نحوه نقل قول کردن از یک نویسنده در مقاله و پایان نامه

نقل قول مستقیم از یک نویسنده کمتر از چهل کلمه

… نام خانوادگی نویسنده (سال انتشار) … ” …“ (شماره صفحه).

    سرمد (1378) در مورد مهارت انسانی این چنین می نویسد: “مهارت انسانی به مناسبات انسان ها با یکدیگر اشاره دارد. این اصطلاح به عنوان یک کل مطرح است و در اصل، بر خوب یا بد بودن روابط دلالتی ندارد. در عین حال، هرگاه این اصطلاح مطرح شود، هدف مستتر در ورای آن بر مطلوبیت روابط دلالت دارد” (ص 5).

نقل قول مستقیم از یک نویسنده بیش از چهل کلمه

نام خانوادگی نویسنده (سال انتشار) …:

     … . (شماره صفحه)

     لطف آبادی (1384) در اهمیت توجه به سازماندهی و چیدمان کلاس درس، اینطور می نویسد:

    متاسفانه در کلاس درسی مدرسه و دانشگاه های ما توجهی به نحوه سازمان دهی کلاس درس نمی شود و رسم غلط قرار دادن میزهای کلاس در پشت سر هم، در حدود صد سال است که در کلاس های درس ما دیده می شود. شاگران در این حال فقط معلم را رو به روی خود می بینند. چیدمان میز و صندلی های کلاس ها به روشنی نشان می دهد که شاگردان فقط با معلم خود سر و کار دارند و معلم مداری، اساس اداره کلاس و تدریس است. در صورتی که شیوه نشستن دانش آموزان در مکتب خانه، به صورت دایره ای وار است. چیدمان میزهای کلاس های کنونی، حاکی از آن است که ما حتی از شیوه های گذشتگان خود نیز فاصله گرفته ایم. (صص 282-281)

ارجاع به نقل قول مستقیمی که خود از قول فرد دیگری گفته شده است

نقل قولی که کمتر از چهل کلمه است

… نام خانوادگی نویسنده (سال انتشار) … ” …“ (نام خانوادگی فرد نقل کننده، سال انتشار اثر فرد نقل کننده، شماره صفحه اثر فرد نقل کننده). …

    کناب و هال (1992) اظهار می دارند که ”جنب و جوش بیانگر اشارات سر و دست، حالت بدن، چهره ظاهری، حرکات چشمی، لحن صدا و … دارد. این عوامل می تواند نگرش دانش آموزان را نسبت به معلم شکل دهد. خواه این نگرش مثبت باشد و خواه منفی. پژوهش های بسیار زیادی در این زمینه صورت گرفته است“ (به نقل از پول و کاسا، 2010، ص 19).

ارجاع به نقل قول مستقیمی که خود از قول فرد دیگری گفته شده است

نقل قولی که بیش از چهل کلمه است

نام خانوادگی نویسنده (سال انتشار) …:

    … . (نام خانوادگی فرد نقل کننده، سال انتشار اثر نقل کننده، شماره صفحه اثر نقل کننده)

میتچل  (1965) در رابطه با کلمه ارتباط به معنای جمع و مفرد می نویسد:

کلمه ارتباط به طور مفرد، به معنای جریانی است که ضمن آن یک پیام از یک منشاء به یک مخاطب منتقل می گردد و به زبان ساده تر می توان گفت ارتباط شامل چگونگی بیان یک مطلب به یک فرد است. کلمه ارتباطات به صورت جمع معمولا به وسایل و روش های ارتباطی اطلاق می شود. (به نقل از معتمد نژاد، 1383، ص 27)

ارجاع به نقل قول مستقیمی که خود از قول فرد دیگری گفته شده است و این نقل قول ترجمه شده است

ارجاع در داخل یک پاراگراف

… نام خانوادگی نویسنده (سال انتشار) … ” …“ (نام خانوادگی فرد نقل کننده، سال انتشار اثر فرد نقل کننده، نام خانوادگی مترجم، سال انتشار اثر مترجم، شماره صفحه اثر مترجم). …

جانوویتس (1968) است که می گوید: “ارتباطات جمعی از نهاد ها و فنونی تشکیل شده است که به وسلیه آنها گروه های متخصص از وسایل فنی (مطبوعات، رادیو، فیلم و …) برای انتشار محتوای نمادین در بین مخاطبان فراوان، ناهمگون و بسیار پراکنده استفاده می کنند” (به نقل از مک کوایل و ویندال، 1989، ترجمه میرانی، 1387، ص 8).

ارجاع به نقل قول مستقیمی که خود از قول فرد دیگری گفته شده است و این نقل قول ترجمه شده است

نقل قولی که بیش از چهل کلمه است

خانوادگی نویسنده (سال انتشار) …:

    … . (نام خانوادگی فرد نقل کننده، سال انتشار اثر نقل کننده، نام خانوادگی مترجم، سال انتشار اثر مترجم، شماره صفحه اثر مترجم)

راجرز معتقد است که :

    ریشه ی لاتین واژه ی ارتباطات دربردارنده مفهوم مشارکت است. از این رو، مفهوم ارتباطات می بایست متضمن مبادله اطلاعات در بین مشارکت کنندگان در یک فرآیند تعاملی باشد. بر همین اساس راجرز، ارتباطات را فرآیندی می داند که شرکت کنندگان در آن، اطلاعات را خلق می کنند و در آن سهیم می¬شوند تا به یک درک متقابل نایل آیند . (به نقل از ویندال، 1992، ترجمه دهقان، 1376، ص 14)