درخواست ۵۰۰ دانشجوی پژوهش محور برای حذف ترم

درخواست ۵۰۰ دانشجوی پژوهش محور برای حذف ترم