امتحانات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به صورت غیرحضوری برگزار میشود