دومین کنفرانس بین المللی میان رشته ای روسیه و شرق: هنر، فلسفه و فرهنگ

دومین کنفرانس بین المللی میان رشته ای روسیه و شرق: هنر، فلسفه و فرهنگ