کنفرانس بین‌المللی مدل‌ها و تکنیک‌های کمی در مدیریت