۲۹۰۰ دانشجو به پویش دانشجویی مقابله با کرونا پیوستن

۲۹۰۰ دانشجو به پویش دانشجویی مقابله با کرونا پیوستن