چک لیست تدوین و نگارش پایان نامه

تدوین پایان نامهتدوین و نگارش پایان نامه 

 

—آيا مي توانيد مسئله اصلي پژوهش را به روشني تبيين کنيد؟

—

—آيا مي توانيد هدفهاي اصلي و ثانويه پژوهش را نشان دهيد؟

—

—آيا مي توانيد اصالت و ارزش موضوع را با اطمينان ثابت کنيد؟

—

—آيا مي توانيد پيوند موضوع را با مباحث مرتبط ترسيم کنيد؟

آيا برنامه زمان بندي شده براي انجام پژوهش تدوين کرده ايد؟

—آيا پرسشهاي اصلي پژوهش را به روشني تدوين نموده ايد؟

—

—آيا روش مناسبي براي پاسخ به پرسشهاي پژوهش يافته ايد؟

—

—رويکرد شما در پژوهش استقرايي است يا قياسي؟

—

—آيا وجه متمايز کننده اي در کار شما وجود دارد که قابل ذکر باشد؟

—

—آيا محدوده و محدوديتهاي پژوهش خود را مي شناسيد؟