اعلام مصوبات جدید برای ادامه تحصیل دانشجویان علوم پزشکی درشرایط کرونا

اعلام مصوبات جدید برای ادامه تحصیل دانشجویان علوم پزشکی درشرایط کرونا