کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع