سومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی با تاکید بر سواحل جنوبی دریای خزر

سومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی با تاکید بر سواحل جنوبی دریای خزر