۱۰۹ هزار نفر در کنکور ارشد ۹۷ انتخاب رشته کردند

۱۰۹ هزار نفر در کنکور ارشد ۹۷ انتخاب رشته کردند