۶ دانشگاه ایرانی در جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های دنیا حضور دارد