پذیرش در ۴۲ رشته کاردانی نظام جدید بدون آزمون شد

پذیرش در ۴۲ رشته کاردانی نظام جدید بدون آزمون شد