چهارمین کنفرانس بین المللی شهرهای هوشمند، اینترنت اشیاء و کاربردها

چهارمین کنفرانس بین المللی شهرهای هوشمند، اینترنت اشیاء و کاربردها