اعلام زمان برگزاری آزمون جامع دکتری دانشگاه خوارزمی