صورت درخواست ستاد کرونا امکان لغو امتحانات حضوری دانشگاه ها وجود دارد