ساختار برگزاری کنفرانس

ستاد اجرایی: متشکل از گروه هایی است، که توسط کمیته اجرایی یا دبیر اجرایی تعیین می شوند.ستاد اجرایی حداقل باید دارای واحدهای زیر به صورت مستقل یا ادغام شده باشد و برای موارد زیر مسئول مشخص کرده باشد: - دبیرخانه: دبیرخانه مسئول انجام تمام هماهنگی های لازم مربوط به امور کنفرانس شامل دریافت و ارجاع مدارک، مکاتبات، ثبت نام، آماده سازی، تهیه و اقدام برای صدور برای صدور و تحویل گواهی نامه های مربوطه است. - ثبت نام و پذیرش - تبلیغات و روابط عمومی - طراحی، چاپ و انتشارات - تشریفات - تدارکات و پشتیبانی - امور مالی - برنامه ریزی، کنترل پروژه و مستند سازی - نظارت و ارزشیابی - فنی و انفورماتیک (رایانه) - حراست یادآوری 1- در کنفرانس های مختلف بر اساس ابعاد آن، یک نفر می تواند بیش از یک مسئولیت را عهده دار باشد. ستاد اجرایی می تواند واحدهای دیگری نیز مانند واحدهای به شرح زیر داشته باشد: - جلب مشارکت حامیان (اسپانسری) - نمایشگاه - کارگاه های آموزشی - امور بین الملل (برای پاسخگویی به مخاطبان خارجی) - اسکان و هتل - حمل و نقل حدود اختیارات و وظایف افراد باید به صورت مدوّن تهیه و به آنها ابلاغ شود.