نحوه ارجاع در قسمت منابع در پایان مقاله

کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. (سال انتشار). عنوان کتاب. محل نشر: ناشر. نوبت ویرایش یا چاپ.

کتابی که به جای مؤلف با عنوان سازمانها یا نهادها منتشر شده است: نام سازمان یا نهاد. (سال انتشار). عنوان کتاب. محل نشر: مؤلف. نوبت ویرایش یا چاپ.

فصلی از یک کتاب یا مقالهای از یک مجموعه مقاله که بهوسیله افراد مختلف نوشته شده اما مؤسسه یا افراد معینی آن را گردآوری و به چاپ رساندهاند: نام نویسنده/ نویسندگان. (سال انتشار). عنوان مقاله. در نام گردآورنده ( گردآورنده)، نام مجموعه مقالات، (شماره صفحههایی که فصل کتاب یا مقاله در آن درج شده). محل نشر: ناشر.

· کتابی که مؤلف خاصی ندارد: عنوان کتاب. (سال انتشار). محل نشر: ناشر. نوبت ویرایش یا چاپ.

· کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. (سال ترجمه). عنوان کتاب به فارسی. نام و نام خانوادگی مترجم/ مترجمان. محل نشر: ناشر.

· پایاننامه: نام خانوادگی، نام نگارنده پایاننامه. (سال). عنوانپایاننامه. ذکر پایان نامه بودن منبع. دانشگاه.

مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان (سال ) عنوان مقاله، نام نشریه. صاحب امتیاز، سال ، دوره یا شماره، شماره صفحههایی که مقاله در آن درج شده.

مقالههای چاپ شده در روزنامهها: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال، روز ماه) عنوان مقاله؛ نام روزنامه، شماره صفحه.

مقاله ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال ) عنوان مقاله، ( نام و نام خانوادگی مترجم با ذکر عنوان مترجم) نام نشریهای که مقاله ترجمه شده در آن درج شده . صاحب امتیاز، سال ، دوره یا شماره، شماره صفحهها.

 

منابع قابل دسترس از طریق شبکه جهانی وب یا منابع الکترونیکی

کتاب و مجموعه مقالات: نام خانوادگی، نام نویسنده. عنوان کتاب. محل نشر: ناشر، تاریخ انتشار. تاریخ آخرین ویرایش در صورت موجود بودن ؛ ] نوع رسانه مشخص شود [On Line, DVD,…،. ] تاریخ مشاهده [.

کتاب و مجموعه مقالات بر روی دیسک فشرده: نام خانوادگی، نام نویسنده. عنوان کتاب. ] CD-ROM [. محل نشر: ناشر، تاریخ انتشار.

پایان نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان پایان نامه»، مقطع تحصیلی و رشته، نام دانشکده، دانشگاه، سال دفاع.] نوع رسانه [On Line …،. ] تاریخ مشاهده [

چکیده مقالات: نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان مقاله». ] ذکر واژه چکیده [. نام مجله، دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه (در صورت موجود بودن). ]نوع رسانه [On Line, ….. ] تاریخ مشاهده [.

مقاله کنفرانس یا سمینار: نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان مقاله». عنوان سمینار یا همایش (محل و تاریخ برگزاری روز، ماه، سال). تاریخ انتشار یا آخرین ویرایش: شماره صفحه (در صورت موجود بودن). ] نوع رسانه [. ] تاریخ مشاهده [.

مقالههای قابل دسترس از طریق سایتها یا صفحات خانگی: نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان مقاله». نام سایت یا صفحه خانگی. تاریخ انتشار یا آخرین روزآمد شدن)] Online [.. ] تاریخ مشاهده [.

مقالههای مجلات الکترونیکی: نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان مقاله». نام مجله، دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه. ] Online [.. ] تاریخ مشاهده [.

مقالههای مجلات الکترونیکی بر روی دیسک فشرده: نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان مقاله». نام مجله، ] CD-ROM [. دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه (در صورت موجود بودن).

مقالههای الکترونیکی مجلات چاپی: .نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان مقاله». نام مجله، دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه (در صورت موجود بودن)..] تاریخ مشاهده [.

مقالههای الکترونیکی مجلات چاپی بر روی دیسک فشرده: نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان مقاله». نام مجله، ]ذکر واژه CD-ROM [. دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه

اطلاعات متعلق به شخصی خاص: نام خانوادگی، نام صاحب صفحه اصلی. ] ذکر واژه صفحه اصلی [Homepage..] نوع رسانه [.. ] تاریخ مشاهده [.

اطلاعات متعلق به سازمان یا نهادی خاص: عنوان سایت. ] ذکر واژه صفحه اصلی [Homepage.. تاریخ انتشار یا آخرین ویرایش (در صورت موجود بودن). ] نوع رسانه[.. ] تاریخ مشاهده [.

فایل صوتی: نام خانوادگی، نام صاحب فایل. «نام فایل»  ]  [Sound File.(ذکر فرمت فایل)] Online [.. ] تاریخ مشاهده [.

فایل تصویری: نام خانوادگی، نام صاحب فایل. «نام فایل»] [Image File. (ذکر فرمت فایل)] Online [.. ] تاریخ مشاهده[.

فایل ویدئویی: «نام فایل» ] [Video File. (ذکر فرمت فایل) ] Online [. < نشانی دسترسی >. ] تاریخ مشاهده[.

پست الکترونیکی: نام خانوادگی، نام فرستنده نامه. < نشانی الکترونیکی فرستنده >. تاریخ ارسال نامه، روز، ماه، سال. «موضوع نامه» نام و نام خانوادگی، گیرنده نامه. < نشانی الکترونیکی گیرنده >. تاریخ ارسال نامه، روز، ماه، سال.