ir

تاریخ برگزاری : ۲۳ تا ۲۵ مهر ۱۳۹۸

آخرین مهلت ارسال مقالات : ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

http://confs.yazd.ac.ir/scaas/default.aspx

محور اصلی همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی:

مبانی برنامه ریزی و استاندارهای فضاهای آموزش عالی و تحقیقاتی و فناوری

مرور تجربیات، نقد و بررسی فضاهای دانشگاهی و پارکهای علم و فناوری ایران و جهان

مرمت، نگهداری و تعمیر فضاهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی

تکنیکها و روشهای بهینه ساخت و ساز در فضاهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی

فضاهای فاخر در دانشگاههای امروز ایران

کیفیت و هویت فضاهای دانشگاهی و فنآوری

فضاهای دانشگاهی در بناها و بافت های تاریخی