کنفرانس های با موضوع : مدیریت و حسابداری

21 ژوئن 20

چهارمین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران

قاره : آسیا, ایران

محل برگزاری : ایلام

تاریخ برگزاری : 1399/09/27

محورهای کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران محورهای مدیریت: • مدیریت عمومی • مدیریت دولتی • مدیریت بازر...

25 می 20

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها

قاره : آسیا, ایران

محل برگزاری : مشهد-دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ برگزاری : 1399/06/19

محورهاي کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها: بهينه سازي مديريت و مهندسي کيفيت مهندسي ساخت و توليد برنامه ريزي توليد و مديريت عمليات مديريت ...

23 می 20

۶th International Conference on Opportunities and Challenges in Management, Economics and Accounting

قاره : اروپا

محل برگزاری : Milan, Italy

تاریخ برگزاری : 18 سپتامبر 20

TOPICS MANAGEMENT Public Administration Quality Management Operations Management Critical Management Information System Management Strategic Ma...

23 می 20

۴th International Conference on Business, Management and Economics

قاره : اروپا

محل برگزاری : Berlin, Germany

تاریخ برگزاری : 15 دسامبر 20

topics BUSINESS Corporate and strategic entrepreneurship Developing/leveraging core competencies Entrepreneurial culture Entrepreneurial learni...

19 می 20

The 3rd International Conference on Research in Management and Economics

قاره : اروپا

محل برگزاری : Brussels, Belgium

تاریخ برگزاری : 11 سپتامبر 20

TOPICS MANAGEMENT Public Administration Quality Management Operations Management Critical Management Information System Management Strategi...

19 می 20

۱۰th international conference on management , economics and humanities

قاره : اروپا

محل برگزاری : Amsterdam, Netherlands

تاریخ برگزاری : 23 اکتبر 20

Topics MANAGEMENT Public Administration Quality Management Operations Management Critical Management Information System Management Strategic Ma...

19 می 20

نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین

قاره : آسیا, ایران

محل برگزاری : مازندران-بابل

تاریخ برگزاری : چهارشنبه 2 مهر 1399

محورهای همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین: اقتصاد مدیریت حسابداری همایش ملی مدیریت  ...

18 می 20

۸th International Conference on New Ideas in Managemnet, Economics and Accounting

قاره : اروپا

محل برگزاری : Budapest, Hungary

تاریخ برگزاری : 20 مارس 21

TOPICS MANAGEMENT Public Administration Quality Management Operations Management Critical Management Information System Management Stra...

18 می 20

۱۱th International Conference on Modern Research in Management, Economics and Accounting

قاره : اروپا

محل برگزاری : Oxford, United Kingdom

تاریخ برگزاری : 17 ژوئن 20

TOPICS MANAGEMENT Public Administration Quality Management Operations Management Critical Management Information System Management Strategic Ma...

18 می 20

۳rd International Conference on Applied Research in Management, Economics and Accounting

قاره : اروپا

محل برگزاری : Paris, France

تاریخ برگزاری : 20 نوامبر 20

Topics MANAGEMENT Public Administration Quality Management Operations Management Critical Management Information System Management Strategic Ma...