اولین همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی

اولین همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی

قاره : آسیا, ایران

محل برگزاری : مشهد-دانشگاه فردوسی مشهد

تلفن دبیرخانه : 09391867249

ایمیل دبیرخانه : bsd@ferdowsi.um.ac.ir

تاریخ برگزاری : 7 تا 9 آبان ماه 1399

https://bsd.um.ac.ir/

محورهاي همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی

1. دفاعي- امنيتي

· پدافند عامل و غيرعامل و توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· رويکرد نظري مفهوم امنيت پايدار مناطق مرزي

· الزامات و بايسته ها امنيت پايدار مناطق مرزي

· نظم و امنيت در سکونتگاه هاي مرزي

· تبيين جايگاه شاخص هاي آمايش دفاعي وامنيتي در آمايش سرزمين

· تبيين جايگاه شاخص هاي آمايش دفاعي-امنيتي، چالش ها و راهکارها

2. سرزميني – محيطي

· اقليم و توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· ژئومورفولوژي و توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· منابع آب و توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· مخاطرات محيطي و توسعه و امنيت پايدارمناطق مرزي

· ظرفيت‌هاي طبيعي مناطق مرزي و اکوتوريسم

· و…

·

3. ژئوپليتيکي

· مفهوم سازي ژئوپليتيک مرز

· رقابت‌هاي ژئوپليتيکي و نقش آن در توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· بازيگران ژئوپليتيکي (قدرت‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي و …)

· ضرورت تدوين پيوست ژئوپليتيکي در طرح هاي آمايش و توسعه مناطق مرزي

· ضرورت مسائل هيدروپليتيک و نقش آن در توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· ژئوپليتيک مواد مخدر و امنيت و توسعه پايدار مناطق مرزي

· ژئوپليتيک انرژي و امنيت و توسعه پايدار مناطق مرزي

· بسترهاي ژئواکونوميکي امنيت و توسعه پايدار مناطق مرزي

· جايگاه استراتژيکي و امنيت و توسعه پايدار مناطق مرزي

· ژئوپوليتيک توريسم و امنيت و توسعه پايدار مناطق مرزي

· و…

4. فناورانه

· فناوري هاي نوين و توسعه پايدار مناطق مرزي

· فناوري هاي نوين و کنترل و مديريت مناطق مرزي

· فناوري هاي نوين و امنيت پايدار مناطق مرزي

· فناوري هاي نوين و ملاحظات دفاعي امنيتي مناطق مرزي

· و …

5. اقتصادي

· بسترها و زمينه هاي توسعه اقتصادي مناطق مرزي ( گمرک، بازارچه مرزي، مناطق آزاد)

· جايگاه گردشگري در توسعه مناطق مرزي ( گردشگري سلامت، مذهبي و …)

· پتانسيل ها و ظرفيت هاي مغفول در مناطق مرزي (معدن، کشاورزي و …)

· نقش زيرساخت ها در توسعه اقتصادي مناطق مرزي (حمل و نقل، برق و …)

· مناطق مشترک مرزي و نقش آن در توسعه اقتصادي

· قاچاق کالا و توسعه و امنيت پايدار مناطق مرز

· و…

6. سياسي- حاکميتي

· سياست هاي داخلي توسعه مناطق مرزي

· سياست هاي خارجي و توسعه و امنيت مناطق مرزي

· سياست هاي دفاعي- امنيتي در مناطق مرزي

· فرايند تصميم سازي و سياست گذاري در مناطق مرزي

· چالش هاي مديريت چندگانه در مناطق مرزي

· و…

7. فرهنگي- اجتماعي

· امنيت و توسعه پايدار در سکونتگاه هاي مرزي

· شاخص‌هاي توسعه اجتماعي فرهنگي مناطق مرزي

· قوميت و توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· مولفه هاي فرهنگي مرزنشينان و نقش آن در توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· پيوندهاي فرامرزي و درون مرزي اجتماعي و فرهنگي مرزنشينان و توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· و …

8. کارگزاران و بازيگران

· مرزباني و مرزبان و مرزنشيني

· جايگاه نيروهاي مسلح و نظامي در توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· جايگاه نيروي انتظامي و مرزباني در توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· جايگاه مرزبان و توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· جايگاه مرزنشيني در توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· جايگاه بازيگران فرامرزي در توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· جايگاه مراکز علمي و پژوهشي در توسعه و امنيت پايدار مرز ( دانش بنيان، دانشگاه ها و..)

· و ….

9. نهادي – ساختاري

· ساختار مديريت و کنترل در مرز

· ساختار مديريت مرزباني و نقش آن در کنترل مرز

· قراردادها و توافقات مرزي و توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· سازماندهي سياسي فضا و نقش آن در توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· سازمان ها و نهادهاي مسئول در مناطق مرزي و توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· سياست ها و اسناد بالادستي و نقش آن در توسعه و امنيت پايدار مرز

· و…

10. تاريخي- حقوقي- هويتي

· فرايند تاريخي و تکوين و شکل گيري مرزها و نقش آن در توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· ادعا و اختلافات تاريخي مرز و نقش آن در امنيت و توسعه پايدار مناطق مرزي

· قرارداد ها و پروتکل هاي مرزي و امنيت و توسعه پايدار مناطق مرزي

· تعلق مکاني و توسعه و امنيت پايدار در مناطق مرزي

· حقوق شهروندي و مرزنشيني و توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي