۲۷ رشته محل جدید در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایجاد خواهد شد