3میلیون وام ضروری به دانشجویان دکتری پرداخت میشود

3میلیون وام ضروری به دانشجویان دکتری پرداخت میشود