اعلام جزئیات پذیرش دکتری ۹۷ سراسری

اعلام جزئیات پذیرش دکتری ۹۷ سراسری

جزئیات روند پذیرش داوطلبان کنکور دکتری تخصصی سال تحصیلی ۹۷-۹۸ منتشر شد.

بنا بر اعلام سازمان سنجش ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎی آزﻣﻮن ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ دﻛﺘﺮی ﺳﺎل ۱۳۹۷ از ﺑﻴﻦ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

۱- ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۲- ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۳- ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﻋﻠﻤﻲ ﻻزم را در ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ دارا و ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم (ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ) آزﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۴- در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آزﻣﻮن (ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ) در ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۵- ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻫﺮ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻇﺮﻓﻴﺖ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب و ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.

۶- ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آزﻣﻮن (ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ) ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻴﻮه ﭘﺬﻳﺮش آﻧﻬﺎ «آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ» اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ۵۰% ﻧﻤﺮه ﻋﻠﻤﻲ (آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ) و %۵۰ ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آزﻣﻮن (ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ).
ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻴﻮه ﭘﺬﻳﺮش آﻧﻬﺎ «ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر» ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ۳۰% ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﻋﻠﻤﻲ (آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ) و ۷۰% ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آزﻣﻮن (ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻃﺮح واره).
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن «ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در داﻧﺸﮕﺎ هﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮ ر» ﻣﺼﻮب ۹۴/۱۲/۱۸ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﺼﻮﺑﺎت «ﺷﻮرای ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ» ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﻴﻮه ﻫﺎی: «آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ» و «ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر» ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد:

ﺷﻴﻮه ﭘﺬﻳﺮش آزﻣﻮن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻓّﻨﺎوری ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح واره
آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ۵۰ درصد ۲۰ درصد ۳۰ درصد
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر ۳۰ درصد ۲۰ درصد ۳۰ درصد ۲۰ درصد

داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﻛﻪ ﻃﻲ اﻃﻼﻋﻴﻪ ای در اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ و مصاحبه و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻋﻼم ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺗﻬﻴﻪ و در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارک ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ: ﻋﺪم ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮاف از آزﻣﻮن ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و داوﻃﻠﺐ ﻏﺎﻳﺐ از ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ