مقاله پژوهشی پیرامون عوامل درون سازماني موثر بر اثربخشي فعاليت هاي تحقيق و توسعه

اثربخشی تحقیق و توسعه

مقاله پژوهشی پیرامون عوامل درون سازماني موثر بر اثربخشي فعاليت هاي تحقيق و توسعه (R & D )
 مطالعه موردي پژوهشكده بيوتكنولوژي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
دكتر سيد رضا سلامي ، داوود شفيعي پور

چكيده
فن آوري يكي از عوامل اساسي توسعه اقتصادي هر كشور است. امروزه انتخاب فن آوري هاي مناسب جهت توسعه اقتصادي، رفع نيازهاي اساسي كشور و برنامه ريزي به منظور كاربردي  كردن آن از اهميت به سزايي برخوردار است. فن آوري هاي مهم متعددي وجود دارد وليكن هفت فن آوري نوين دانش مدار(شامل مواد جديد، بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي، مخابرات، فناوري اطلاعات، روباتها و هوانوردي) به عنوان علوم استراتزيك قرن بيشتر مورد توجه برنامه ريزان توسعه قرار گرفته است. بيوتكنولوژي (بهره برداري از فرايندهاي زيستي يا فراورده هاي آن جهت توليد محصولات يا ارايه خدمات) يكي از فن آوري هاي مهم و آينده ساز جوامع بشري است. بنابراين گرچه درصد سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه از درامد ناخالص ملي يكي از مهمترين معيارهاي توسعه اقتصادي هر كشور محسوب مي شود ولي گسترش و ارتقا فعاليت هاي تحقيق وتوسعه مستلزم شناسايي عوامل موثر بر فرايند تحقيق و توسعه، طراحي سياست ها و مكانيزم هاي اثربخشي اين قبيل فعاليت ها است. در اين مقاله عوامل درون سازماني موثر بر اثربخشي فعاليت هاي تحقيق و توسعه در پژوهشكده بيوتكنولوژي- سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران شناسايي، اولويت بندي و پيشنهاداتي جهت ارتقا سطح اثربخشي آن واحد ارائه مي گردد.                      
 
مقدمه
تحقيق و توسعه (R&D  )  امروزه مهمترين عامل توسعه اقتصادي و رمز موفقيت بنگاه هاي اقتصادي و كشورها در عرصه رقابت جهاني در تجارت و اقتصاد شناخته شده است .اقتصاددانان بر اين باورند كه علم و تكنولوژي  به عنوان ابزاري مؤثر و قوي مي تواند  نقش كليدي  در فرايند توسعه ايفا كند.در دنياي حاضر  كشورهايي در زمره كشورهاي توسعه يافته  محسوب مي شوند كه از سطح بالاي علم و تكنولوژي برخوردار باشند.از اين رو بسياري از محصولات ،روشها ، ابزارها و تكنولوژي هاي پيشرفته ناشي از توسعه و پيشرفت اين كشورها در عرصه علم و تكنولوژي است ودر طرف مقابل ،كشورهاي در حال توسعه و عقب افتاده وجود دارند كه همگي در سطح پاييني از علم و تكنولوژي قرار گرفته اند. با مطالعاتي كه اقتصاددانان بر روي كشورهاي پيشرفته انجام داده اند مشخص شده است كه نرخ بالاي رشد در اين كشورها در اثر كاربرد وسيع بسياري از نوآوري هاي تكنولوژيكي صورت گرفته است . مبناي اين نوآوري هاي تكنولوژيكي ، پيشرفت سريع در زمينة ذخيره كردن دانش علمي و افزودن بر ذخيره دانش علمي به كمك ثروت اضافي در حال افزايش است(موحدي سبحاني،1374).
 رشد و موفقيت بنگاه ها با ارتقاي سطح تكنولوژي  امكان پذير است ، چون سطح تكنولوژي  در واحد تحقيق و توسعه ارتقاء پيدا مي كند  لذا سرمايه گذاري درواحد تحقيق و توسعه مي تواند نقش به سزايي در موفقيت بنگاه ها داشته باشد. براي آنكه سرمايه گذاري درواحد تحقيق و توسعه  موجب رشد بنگاه ها بشود ، بايد سيستمي مدون براي مديريت فعاليتهاي تحقيق و توسعه وجود داشته باشد. اين سيستم با برنامه ريزي و سازماندهي فعاليت هاي تحقيقاتي موجب خواهد شد علاوه بر آنكه سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه داراي بازده مطلوب باشد مقدمات افزايش رشد آينده بنگاه نيز فراهم گردد(موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، 1375).

ضرورت و اهميت تحقيق و توسعه  در بنگاه هاي اقتصادي
طبق تعريف يونسكو، تحقيق و توسعه در حقيقت انجام هر كار خلاق و نظام يافته به منظور توسعه ذخيره علمي از جمله دانش انساني، فرهنگي، اجتماعي و استفاده از اين دانش براي اختراع(طرح) كاربردهاي جديد است(مهدوي،1380). در طول حيات يك بنگاه با گذشت زمان ، پارامترهاي داخلي و خارجي بنگاه نيز تغيير مي كند، اين تغييرات مي تواند باعث كاهش طول عمر محصول ، كارا نبودن تكنولوژي ساخت و توليد ، تغيير در الگوي مصرف جامعه ، افزايش رقابت بين المللي و غيره باشد. بقاي بنگاه ها در  دنياي رقابتي امروزوابسته به قابليت شان در پيش بيني نيازهاي آينده، پيش بيني رشد تكنولوژي و قدرت نوآوري شان در محصولات فرايندهاي جديد و يا بهبود محصولات موجود جهت افزايش كارايي و كاهش هزينه هاي تمام شده براي دستيابي به بازارهاي جديد و نهايتاً افزايش توان رقابت است و از آنجايي كه تحقيق و توسعه با شناسايي عوامل تغيير و پيش بيني مشكلات آينده ، با بكار گيري نيروهاي خلاق و هماهنگي فعاليت هاي نوآورانه سعي در توسعه بنگاه دارد ، بنابراين يك مكانيزم داخلي رشد است (ديويس، 1373). پيرسون   در مورد نقش و اهميت تحقيق و توسعه  در موفقيت بنگاه هاي اقتصادي  مي گويد: تحقيق و توسعه سهم مهمي در تحقق اهداف سازماني دارد، محيطي  پرتحرك و برانگيزاننده رافراهم مي كند كه در آن افراد مي توانند رشد كرده و نيازهاي فني و شخصي خود را تأمين نمايند(كرمانشاه،1370).هلمفلد   بيان مي كند: اهميت تحقيق و توسعه  به حدي است كه  امروزه بنگا ه هاي آمريكايي براي بهتر شدن وضعيت رقابتي و ارتقاء مجدد سهم بازار توجه خاصي به آن پيدا كرده اند(ويلد ،1990).  بنابراين در دنياي رقابتي امروز موفقيت بنگاه هاي اقتصادي مرهون سرمايه گذاري اصولي درتحقيق و توسعه براي فعاليت هاي نو آورانه است ، از اين رو اكثر بنگاه ها درصدي از فروش يا سرمايه در گردش خود را صرف هزينه هاي تحقيق و توسعه مي كنند مثلا شركت اسرام   ‹‹ دومين توليد كننده بزرك لامپ در جهان ›› 5% درامد حاصل از فروش محصولات خود رابه بخش تحقيق و توسعه اختصاص داده است و اين در حالي است كه 40% درامد حاصل از فروش خود را نيز از نتايج  آن بخش  بدست مي آورد( Osram.com).

عوامل كلان مؤثر بر اثر بخشي فعاليت هاي تحقيق و توسعه
تحقيقات متعددي بر روي عوامل موثر بر اثربخشي فعاليت هاي تحقيق و توسعه صورت گرفته است كه در نهايت منجر به طبقه بندي عوامل به دو دسته عوامل درون سازماني و برون سازماني به شرح ذيل شده است.
الف) عوامل درون سازماني
1- مديريت                      4 – امكانات و تجهيزات تحقيق
2- نيروي محقق                     5- تكنولوژي اطلاعات
3- فرهنگ سازماني                 6- سرمايه گذاري
ب ) عوامل برون سازماني
1- عوامل جهاني ، روابط منطقه اي و بين المللي
2- سياستها ي دولت در سطح ملي و در سطح صنعت
3- موقعيت رقابتي صنعت
4- عوامل غير قابل كنترل
به طور كلي موضع سازمان در مقابل عوامل درون سازماني، كنشي و در مقابل عوامل برون سازماني واكنشي است. اصولا تغيير عوامل برون سازماني توسط مديريت سازمان دشوار و جهت بهره گيري از آنها لازم است استراتژي هاي مناسبي اتخاذ گردد. با توجه به اين كه عوامل برون سازماني به طور غير مستقيم با تحت كنترل قرار دادن عوامل درون سازماني كنترل مي شوندومديريت كنترل بيشتري بر آن عوامل دارد(محمديان، 1379). لذا در اين تحقيق منحصرا به شناسايي عوامل درون سازماني موثر بر اثربخشي فعاليت هاي تحقيق و توسعه پرداخته مي شود.

عوامل درون سازماني مؤثر بر اثر بخشي فعاليت هاي تحقيق و توسعه
الف) مديريت
 تحقيقات نشان داده است افراد باشخصيت هاي گوناگون مي توانند به صورت مديران اثر بخش واحدهاي تحقيق و توسعه در آيند. مديران اثربخش در حقيقت همان ويژگي هايي را دارند كه كاركنان اثر بخش دارنديعني از ديدگاه باز و انعطاف پذير برخوردار بوده، هدف گرا، مشاركت پذير، خلاق و نوآور، برنامه ريز، تحليل گر، متعهد به سازمان و ارزش هاي اخلاقي، طرفدار تخصص و شايسته سالاري، داراي استقلال ذهني ، داراي اعتماد به نفس بالا  توام با واقع بيني مي باشد(علي احمدي، 1377).
                                       
ب) نيروي محقق
 مهم‌ترين منبعي كه يك سازمان پژوهشي در اختيار  دارد، خزانة علمي‌آن است. هيچ سازماني بدون داشتن استعدادها، ذهنيت‌ها و تصورات كنجكاوانة افراد آن نمي‌تواند دانش نوين مهمي را ‌توليد كند وتنها جوامعي در بلند مدت قرين موفقيت خواهند بود كه بتوانند منابع انساني خود را به طور صحيح پرورش دهند. اصولا   شناخت و تجزيه و تحليل خصوصيات كاركنان و محققان توسط مدير واحد تحقيق و توسعه سازمان از آن جهت اهميت دارد كه مي توانددرفراهم آوردن محيطي آرام توام با رضايت و امنيت شغلي با كارايي بالا، كمك كند و از مناسب ترين سبك رهبري در روبرويي با آنها استفاده نمايد (وزيري، 1368). خلاصه كلام ، تنها سرمايه گذاري كه هرگز مستهلك نمي شود بلكه بر بازده آن افزوده مي شود سرمايه گذاري در بخش نيروي انساني مي باشد و كشور ماكمتر به اين موضوع توجه نموده است.(علي احمدي، 1377).
 
ج) فرهنگ سازماني
در كشورهاي توسعه نيافته به دليل مشخص نبودن اهميت و ضرورت تحقيق از نظر توسعه اقتصادي، محققان از تأمين مادي، منزلت اجتماعي و ارزش لازم برخوردار نيستند(علي احمدي، 1377). از نقطه نظر استراتژيك فرهنگ والاي سازماني مي تواند شكاف موجود  بين مسيرهاي رسمي و نحوه انجام امور را تقليل و بر توانايي سازمان در اجراي طرح ها ومقاصد خويش (بويژه هنگامي كه طرح پيشنهادي در زمينه تغيير جهت گيري استراتژيك باشد) بيفزايد (وزيري، 1368). جهت نيل به هدف والاي ارتقاء فعاليت هاي تحقيق و توسعه، بهبود مديريت آن واحدها و نيز عموميت بخشيدن به روحية تحقيق و توسعه ميان آحاد مختلف جامعه لازم است فرهنگ تحقيق و توسعه و الزام و ضرورت تحقيق در همة زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و … براي همگان روشن شده ودستيابي به علم براي به كارگيري صحيح از تكنولوژي و زنده نگه داشتن آن، بايد به عنوان فرهنگ، در مراكز آموزشي و صنعتي، استقرار يابد (علي احمدي، 1377).
                                                        
د) امكانات و تجهيزات تحقيق
 منظور از امكانات وتجهيزات كليه عواملي است كه يا براي انجام فعاليت هاي تحقيق و توسعه لازم است و يا وجود آنها موجب تسهيل ايجاد فعاليت واحد تحقيق و توسعه مي‌گردد. ابزار تحقيق، فضاي مناسب، كتاب و نشريات تخصصي و بخصوص ارتباطات علمي‌از جمله مهمترين عوامل مؤثر بر اثربخشي فعاليتهاي تحقيق و توسعه در اين بعد است. همچنين مطمئنا هيچ سازماني فاقد همه شرايط و نيز واجد همه آنها نيست بلكه در موقعيتهاي مختلف درجاتي از شرايط فوق الذكر را دارا مي‌باشد.كشور ما هم اكنون با كمبود شديد فضاي تحقيقات، تجهيزات، كتب و نشريات علمي‌و تخصصي روبرو است. همچنين نيز بيشتر آن تجهيزات كه داريم نيز نيازمند ترميم و سرمايه‌گذاري جدي در اين بخش است. نداشتن سازمان قوي مسئول تحقيقات، عدم ارتباط ميان دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتي، دستگاه‌هاي اجرايي و مصرف كنندة نتايج تحقيق، همه و همه باعث شده كه انگيزه تحقيق و اقدامات ريشه‌اي در اين زمينه منتفي گردد(حاجي حسيني، 1380).

ه) تكنولوژي اطلاعات
امروزه در اغلب سازمان هاي موفق بين‌المللي، اين آگاهي ايجاد شده كه محصول واقعي در امر تحقيق و توسعه، اطلاعات و دانش فني و فرآيند اصلي در مديريت تحقيقات فرآيند ارتباطات درون و برون سازماني است. در چنين فرآيندي  نقش يك مدير موفق مي تواند رهبري و ايجاد هماهنگي براي تسريع جريان مفيد اطلاعات وهمچنين ايجاد ارتباطات مؤثر بين بخش تحقيقات و ساير بخش‌هاي سازمان ‌باشد. واحد تحقيق و توسعه بايد علاوه بر كنترل اطلاعات به صورت افقي و عمودي با تكيه بر تخصص و تجربه خودبه پردازش داده‌ها، فرضيه ها وتبديل آنها به اطلاعات و دانش فني مفيد بپردازد.(مليحي، 1379).
و) سرمايه‌گذاري
يكي ديگر از عوامل درون سازماني مؤثر بر اثر بخشي فعاليت هاي تحقيق وتوسعه سرمايه‌گذاري مي‌باشد. سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه اعم از نيروي انساني، تجهيزات فني و آزمايشگاهي و … مهمترين عامل شناخته شده در توسعه صنعتي و رشد اقتصادي كشورها محسوب مي گردد.همچنين كشورهاي مختلف با توجه به شرايط خاص خود راه‌هاي متفاوتي را در تحقيقات صنعتي خود تجربه كرده‌اند مثلا ارتباط تنگاتنگ سازمان هاي تحقيقات صنعتي ، صنايع ودانشگاههاي بزرگ درايالات متحده آمريكا باعث رشد صنعتي و افزايش قدرت برتري اين كشور در بازار شده درحالي كه تجربة ژاپن حاكي از حمايت وسيع دولت از صنايع در امر تحقيق و توسعه صنعتي مي باشد(حائري، 1380).

روش تحقيق
 با توجه به اهداف و ماهيت تحقيق كه به منظور شناسايي عوامل درون سازماني موثر بر اثربخشي فعاليت هاي تحقيق و توسعه صورت گرفته است از روش تحقيق توصيفي بهره گرفته شده است. براي جمع آوري اطلاعات و داده هاي مورد نياز متخصصان و كارشناسان واحد تحقيق و توسعه پژوهشكده بيوتكنولوژي – سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران به عنوان جامعه آماري و به دليل محدود بودن تعداد متخصصان و كارشناسان آن واحد نمونه آماري برابر با جامعه آماري در نظر گرفته شد. به منظور شناسايي عوامل درون سازماني از روش هاي ميداني(مشاهدات مستقيم، بررسي مستندات و مصاحبه هاي آزاد) و جهت اولويت بندي(تعيين درجه اثربخشي)آنها از روش پرسشنامه اي استفاده گرديد.
 در حقيقت ابزار سنجش و انتخاب عوامل موثر پرسشنامه است. پرسشنامه مورد استفاده حاوي 34 سوال بسته در دو بخش الف) خصوصيات فردي مديريت واحد تحقيق و توسعه(14 پرسش) و ب) ساير عوامل موثر بر اثربخشي فعاليت هاي تحقيق و توسعه(20 پرسش)است. به منظور شناسايي مسائل و تنگناه هاي پژوهش، بررسي قابل فهم بودن پرسشنامه و برطرف كردن موارد ابهام، در ابتدا 10نسخه از پرسشنامه طراحي شده بين متخصصان و كارشناسان واحد تحقيق و توسعه پژوهشكده بيوتكنولوژي كه به صورت تصادفي انتخاب شده بودند، توزيع گرديد و از آنها خواسته شد ضمن پاسخگويي به سوالات موارد ابهام را ذكر نمايند. پس از دريافت پرسشنامه علاوه بر در نظر گرفتن مسائل و تنگناه هاي پژوهش و رفع نقاط ابهام، ميزان روايي و پايايي پرسشنامه نيز مورد سنجش قرار گرفت. جهت تعيين پايايي از نرم افزار كامپيوترspss  و ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد. 831/ ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده است و چون مقدار آن از 50/ بيشتر است مي توان به نتايج حاصل از آن اعتماد كرد.
 به منظور تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از پرسشنامه و اولويت بندي عوامل موثر بر اثر بخشي فعاليت هاي تحقيق و توسعه نخست با استفاده از روش هاي آمار توصيفي نتايج حاصل از پرسشنامه و مصاحبه تشريح و در ادامه از روش آزمون ناپارامتري فريدمن جهت اولويت بندي عوامل درون سازماني موثر بر اثربخشي فعاليت هاي تحقيق و توسعه استفاده گرديد.

نتايج تحقيق
الف) نتايج مربوط به خصوصيات فردي مديريت
 بر طبق نتايج حاصله از پرسشنامه، مسئوليت پذيري و تعهد كاري با وزن 95/9 و معلومات تخصصي(نظري) با وزن 11/9 مهم ترين عوامل موثر بر اثربخشي فعاليت هاي تحقيق و توسعه در بعد خصوصيات فردي مديريت است. اگرچه دانش و معلومات تخصصي مديريت در تمام پژوهشكده ها به طور عام حائز اهميت است ولي در پژوهشكده بيوتكنولوژي به طور خاص از اهميت بسيار زيادي برخوردار و لازم است كه مدير با آخرين تئوري ها و دستاوردهاي علمي روز مجهز باشد. البته نظر اين نيست كه مدير خود همه مطالب فني در حوزه تخصصي راتا حد جزئيات دانسته و اجرا نمايد بلكه بايد وسعت ديدي داشته باشد تا بتواند افراد با كيفيت بالا را در جايگاه هاي خود بكار گرفته ونيز از نظرات آنها براي پيشرفت كار استفاده نمايد.
 سومين اولويت، اعتقاد مديريت به كار گروهي(مديريت مشاركتي) است. قدرت تصميم گيري، وسعت نظر، توان پردازش اطلاعات، اعتماد به نفس، روحيه پشتكار، شناخت منابع انساني، مهارت برقراري ارتباط با ديگران، تجربه، انعطاف پذيري و ريسك پذيري به ترتيب اهميت از ديگر عوامل درون سازماني موثر بر اثربخشي فعاليت هاي تحقيق و توسعه در بعد خصوصيات فردي مديريت است. در (جدول ضميمه 1-1) به طور خلاصه نتايج رتبه بندي عوامل خصوصيات فردي مديريت واحد تحقيق و توسعه ارائه گرديده است.

ب) نتايج مربوط به ساير عوامل درون سازماني موثربر اثربخشي فعاليت هاي تحقيق و توسعه
 حمايت مديران عالي پژوهشكده از فعاليت هاي تحقيق و توسعه با وزن 95/15 مهمترين عامل موثر بر اثربخشي فعاليت هاي تحقيق و توسعه در بعد ساير عوامل درون سازماني موثر است . از آنجا كه در سلسله مراتب سازماني، مديران عالي پژوهشكده بالاترين جايگاه را داشته و اتخاذ هر گونه استراتژي و تصميم گيري بر عهده آنهاست، لذا اين عامل به عنوان با اهميت ترين عامل وهمچنين ساير عوامل نيز به نوعي متاثر از اين عامل محسوب مي شوند.
رضايت شغلي كاركنان با وزن 91/12 دومين اولويت مي باشد.به طور كلي عوامل رضايت شغلي به سه دسته عوامل سازماني،گروهي و شخصي تقسيم مي شود. در بعد سازماني عواملي چون حقوق و دستمزد، فرصت ارتقا، ماهيت كار، شرايط كاري، خط مشيها و سياست هاي سازماني، در بعد گروهي، همكاران، مديران و سرپرستان و در بعد شخصي، طرز تلقي، نيازها و اشتياق كاركنان بيشتر نمود پيدا مي كند.
مقررات پرسنلي مناسب، تدوين ضوابط احراز مشاغل و رعايت شايسته سالاري سومين اولويت و فرهنگ كار گروهي ، توانمندي، تعاون و همبستگي، تخصيص بودجه، امنيت شغلي ، برنامه ريزي استراتژيك، امكان سنجي فني _ اقتصادي و اجتماعي، سابقه موفق كاري، سيستم پاداش دهي، آزادي عمل، ثبات مديريت، دوره هاي آموزشي، كنترل پروژه، تبادل اطلاعات، تامين تسهيلات، تيم شناسايي حل مسائل و حضور تمام وقت مديريت ازجمله سايرعوامل درون سازماني موثر براثربخشي فعاليت هاي تحقيق و توسعه درپژوهشكده بيوتكنولوژي مي باشد.در جدول (ضميمه 2-1) به طور خلاصه نتايج رتبه بندي ساير عوامل درون سازماني موثر بر اثربخشي واحد تحقيق و توسعه ارائه شده است.

پيشنهادات
 با توجه به نتايج حاصل از پژوهش صورت گرفته، به منظور ارتقا اثربخشي فعاليت هاي تحقيق و توسعه در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران پيشنهاداتي به شرح ذيل ارائه مي گردد:
1-    برقراري دوره هاي آموزشي به منظور به روز رساني دانش نظري و آشنايي با آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي.
2-    تدوين آيين نامه ها و ظوابط استخدامي مناسب به منظور امكان جذب پرسنل كارامد و اثربخش.
3-    اشاعه، ترويج و تشويق فرهنگ كار گروهي و فرهنگ حامي تحقيق و توسعه.
4-    استفاده از شيوه هاي نوين ارتباطي مانند رايانه جهت افزايش سرعت و دقت دربرقراري ارتباط و انتقال  اطلاعات.
5-    تدوين استراتژي هاي مناسب جهت تحقق اهداف سازماني.
 
منابع و مآخذ
1. حاجي حسيني، مجتبي، اثربخشي و كارآيي طرح هاي تحقيقات صنعتي، مجموعه مقالات سومين همايش بين‌المللي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن، وزارت صنايع و معادن، تهران، 1380.
2. حائري، اميد، واحدهاي تحقيق و توسعه، حلقه‌هاي زنجيره تحقيقات ملي، مجموعه مقالات سومين همايش بين‌المللي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن، وزارت صنايع و معادن، تهران، 1380.
 3. شبلي، خالد، مديريت تحقيق و توسعه، تهران، سازمان مديريت صنعتي، 1375.
4. ديويس، استانلي، مديريت فرهنگ سازماني، ترجمه ميرسپاسي و معتمد گرجي، پريچهر، تهران، انتشارات مرواريد، 1373.
5. علي احمدي، عليرضا، مديريت تحقيق تا توسعه تكنولوژي، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، 1377.
6. مليحي، فرخ، مديريت مؤثر اطلاعات : عامل مهم در موفقيت طرح هاي تحقيقاتي، مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران، 1379.
7. محمديان، علي جعفر، تجزيه و تحليل عوامل موثر بر اثربخشي برنامه ريزي در ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان هاي ايلام و لرستان و مقايسه آنها با هم، پايان نامه كارشناسي ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبايي، 1379.
8. موحدي سبحاني، فرزاد، طراحي سيستم تحقيق و توسعه در شركت هاي بزرگ، پايان نامه كارشناسي ارشد، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1374.
9. موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، طرح تفصيلي موانع توسعه در ايران،شبيه سازي نقش تحقيق و توسعه در فرايند توسعه، تهران، 1368.
10. مهدوي، محمد نقي، فرهنگ توصيفي تكنولوژي، انتشارات چاپار، 1380.
11. وزيري، بزرگمهر، نقش جامعه، نشست هاي علمي و ساختارهاي تحقيقاتي در تحقيق و توسعه صنعتي، مجموعه مقالات سمينار تحقيق و توسعه، تهران، 1368.
12.Wild, Ray; Technology And Management; Cassell, 1990.                                                      
 کانال تلگرام conference.ac

backlinkbacklink alwso shellseoankara escortucuz sigaraMarlboro Double FusionMilano Strawberry Sigara Çilek Aromalıcaptain blackdjarum blackCavallo SigaraDunhill SigaraHarvest SigaraMarvel sigaraSenator sigaraAl Capone SigaraOme SigaraMarlboro Double FusionMarlboro ShuffleMarlboro TouchMarlboro RedMarlboro TouchMarlboro Edge SlimMarlboro Touch BlueEve SunFlower Extra Long Sigaragörükle escortyalova escorthacklinksite analizseo analizhacklink alhacklink nedirbacklinkmini shellmadspot shellwso shell txtBase 64 Encodealfa shellIndoxploit shellindoxploit shellb374k shellphp Mailleradana escortsohbet numaralarıankara escortmersin escortizmir escortantalya escortadana escortBursa Escortdenizli escortdiyarbakır escorteskişehir escortgaziantep escortistanbul escortkayseri escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortsakarya escortsamsun escortsivas escorttekirdağ escorttrabzon escorturfa escortvan escortbodrum escortmarmaris escortfethiye escortkuşadası escortçeşme escortdidim escortbuca escortbornova escortkarşıyaka escortkonak escortalsancak escortaliağa escortgöztepe escortgaziemir escortkarabağlar escortesenyurt escortbeşiktaş escorttuzla escortfatih escortpendik escortbeylikdüzü escortgaziosmanpaşa escortkartal escortbağcılar escortsilivri escortümraniye escortmaltepe escortbeyoğlu escortbahçelievler escortbaşakşehir escortbahçeşehir escortesenler escortüsküdar escortkadıköy escortşişli escortmecidiyeköy escortsarıyer escorttaksim escortetiler escortbebek escortataşehir escortbakırköy escortzeytinburnu escorteyüp escortavcılar escortbüyükçekmece escortkurtköy escortşirinevler escortbayrampaşa escortkasımpaşa escortescortbacklink salesFile Manager shellb374k shellk2ll33d shellBypass shellMadspot shellbedava bonus1xbet girişdert hattıdert hattısohbet hattımersin escortgaziantep escortbedava bonusGoogle Sıra Bulucupubg hile alSobranie Sigaracaptain blackdjarum blackmarlboro double fusionmarlboro touch blueCavallo Sync MentollüParliament Night Bluewinston dark bluewinston slender bluekent switchkent d range bluecaptain black520 kalpli sigaramarvel sigarawinston dark blue fiyatMurattı Rosso SigaraRockets Sigara Paketi 40 Adetparliament night blue fiyatcaptain blackmarlboro double fusionolmeca tekila fiyatdjarum blackheets sigaraparliament reservemonte cristo habanaMilano Apple Sigara Elma Aromalıkent switch fiyatlucky strikeHarvest Blueberry Crush Sigara (Yabanmersini Aromalı)marlboro touch blue fiyatmarlboro double fusionmarlboro goldharvest sigarar57 shellalfa shellcaptain blackmarvel sigarawinston dark bluemarlboro touch grayparliament night blue fiyatcavallo sigaramarlboro double fusionVogue Frissonadana escortparliament night blue fiyatafyon escortaydın escortbalıkesir escortbolu escortçanakkale escortedirne escortelazığ escorterzurum escorthatay escortısparta escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmuğla escortmuş escortrize escorttunceli escortuşak escortyozgat escorttokat escortzonguldak escortaksaray escortyalova escortağrı escortamasya escortalanya escortmanavgat escortankara escortantalya escortbursa escortdenizli escortdiyarbakır escorteskişehir escortgaziantep escortistanbul escortizmir escortkayseri escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmersin escortsakarya escortsamsun escortsivas escorttekirdağ escorttrabzon escorturfa escortvan escortmarmaris escortbodrum escortfethiye escortkuşadası escortçeşme escortdidim escortbuca escortbornova escortkarşıyaka escortkonak escortalsancak escortaliağa escortgaziemir escortkarabağlar escortesenyurt escortbeşiktaş escorttuzla escortfatih escortpendik escortbeylikdüzü escortgaziosmanpaşa escortkartal escortbağcılar escortsilivri escortümraniye escortmaltepe escortbeyoğlu escortbahçelievler escortbaşakşehir escortbahçeşehir escortesenler escortüsküdar escortkadıköy escortşişli escortmecidiyeköy escortsarıyer escorttaksim escortetiler escortbebek escortataşehir escortbakırköy escortzeytinburnu escorteyüp escortavcılar escortbüyükçekmece escortkurtköy escortşirinevler escortbayrampaşa escorthalkalı escortafyon escortaydın escortbalıkesir escortbolu escortçanakkale escortedirne escortelazığ escorterzurum escorthatay escortısparta escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmuğla escortmuş escortrize escorttunceli escortuşak escortyozgat escorttokat escortzonguldak escortaksaray escortyalova escortağrı escortamasya escortalanya escortmanavgat escortsincan escortwso shellwso green shellJagermeisterKeno Club Sigarayalova escortşişli bayan escortşişli escortistanbul escortgörükle escortsohbet hattısohbet hatlarısohbet numaralarıkent d range bluependik escortMilano Gum Mint Sigara sakız naneparliament night blue fiyatvotka fiyatlarımarlboro double fusionCaptain Black Sweet Cherry Puroçam balı faydalarıçam balı nedirtuzla escortaydınlı escortorhanlı escorttepeoren escortyalova escortbursa escortgorukle escortbursa escort bayanbursa sinirsiz escortbursa escortescort bayanaltiparmak escortnilüfer escortotele gelen escortbursa merkez escortbursa merkez escortbursa escortescort bayanaltiparmak escortbursa eve gelen escortbursa otele gelen escortbursa sınırsız escortgörükle escortescort bursatuzla escorttuzla escort bayanwhmcs killer v4djarum blackmarlboro double fusiondjarum blackyalova escortçınarcık escortsertleştirici hap çeşitlerisertleştirici hap yorumlarıeczanede satılan cinsel güç ilaçlarısertleştirici hap isimlericinsel hap isimlericinsel gücü artıran ilaçlarpenis sertleştirici hap çeşitlericinsel güç artırıcı ilaç isimleriereksiyon hapı isimlerisertleştirici ilaç isimlerişişme bebek çeşitlericinsel güç arttırıcı hap isimlerieczanede satılan cinsel ilaç isimlerien iyi performans arttırıcı ilaç isimlericinsel güç arttırıcı hap çeşitleridjarum blacksertleştirici hap markalarıpenis sertleştirici ilaç çeşitlerisertleşmeye en iyi ilaçcinsel ilaç isimlerierkek cinsel gücü arttırıcı ilaç çeşitlericaptain blackcinsel gücü artıran ilaç fiyatlarıcinsel güç arttırıcı ilaç yorumlarıeczanede satılan cinsel gücü arttıran ilaç isimlericinsel güç arttırıcı ilaçcinsel gücü arttıran ilaç markalarıen iyi geciktirici hap isimlerien iyi geciktirici sprey çeşitleriCaptain Black Peach sigara (Şeftali Aromalı)Black Devil Sigaracinsel gücü artıran ilaç incelemeleridjarum blacksertleşmeye iyi gelen ilaç isimleriHEETS Amber Selectioneczanede satılan viagraHEETS Tropical Swiftwinston dark blueMarlboro Touch Graycinsel güç arttırıcı macuncaptain black bluenovagra geciktirici hapolmeca tekilaeczane cialis fiyatıBackwoods Islak Purocialis satın alerkek azdırıcı damlaviagra satış fiyatıerkek azdırıcı hap isimleriwinston dark blue fiyatiçmeler escorttepeören escortaydınlı escortorhanlı escortyalova escortCaptain Black Grape sigarayalova escortgörükle escortçınarcık escortdjarum blackabana haberagrı habertunceli haberafyon haberşişli escortşişli escort bayanmecidiyeköy escortEn İyi Geciktirici Hap İsimleri ve ÇeşitleriCinsel Gücü Artıran Macun İsimlerikent slim blackchivas regalyeşil perişişli bayan escortsisli bayan escortşişli bayan escortsisli bayan escortsincan eescortKolej escortDikmen escortBalgat escortÇankaya escortCebeci escortDemetevler escortKızılay escortKeçiören escortEtlik escortEtimesgut escortEryaman escortYenimahalle escortOtele gelen escortRus escortankara rus escortAnkara escortEtlik escortKeçiören escortAnkara escortAnkara escortEryaman escortAnkara escortÇankaya escortmersin escortBalgat escortBeşevler escortÇankaya escortCebeci escortDikmen escortDemetevler escortEryaman escortEtimesgut escortEtlik escortKeçiören escortKızılay escortKolej escortMaltepe escortOtele gelen escortRus escortYenimahalle escortDikmen escortElvankent escortSincan escortteknoloji haberlerihaberlerson dakika haberleriekonomi haberlerihaberlerlondon escortsescorts agencyescorts in londonlondon escort girlsSex hikayeSeks HikayeleriEnsest hikayeleradana escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortantep escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortSeks erotik hikayeSikiş hikayeleribayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortısparta escortistanbul escortizmir escortizmit escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkayseri escortkıbrıs escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortzonguldak escorturfa escortuşak escortvan escortyalova escortyozgat escortviagra eczane satışcialis eczane satışpenis sertleştirici hap isimleri ve çeşitleribursa escortbursa escortgorukle escortşişli escortşişli rus escortşişli iranlı escortşişli escortnilüfer escortyalova escortyalova escortyalova escort bayankurtuluş escortseoKamagra jelCialis fiyatvega 100 mgViagra fiyatViagra fiyat 2022Vega 100 mg fiyatVega 100 mgkamagra jelCialis 100 mg fiyatcialis fiyatcobra 130 mglevitra fiyatviagra fiyatonline eczaneViagra 30 lu fiyatOrijinal viagraViagra 4 lü tablet fiyatOrijinal viagra 4 lü fiyatKamagra jel fiyatKamagra jel yorumlarıbayan azdırıcılarerkek azdırıcıgeciktirici spreyviagra eczaneKamagraCinsel ürünlerViagra 30 tabletviagra 4 lü tabletcialis 4 lü tabletcinsel güç arttırıcı sertleştirici happenis sertleştirici ilaç ve haplareczanelerde satılan cinsel gücü artıran ilaçoscar sigaraMagic london escortsindependent london escortsDubai hot escortEscort girl dubaişişli escortşişli escort bayanyalova escortyalova escort bayanyalova escortyalova otele gelen escortyalova eve gelen escortaksaray escortatakent escortataköy escortataköy eve gelen escortataköy masöz escortataköy-otele-gelen-escortataköy rus escortataköy türbanlı escortataköy ucuz escortataköy üniversiteli escortataşehir escortavcılar escortavcılar eve gelen escortavcılar masöz escortavcılar otele gelen escortavcılar rus escortavcılar türbanlı escortavcılar ucuz escortavcılar üniversiteli escortavrupa yakası escortbağdat caddesi escortbahçelievler escortbahçesehir escortbakırköy üniversiteli escortbakırköy escortbakırköy eve gelen escortbakırköy masöz escortbakırköy otele gelen escortbakırköy rus escortbakırköy türbanlı escortbakırköy ucuz escortbaşakşehir escortbeşiktaş escortbeşyol escortbeykent escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü eve gelen escortbeylikdüzü masöz escortbeylikdüzü otele gelen escortbeylikdüzü rus escortbeylikdüzü türbanlı escortbeylikdüzüucuz escortbeylikdüzü üniversiteli escortbeyoğlu escortbizimkent escortbostancı escortbüyükcekmece escortesenyurt escortesenyurt eve gelen escortesenyurt otele gelen escortesenyurt rus escortesenyurt turbanlı escortesenyurt ucuz escortesenyurt üniversiteli escortetiler escorteve gelen escortfatih escorthalkalı escorthalkalı eve gelen escorthalkalı masöz escorthalkalı otele gelen escorthalkalı rus escorthalkalı türbanlı escorthalkalı ucuz escorthalkalı üniversiteli escortharamidere escortinnovia escortkadıköy escortkağıthane escortkartal escortküçükçekmece escortmaltepe escortmecidiyeköy escortmerter escortotele gelen escortpendik escortrus escortsarıyer escortsilivri escortşirinevler escortşirinevler türbanlışirinevler ucuzşişli escortsınırsız escorttaksim escorttesettürlü escorttopkapı escorttürbanlı escorttüyap escortucuz escortümraniye escortüniversiteli öğrenci escortyabancı escortzeytinburnu escortgaziantep escortmersin escorteczane sertleşme haplarıizmit escortkocaeli escortizmit escortkocaeli escortgebze escortgölcük escortdarica escortizmit otele gelen escortizmit eve gelen escortkocaeli evi olan escortotele gelen escortizmit sınırsız escortcialis 5 mg fiyatbedava bonus veren bahis siteleribahisgaziantep escortDubai escortsDubai escortsLondon escortskadın giyimfantezi babydollfantezi çorapfantezi giyimKadın üst giyimkadın alt giyimkadın ayakkabıkadın atletbluz bodybot bootiekadın ceketkadın çizmekadın elbiseelbise abiyekadın eşofman altıkadın eşofman takımıAnkara escort bayanizmit escortGüvenilir bahis SiteleriBalgat escortÇankaya escortCebeci escortDemetevler escortDikmen escortEryaman escortEsat escortEtlik escortKeçiören escortKızılay escortKolej escortRus escortSincan escortYenimahalle escortAtaşehir escortAnadolu yakası escortAtaşehir escortKadıköy escortKadıköy escortÜmraniye escortÜmraniye escortBostancı escortBostancı escortbostancı escortadana escortadana escort bayanafyon escortafyon escortalanya escort bayanalanya escortantalya escort bayanantalya escortartvin escortartvin escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü escortbodrum escortbolu escortbolu escortburdur escortbursa escortbursa escortçanakkale escortçanakkale escortçeşme escortdidim escortdiyarbakır escortdiyarbakır escortedirne escortedirne escortelazığ escortelazığ escorterzincan escorterzincan escorterzurum escorterzurum escortbodrum escortbursa escortbursa escorteskişehir escorteskişehir escortgaziantep escortgaziantep escortgaziantep escortgiresun escortgiresun escortgümüşhane escorthatay escorthatay escortısparta escortısparta escortkars escortkastamonu escortkastamonu escortkayseri escortkayseri escortkıbrıs escortkıbrıs escortkonya escortkonya escortkuşadası escortkütahya escortkütahya escortmalatya escortmalatya escortmanisa escortmanisa escortmardin escortmardin escortmarmaris escortmersin escortnevşehir escortnevşehir escortniğde escortniğde escortordu escortordu escortrize escortrize escortsakarya escortsakarya escortsamsun escortsamsun escortşanlıurfa escortşanlıurfa escortsinop escortsinop escortsivas escortsivas escorttekirdağ escorttekirdağ escorttrabzon escorttrabzon escortuşak escortvan escortvan escortyalova escortyalova escortyozgat escortyozgat escortzonguldak escortzonguldak escortCoinbar girişSafirbet girişcratosslot girişAsyabahis girişTempobet girişMarsbahis girişBetebet girişVdcasino girişVevobahis girişBetper girişimajbet girişHoliganbet girişJojobet girişAnadolucasino girişArtemisbet girişbelugabahis girişbetvole girişinterbahis girişmilanobet girişZeytinburnu EscortYeşilköy EscortYenibosna EscortÜmraniye EscortTopkapı EscortTaksim EscortSuadiye EscortSınırsız EscortŞişman EscortŞişli EscortŞirinevler EscortSilivri EscortPendik EscortOrtaköy EscortOlgun EscortNişantaşı EscortMerter EscortMecidiyeköy EscortMaslak EscortMaltepe EscortMahmutbey EscortLevent EscortKurtköy EscortKüçükyalı EscortKüçükçekmece EscortKartal EscortKağıthane EscortKadıköy Escortİstanbul Escortİkitelli EscortHaramidere EscortHalkalı EscortGöztepe EscortGenç EscortFlorya EscortFındıkzade EscortFatih EscortEtiler EscortEsenyurt EscortEscort NumaralarıEscort BayanlarErenköy EscortElit Escortçekmeköy escortÇıtır Escortşerifali escortCihangir Escortümraniye escortüsküdar escortCevizli EscortCennet Mahallesi Escortsuadiye escortÇapa Escortkadıköy escortÇağlayan Escortgöztepe escortBüyükçekmece Escortbostancı escortgöztepe escortBostancı EscortBeyoğlu Escortsuadiye escorterenköy escortbostancı escortanadolu yakası escortavrupa yakası escortBeylikdüzü EscortBeşiktaş Escortanadolu yakası escortBayrampaşa EscortBaşakşehir Escortümraniye escortBakırköy Escortkadıköy escortBahçelievler Escortbostancı escortBağdat Caddesi Escortataşehir escortBağcılar Escortcevizli escortatalar escortmaltepe escortAvrupa Yakası Escortkartal escortmaltepe escortAvcılar EscortAtaşehir Escortümraniye escortAnkara escortUlus escortTunalı escortTandoğan escortSıhhiye escortRus escortMamak escortMamak escortGölbaşı escortsertleştirici haplarkent switch fiyatKeno Club Sigaraparliament aqua bluemarlboro double fusionGauloises Sigarakent switchdjarum blackLeader SigaraAnadolu yakası escortAtaşehir escortBostancı escortErenköy Escortavrupa yakası escortAtaköy EscortAvcılar EscortBahçeşehir Escortözel escortlaranal escortçıtır escortelit escortAnadolu Yakası escortAtaşehir escortbağdat caddesi escortBostancı escortGöztepe Escortİstanbul EscortKadıköy EscortKartal EscortKurtköy EscortMaltepe EscortPendik EscortŞerifali EscortTuzla EscortÜmraniye escortÜsküdar EscortAnadolu Yakası EscortAtaşehir escortBostancı EscortGöztepe EscortAvrupa Yakası EscortAksaray escortAtaköy EscortAvcılar Escortİstanbul EscortAtaşehir Elit EscortAtaşehir Esmer EscortAtaşehir Genç EscortAtaşehir Olgun EscortAtaşehir Sarışın EscortAtaşehir Şişman EscortAtaşehir Sınırsız EscortAtaşehir Ucuz EscortAtaşehir Yabancı EscortAteşehir Escort BayanBağdat Caddesi EscortBağdat Caddesi Olgun EscortBağdat Caddesi Sarışın EscortBağdat Caddesi Şişman EscortBağdat Caddesi Ucuz EscortBağdat Caddesi Yabancı EscortBostancı Elit EscortBostancı Çıtır EscortBostancı EscortBostancı Esmer EscortBostancı Olgun EscortBostancı Sarışın EscortBostancı Yabancı EscortGöztepe EscortGöztepe Genç EscortGöztepe Olgun EscortGöztepe Şişman EscortGöztepe Sınırsız EscortGöztepe Ucuz EscortKadıköy Anal EscortKadıköy Elit EscortKadıköy EscortKadıköy Eskort BayanlarKadıköy Genç EscortKadıköy Yabancı EscortKartal Çıtır EscortKartal EscortKartal Eskort BayanlarKartal Esmer EscortKartal Sarışın EscortKartal Sınırsız EscortKartal Ucuz EscortKaynarca EscortKaynarca Genç EscortKaynarca Olgun EscortKaynarca Şişman EscortKurtköy EscortKurtköy Escort BayanKurtköy Ucuz EscortKurtköy Yabancı Escort BayanMaltepe Anal EscortMaltepe EscortMaltepe Genç EscortMaltepe Olgun EscortMaltepe Şişman EscortPendik EskortPendik Eskort BayanlarPendik Sarışın EscortPendik Şişman EscortPendik Sınırsız EscortPendik Ucuz EscortTuzla Anal EscortTuzla Elit EscortTuzla EscortTuzla Yabancı EscortÜmraniye EscortÜmraniye Masöz EscortÜmraniye Olgun EscortÜmraniye Ucuz Escortşişli escortAcıbadem Escortİçerenköy EscortKozyatağı EscortKüçükyalı EscortKadıköy EscortKartal EscortMaltepe EscortPendik EscortKurtköy EscortŞerifali EscortAnadolu Yakası EscortKadıköy EscortAtaşehir EscortBostancı EscortAtaşehir EscortKadıköy EscortKurtköy EscortAnadolu Yakası EscortAnadolu Yakası EscortAtaşehir EscortBostancı EscortKadıköy EscortAnadolu Yakası EscortKadıköy EscortAtaşehir EscortBostancı EscortMaltepe EscortGöztepe EscortPendik EscortErenköy EscortGöztepe EscortSuadiye EscortGöztepe EscortMaltepe EscortŞerifali EscortKartal EscortKurtköy EscortPendik EscortKurtköy EscortPendik EscortAnadolu Yakası EscortKartal EscortMaltepe EscortAnadolu Yakası EscortKartal Escort BayanKurtköy Escort BayanMaltepe Escort BayanPendik Escort BayanAnadolu Yakası EscortKartal EscortKurtköy EscortMaltepe EscortPendik EscortTuzla EscortKurtköy EscortPendik EscortTuzla EscortAnadolu Yakası EscortMaltepe EscortKartal EscortBostancı EscortÜmraniye EscortAnadolu Yakası EscortKadıköy EscortAtaşehir EscortTuzla EscortGebze EscortAydınlı EscortMutlukent EscortPendik EscortAnadolu Yakası EscortKurtköy EscortÜmraniye EscortBostancı EscortKartal Escort BayanPendik Escort BayanKurtköy Escort BayanMaltepe EscortAnadolu Yakası EscortBostancı EscortKartal EscortMaltepe EscortÜmraniye Escortbağdat caddesi escortgöztepe escortistanbul escortkartal escortkurtköy escortmaltepe escortpendik escorttuzla escortüsküdar escortataköy escortavcılar escort bayanavrupa yakası escortbahçeşehir escortbakırköy escortbeşiktaş escortbeylikdüzü escorterenköy escortetiler escortgöztepe escortikitelli escortkartal escortkurtköy escortmaltepe escortmecidiyeköy escortpendik escortşirinevler escortşişli escortsoğanlık escortataşehir escortkaynarca escortümraniye escortgebze escorttuzla escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortsex hikayeleriadana escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortantep escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingol escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortısparta escortistanbul escortizmir escortizmit escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkayseri escortkıbrıs escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortzonguldak escorturfa escortuşak escortvan escortyalova escortyozgat escorterkeklerde sertleşmeye iyi gelen ilaçlarsertleştirici hap eczane fiyatlarıvega 100 mg hapfuck googledolandırıcı hesap satışıbacklink alToscanello Blu Anice AnasonToscanello CappuccinoToscanello Cioccolato ÇikolataToscanello GrappaToscanello LimoncelloToscanello MacchiatoToscanello Rosso CaffeToscanello RubinoToscanello VanilyaToscanello PuroToscanello Cappuccino PuroAvrupa yakası escortAksaray escortAtaköy escortAtaşehir escortAvcılar escortBahçelievler escortBahçeşehir escortBakırköy escortBaşakşehir escortBeşiktaş escortBeylikdüzü escortBostancı escortBüyükçekmece escortEsenyurt escortEtiler escortFatih escortHalkalı escortKadıköy escortKartal escortKüçükçekmece escortMaltepe escortMecidiyeköy escortMerter escortPendik escortRus escortŞirinevler escortŞişli escortTaksim escortTopkapı escortümraniye escortZeytinburnu escortgaziantep escortalanya escorttekirdağ escortşanlıurfa escortşanlıurfa escortsamsun escortbolu escortbodrum escortbeylikdüzü escortyozgat escortyalova escortvan escortuşak escorturfa escorttrabzon escorttokat escorttokat escortsivas escorturfa escortsakarya escortsakarya escortrize escortniğde escortniğde escortmuğla escortmuğla escortmarmaris escortmardin escortmardin escortmaraş escortmanisa escortmanisa escortkütahya escortkocaeli escortkocaeli escortkıbrıs escortkastamonu escortkars escortısparta escortgümüşhane escortgiresun escortgaziantep escortzonguldak escortzonguldak escortyozgat escortyalova escortvan escorttrabzon escorttekirdağ escortsivas escortsamsun escortordu escortmersin escortmaraş escortmalatya escortkütahya escortkuşadası escortkonya escortkayseri escortkastamonu escortısparta escorthatay escortgiresun escorteskişehir escorterzurum escorttekirdağ escortdiyarbakır escortçorum escortçeşme escortburdur escortbolu escortmalatya escortdenizli escortbodrum escortbalıkesir escortafyon escortbalıkesir escortaydın escortartvin escortantep escortantalya escortağrı escortadana escorterzurum escorterzincan escorterzincan escortedirne escortdüzce escortdüzce escortdidim escortdidim escortdenizli escortçorum escortçeşme escortçanakkale escortbursa escortburdur escortbolu escortbodrum escortrize escortordu escortmersin escortkonya escortantalya escortaydın escortartvin escortalanya escortalanya escortağrı escortafyon escortadana escortzonguldak escortyozgat escortyalova escortvan escortuşak escorturfa escorttrabzon escorttekirdağ escortsivas escortsinop escortsinop escortsinop escortsamsun escortsakarya escortordu escortniğde escortnevşehir escortnevşehir escortnevşehir escortmuğla escortmarmaris escortmardin escortmaraş escortkütahya escortkuşadası escortkonya escortkocaeli escortkıbrıs escortkayseri escortkastamonu escortkars escortısparta escorthatay escortgümüşhane escortgiresun escortrize escortgiresun escorteskişehir escorterzincan escortdiyarbakır escortdidim escortburdur escortbeylikdüzü escorttokat escortmersin escortmanisa escortmalatya escortbolu escortbeylikdüzü escortmalatya escortadana escortafyon escorteskişehir escorterzurum escorterzurum escorterzincan escortelazığ escortelazığ escortelazığ escortelazığ escortedirne escortedirne escortdüzce escortdiyarbakır escortdidim escortdenizli escortçorum escortçeşme escortçeşme escortçanakkale escortçanakkale escortçanakkale escortburdur escortbolu escortbodrum escortbodrum escortbalıkesir escortaydın escortartvin escortartvin escortantep escortantep escortalanya escortağrı escortafyon escortadana escortantalya escortalanya escortalanya escortAmazon Prime izleBeIN Connect izleBlutv izleDisney Plus izleexxen izleGain TV izleNetflix izleAmazon prime izleBlutv izleDisney Plus izlebeylikdüzü escorteryaman escortcaptain blackkalpli sigarasertleştirici hap eczane fiyatlarışişme bebeksertleşme sağlayıcı ilaçlar ve isimleriviagra fiyatManchester Double Drive SigaraKing Edward imperial puroadana escort1xbet kayıt1xbet casino1xbetpenis sertleştirici cinsel haplarescortAydın escortMuğla escortSinop escortTekirdağ escortYalova escortRize escortAmasya escortBalıkesir escortÇanakkale escortBolu escortErzincan escortVan escortYozgat escortZonguldak escortAfyon escortAdıyaman escortBilecik escortAksaray escortAğrı escortBitlis escortSiirt escortÇorum escortBurdur escortEdirne escortDüzce escortErzurum escortKırklareli escortGiresun escortIsparta escortTrabzon escortSivas escortŞanlıurfa escortTokat escortManisa escortOrdu escortOsmaniye escortArdahan escortKaraman escortBatman escortBayburt escortElazığ escortBingöl escortGümüşhane escortUşak escortIğdır escortBartın escortNevşehir escortKastamonu escortMaraş escortKırşehir escortMardin escortKırıkkale escortKarabük escortKars escortsertleştirici hap eczane520 kalpli sigara elmalı520 kalpli sigaras20 kalpli sigaraİstanbul escort bayanİstanbul escortİstanbul escortsEscort istanbulistanbul escort bayanİstanbul escortEscort istanbulistanbul escortEscort bayanBayan escortescortEscort bayanbayan escortescortAnkara escort bayanEscort ankaraEscort Bayan İstanbulümraniye escortüsküdar escortzeytinburnu escortkadıköy escortkağıthane escortkartal escortmaltepe escortkeçiören escortmanavgat escortalanya escortbodrum escortkuşadası escortdidim escortarnavutköy escortsilifke escortbelek escortşişli escortpendik escortkarşıyaka escortseyhan escortnilüfer escortesenler escortbeylikdüzü escortİstanbul escortİstanbul escort bayanEscort istanbulBayan escortEscort bayanescortseoboşalmayı geciktirici haplargeciktirici kremlergeciktirici spreylerpenis büyütücü haplarbayan azdırıcı damlabayan azdırıcı haperken boşalma geciktirici ilaçlarpenis büyütücü çeşitleribayan cinsel istek arttırıcılarcialis fiyatıviagra fiyatlarıbayan cinsel istek arttırıcılarerken boşalmayı geciktirici ilaç çeşitleripenis büyütücü ürün çeşitlerierken boşalmayı geciktirici ilaç çeşitleribayan cinsel istek arttırıcı damlageciktirici sprey çeşitlerien iyi geciktirici kremkadın istek arttırıcı damlaen iyi bayan azdırıcı ilaçcialis fiyatı eczaneviagra eczane fiyatıerken boşalmayı geciktirici haplargeciktirici krem çeşitleripenis büyütücü haplarcinsel gücü arttırıcı ilaçlarbayan azdırıcı ilaçlaren iyi geciktirici ilaç isimleripenis büyütücü kremen iyi bayan cinsel istek arttırıcılargeciktirici haplargeciktirici kremler çeşitlerikadın azdırıcı çeşitlerigeciktirici ilaç çeşitleripenis büyütücü çeşitlerieczane cialis fiyatıviagra eczane fiyatlarıbayan azdırıcı ilaçlaren iyi geciktiricilerpenis büyütücülerbayan uyarıcılarerken boşalmayı geciktiren ilaçlarpenis büyütücülerviagra eczane satış fiyatlarıeczane cialis fiyatıerken boşalmayı geciktirici ilaçlargeciktirici krem fiyatlarıgeciktirici sprey eczaneen etkili büyütücülerbayan istek arttırıcı çeşitlerien iyi bayan cinsel istek artırıcılarerken boşalmayı geciktirici ilaçcialis eczanecialis eczanede kaç tlADANA ESCORTANKARA ESCORTANTALYA ESCORTMERSİN ESCORTİZMİR ESCORTKAYSERİ ESCORTKONYA ESCORTAnadolu Yakası Escortavrupa yakası escortcialis fiyatıcinsel ereksiyon ilaçlarıcialis fiyatlarıviagra fiyatıcialis fiyatı eczaneFlynta 20 Mgkamagra 100 mgOrcafil 20 MgLifta 5 MgHardcis 5 MgLex 20 MgLevitra 20 MgPriligy 30 MgVigaroo 100 MgHardcis 20 MgAfilta 20 MgHardcis 20 Mgdegralifta 20 mgankara escortantalya escortizmir escortmersin escortCinsel sağlık ürünleriCinsel performans ürünleriGeciktirici ürünlerSertleştirici haplarKamagra jelKamagra jel fiyatKamagra jel eczaneVega 100 mgVega 100 mg fiyatViagraViagra fiyatViagra 100 mg fiyatViagra 30 lu fiyatCialisCialis fiyatCialis 20 mg fiyatCialis 100 mg fiyatCialis 30 lu tablet fiyatCialis 5 mg fiyatankara escortantalya escortizmir escortAdıyaman EscortArtvin EscortBilecik EscortBingöl EScortBitlis EscortBurdur EscortÇankırı EscortÇorum EscortGiresun EscortGümüşhane EscortKars EscortKastamonu EscortKırklareli EscortKırşehir EscortNevşehir EscortErzincan EscortNiğde EscortOrdu EscortSiirt EscortSinop EscortBayburt EscortKaraman EscortKırıkkale EscortBatman EscortŞırnak EscortBartın EscortArdahan Escortığdır EscortKarabük EscortOsmaniye EscortDüzce EscortKilis EscortAdana EscortAnkara EscortAntalya EscortAydın EscortBursa EscortDenizli EscortDiyarbakır EscortEskişehir EscortAntep EscortHatay EscortMersin Escortizmir EscortKayseri EscortKocaeli EscortKonya EscortMalatya EscortMardin EscortSakarya EscortSamsun EscortTrabzon EscortYalova EscortAdıyaman EscortAfyon EscortVan EscortAğrı EscortAmasya EscortBalıkesir EscortBilecik EscortBolu EscortBurdur EscortÇanakkale EscortEdirne EscortElazığ EscortErzincan EscortErzurum Escortısparta EscortKars EscortKastamonu EscortManisa EscortKütahya EscortMuğla EscortRize EscortSivas EscortTekirdağ EscortUrfa EscortOrdu EscortNevşehir EscortMaraş EscortZonguldak Escortadana escortalanya escortankara escortantalya escortaydın escortbursa escortçorlu escortdenizli escortdiyarbakır escortelazığ escorteskişehir escortgaziantep escortizmir escortkayseri escortkocaeli escortkonya escortmalatya escortmersin escortpendik escortsakarya escortsamsun escorttrabzon escortadana escortankara escortalanya escortantalya escortaydın escortbursa escortçorlu escortdenizli escortdiyarbakır escortelazığ escorteskişehir escortgaziantep escortistanbul escortizmir escortizmit escortkayseri escortkocaeli escortkonya escortmalatya escortmersin escortsakarya escortsamsun escorttrabzon escort520 Kalpli Sigara Kavunlu520 Kalpli Sigara Liçi Kral Meyvesicialis eczane fiyatı 2023viagra eczane fiyatı 2023free shopbayan azdırıcılarerken boşalmayı geciktiricilerviagra fiyatı 2023cialis fiyatı 2023eczanede satılan sertleştirici ilaçlarbeylikdüzü escortcialiscialiscialis 100 mgviagra 30 lu tabletkadın azdırıcıereksiyon haplarıgeciktirici spreypenis büyütmeviagrakamagracinsel ilaçlarcialis 5 mgcialis 20 mgcinsel eczanebayan azdırıcı eczaneistek arttırıcı damlacinsel güç arttırıcı ilaçlareczanelerde satılan geciktiricilerkamagra jelorjinal viagracialis 5 mgviagraeczane sağlıkcialis fiyatviagra fiyatkamagra jelcialis 100 mgviagra 30 lucialis 20 mggeciktirici spreybayan azdırıcı ilaçlarkadın azdırıcı damlasertleştirici ilaçlarpenis büyütücücialis 5 mgcialiscialis 5 mgKamagra jelCialis fiyatViagra fiyatEreksiyon haplarıCinsel sağlık ürünleriCinsel ilaçlarBayan azdırıcı damlaCialis fiyatViagra fiyatKamagra jelGeciktirici spreyCinsel performans artırıcı ürünlerBayan azdırıcı hapCialis 30 lu tabletpenis sertleştirici ilaç isimlericialis fiyatı 2023 eczaneviagra eczane satış fiyatı 2023lifta fiyatı eczanepenis sertleştirici ilaç çeşitlerieczane cialis fiyatıorijinal viagra fiyatıfx15 orijinal zayıflama hapıyapay kızlık zarı siparişvajina daraltıcı kremyalova escortmuğla escortaydın escorttrabzon escortkütahya escortçanakkale escortbalıkesir escortmanisa escorttekirdağ escortkahramanmaraş escortelazığ escortsivas escortşanlıurfa escorterzurum escortamasya escortvan escortrize escortgiresun escortordu escorttokat escortyozgat escortçorum escortmond sigarabayan azdırıcı damla çeşitlerikamagra jel eczane fiyatıafyon escortbalıkesir escortkütahya escortmanisa escortbolu escortmuğla escortbodrum escortmarmaris escortedirne escortkeşan escortriz escorterzincan escorthatay escortçorlu escortDating Escortkonya escortmersin escortadana escortbursa escortmalatya escortkayseri escortaydın escortMilano Coffee Sigara Kahve AromalıMilano Gum Sigara Sakız Aromalıoris sigaraelazığ escortkocaeli escortizmir escortkayseri escortgaziantep escortadana escortkonya escortümraniye escortizmit escorteskişehir escortmersin escortIstanbul Escortsamsun escortvan escortaydın escortedirne escortaksaray escortantalya escortescort antalyaescortAdana Escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortpung hile satın albartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortgaziantep escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortısparta escortistanbul escortizmir escortkahramanmaraş escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkayseri escortkilis escortkıbrıs escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmanisa escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortşanlıurfa escortsiirt escortsinop escortsivas escortşırnak escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortuşak escortvan escortyalova escortyozgat escortzonguldak escortbacklink sorgulamaGöğüs Büyütmememe büyültmeÜcretsiz Seo aracıAnahtar Kelime AnaliziGoogle Sıra Bulucuseo analysisescortKelime BulucuKredi Notu Öğrenmekonya escortmersin escortadana escortbursa escortmalatya escortkayseri escortaydın escortelazığ escortkocaeli escortNut roasting machineümraniye escortkartal escortmanisa escortbolu escortankara escortizmir escortistanbul escortkayseri escortkayseri escortmalatya escortsamsun escortkonya escorteskişehir escortsakarya escortmanavgat escortaydın escortafyon escortbalıkesir escortyalova escortaksaray escortcialis fiyatı kaç paraadana escort bayanankara escort bayanantalya escort bayanbursa escort bayanelazığ escort bayaneskişehir escort bayanistanbul escort bayanizmir escort bayanadıyaman escortafyon escortağrı escortamasya escortardahan escortartvin escortayvalık escortbalıkesir escortbatman escortbilecik escortçanakkale escortdidim escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escortfethiye escortgebze escortgiresun escortısparta escortığdır escortkastamonu escortkırıkkale escortkütahya escortmardin escortmuğla escortosmaniye escortrize escortşanlıurfa escortsiirt escorttekirdağ escorttokat escorttunceli escortyalova escortvan escortcialis fiyatcialis 100 mgcialis nedircialis 5 mg fiyatcialisviagracialis 20mgizmit escortfethiye escortçorlu escortçorlu escort bayankamagra jel satışfuck googleBacklinks Checkerbacklinkbacklink sorgulamaahrefssincan escortgebze escortalanya escortmarmaris escortkuşadası escortpendik escortgaziosmanpaşa escortkartal escortsultanbeyli escortçorlu escortmamak escortavcılar escorthacklink satışbacklink salesseo sorgulamaserver scanviagra 100 mg fiyatviagracialiscialis nedircialis 100 mgcialis fiyatbacklink satışbacklink satışıbacklink alkaliteli backlinkbacklink seositem kaçıncı sıradaGoogle Sıra Bulucubacklink sorgulamaOrganik Hit Programıhtml kod şifrelemeyoutube 1 milyon izlenme kaç tlsıra bulucumozrankGameloopBacklink nedirSpam Skoruspam skoru sorgulamaspam skoru sorgulaistanbul escortYabancı dizi izleNetflix izlegain tv izleExxen izledisney plus izleBlutv izleBeIN Connect izleAmazon Prime izleDizi izleYabancı dizi izleNetflix izleGain TV izleexxen izleDisney Plus izleBlutv izleBeIN Connect izleAmazon prime izleVideo Akrep HaberVideo Dosdoğru HaberVideo Haber SoyVideo Bilgili Beyinler HaberVideo Haber SuitVideo Kadin Haberikadıköy escortAtaşehir escortYabancı Dizi izleEn Güvenilir Bahis Siteleribetnanobahis tahminleritotobosekabetda pa sorgulada pa sorgulamaspam skoru sorgulamada pa checkerescortbahçeşehir escort bayanmarmaris escortbacklink salesbacklinkhacklinkhacklink panelhacklink nedirhacklinkhacklink satışhacklink satışısertleştirici ilaçlar ve fiyatlarıhacklink satışhacklinkhacklink satışhacklink satışEscorthacklink satışhacklink satışhacklink satışhacklink satışhacklink satışbuy backlinkkartal escortpendik escortmaltepe escortataşehir escortsex hikayependik escortkartal escortsertleştirici hap isimlericialis fiyatıviagra fiyatıseoescort bayanviagraorcafilflynta 20 mgcombo 100 mgsildegravigrandejeligrasinegralifta 5 mglifta 20 mgdegraviagra 100 mgviagra fiyatıviagra nedirviagra siparişkamagra jelviagra fiyatviagracialis 20 mg eczane fiyatıcialis 5 mg fiyatcialis fiyatviagra fiyatviagra nedircialis 5 mgcialis 20 mgcialis 100 mgcialis jelkamagra nedirerken boşalmacialis 5 mgcialis 20 mg siparişbuy backlinksataşehir escortkurtkoy escorthacklinkhacklink satışbacklink satışbacklink satışıseo nedirgonderi takibikargo takiptuzla escortwso shellpendik escortAnadolu yakası escortAtaşehir escortBostancı escortümraniye escortBostancı escortBostancı escortDizi izleaugenoperationorgu modelleribotox bruisingis fikirleripara kazanmaknasil yapilirEn Güvenilir Bahis Siteleribetnanobetnano