ابلاغ نحوه برگزاری امتحانات علوم پزشکی به دانشگاه ها