جستجوی فنون تعیین روایی در پژوهش های مدیریتی

فنون تعیین روایی

چکیده
یکی از مهمترین مراحل حساس در فرایند پژوهش، طراحی و تدوین ابزارهای اندازهگیری است. ابزار سـنجش کارآمـد، ابـزاری است که هم معتبر و نیز روا باشد. همچنین در بسیاری از پژوهشهای مدیریتی، پژوهشگران مدلهای معین که در تحقیقات پیـشین مورد استفاده قرار گرفتهاند، به کار میگیرند، یا با استفاده از دانش نوین، مدل تحقیق جدیدی را طراحی و آزمـون مـی نماینـد. مـدل
تحقیق کارآمد، مدلی است که از روایی کافی برخوردار باشد. برای تعیین روایی ابزار اندازهگیـری و مـدل تحقیـق، از فنـون متعـددی مانند قضاوت متخصصین امر، آزمون همبستگی، ماتریس ویژگی چندگانه- مقیاس چندگانه و تحلیل عاملی استفاده میشود. پیشنهاد عملی این مقاله، به کارگیری تکنیک تحلیل ممیزی برای بررسی و سنجش روایی پیش بین و همزمان مدلهـای تحقیـق مـدیریتی است.

مقدمه
پژوهش، فرایند نظام یافتهای است کـه طـی آن بـه مـسأله مشخـصی پاسـخ داده مـیشـود. هدفمندی و نظامدار بودن تحقیق، آن را از سایر فعالیتهای کنجکاوانه بشری متمایز مـیسـازد.
پژوهشگران حوزه مدیریت و در کل علوم اجتماعی برای سنجش متغیرهای تحقیق از ابزارهـای سنجش شناخته شدهای مانند مصاحبه، مشاهده یا پرسشنامه و امثال آن استفاده مینمایند.
اما یکی از مهمترین دغدغههای پژوهشگران در فرایند تحقیق، ارزیابی ویژگیهای فنی ابـزار اندازهگیری و مدل مفهومی تحقیق است. به عبارت روشـنتـر، ابزارهـای سـنجش و مـدلهـای
تحقیق برای اینکه مفید و کارآمد واقع شوند، باید دارای مشخصههای فنی باشند. در غیـر ایـن صورت، نتایج حاصل از آنها غیر قابل اطمینان، نامربوط و ناروا خواهد بود. ابـزار انـدازهگیـری
در جهت بررسی به مـسأله روایـی و پاسـخگویی بـه آن، نقـش بـسیار کلیـدی جهـت ارزیـابی پژوهشهای مدیریتی ایفا مینماید (لوتانس، 2005).

بررسی مسأله روایی ومفهوم مثلث بندی به طور کلی هر نوع ابزار اندازهگیری باید دارای دو ویژگی فنی باشـد: اعتبـار یـا پایـایی ٢ و ٣ روایی که ابزارهای اساسی معرفت شناسی پوزیتیویستی تلقی می شوند. اعتبار عبارت اسـت از: میزان سازگاری نتایج حاصل از اجرای مجدد آزمون یا ابزار اندازهگیـری. اگـر نتـایج مطالعـهای تحت روششناسی مشابه بازپدید آوری شود، در این صورت ابزار انـدازه گیـری معتبـر خواهـد بود. اما ابزار اندازهگیری باید دارای روایی نیز باشد. معیـار سـنتی روایـی را مـیتـوان در سـنت پوزیتیویستی یافت. روایی تعیین میکند که ابزار اندازهگیری تا چه اندازه متغیرهـای پـژوهش را به طور واقعی اندازه گیری میکند (گلفشانی، 2003، ص 598). افزایش اعتبار و روایی ابزار اندازهگیری، سبب کسب اطمینـان از سـنجش دقیـق متغیرهـای تحقیق و در نتیجه افزایش اعتماد به یافتههای پژوهـشی مـیشـود. امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه دستیابی به هدف مزبور درایده مثلث بندی ریشه دارد. مثلث بندی گویای بـه کـارگیری بـیش از یک رویکرد در بررسی سؤالات پژوهشی به منظور افزایش اطمینان در یافتههـای تحقیـق اسـت. این دیدگاه با فعالیتهای اندازهگیری متغیرها در پژوهشهای فتاری و اجتمـاعی ارتبـاط بـسیار ١ نزدیکی دارد که برای اولین بار آن را وب و همکارانش مطرح ساختند. امروزه مثلث بنـدی بـه معنای ترکیب دادهها یا روشها از نقطه نظرات و دیدگاههای متنوعی برای روشن شدن بـیشتـر موضوع تحقیق است. دنیز(1970) ایده مثلث بندی را در رابطه با روشها و طرحهای تحقیقاتی بسط داده است. وی چهار نوع مثلث بندی را مطرح نمود (بریمن، 2003). ، که شامل جمعآوری دادهها از طریق چندین روش نمونهگیـری اسـت، ٢ مثلث بندی دادهها بهطوری که دادهها در زمانها و موقعیتهای اجتماعی مختلف و نیز در رابطه با طیف وسیعی از افراد جمعآوری میشود؛ ٣ مثلث بندی بررسی کننده ، که گویای به کارگیری بـیش از یـک پژوهـشگر در گـردآوری و تحلیل دادهها است؛ که به معنای استفاده از تئوریهای مختلف در تعبیر و تفسیر داده است؛ ٤ مثلت بندی نظری مثلث بندی متدولوژیکی(روش شناسی) که گویای به کـارگیری بـیش از یـک روش بـرای گردآوری داده است. با تأمل در انواع مثلث بندی چهارگانه میتوان دریافـت کـه ارزیـابی اعتبـار و روایـی ابـزار اندازهگیری، بویژه به مثلث بندی دادهها و مثلث بندی متدلوژیکی(روش شناسـی) مربـوط مـی- شود. علاوه بر این، مثلث بندی به تعمیق و گسترش شـناخت پژوهـشگر نیـز مربـوط مـیشـود (اُلسن، 2004، ص 1). به هر حال با توجه به اینکه امروزه تکنیکهای مختلفی مانند شیوه آلفـا کرونبـاخ، روش دو نیمه کردن آزمون و نظایر اینها برای سـنجش اعتبـار ابـزار انـدازهگیـری وجـود دارنـد، مـسأله چندانی در این زمینه مشاهده نمیشود. اما مشکل اساسی و واقعی مربوط به ویژگـی دوم، یعنـی روایی ابزار سنجش است. موضوع روایی پیچیده و بحثانگیزتر بوده و در پـژوهشهـای علـوم اجتماعی از جمله مدیریت از اهمیت ویژهای برخوردار است.

انواع روایی ابزار اندازه گیری
واقعیت این است که ابزار اندازهگیری هدف سنجش مشخصی دارد. ولـی سـؤال مهـم ایـن است که این ابزار سنجش تا چه اندازه آنچه را قصد انـدازهگیـری دارد؛ مـیسـنجد (گلفـشانی،
2000، ص 599). هنگامی که سؤال مزبور مطرح میشود، مسأله ابعاد مختلفی به خود مـیگیـرد. به همین دلیل، روایی انواع مختلف دارد که در بررسی اندازهگیـری متغیرهـا مـیبایـد بـه آنهـا
توجه نمود. مطالعات و تحقیقات نشان میدهند که تقریباً اکثر صـاحبنظران بـه سـه نـوع روایـی اعتقاد دارند: (دولن، 2005؛ آکر و کومار، 2004؛ کازبی، 2003؛ سیکاران، 1998؛ سـینگر، 1990؛
میر و همکاران، 2005).

1. روایی منطقی:
به ظاهر و محتوای پرسشنامه و سؤالات آن مربوط میشود. به همین دلیل، روایی منطقی بـه دو نوع: روایی ظاهری و روایی محتوا تقسیم میشود. در روایی ظاهری این سؤال مطـرح اسـت
که ابزار اندازهگیری تا چه اندازه از نظر نوع و فرم سؤالات به گونهای تدوین گردیده اسـت کـه آنچه را باید اندازه بگیرد، میسنجد؟ در حالی که در روایی محتوا، بحث بر سر کفایـت تعـداد و
محتوای سؤالات برای سنجش همه ابعاد مفهوم مورد بررسی میباشد.

2. روایی وابسته به معیار:
درجهای است که در آن ابزار اندازهگیری بهطور دقیق، عناصر مهم متغیر مورد نظر را پـیش بینی مینماید. در روایی وابسته به معیار، این سؤال مطرح است که آیا ابزار سنجش به پیشبینـی
متغیر ملاک و شناسایی و تفکیک آزمودنیها بر اساس آن قادر میباشد؟ سنجش روایی وابـسته به معیار (ملاک) به دو دسته تقسیم میشود: 

2.1 روایی پیش بین:

زمانی مطرح است که امتیازهای حاصل از ابزار اندازهگیری به پیشبینی رفتار و عملکرد آتی مورد نظر قادر باشند. به عبارت دیگر، روایی پیشبین گویای قدرت آزمون در تفکیـک و تمـایز آزمودنیها بر اساس یک معیار آتی است. برای مثال، هنگام اسـتخدام و انتخـاب یـک داوطلـب شغلی، از آزمون خلاقیت استفاده میشود. اگر این آزمون متقاضیان شغلی را بر اسـاس خلاقیتـی که در محیط کار از خودشان نشان خواهند داد، تفکیک و متمایز نماید؛ در این صورت امتیاز کم به آن معناست که متقاضی مورد نظر، در محیط کاری فرد خلاقی نخواهد بـود. بـر عکـس، اگـر شخص امتیاز بالایی از آزمون به دست آورد، میتوان به خلاق بودن وی در محیط کـاری آتـی- اش اطمینان داشت.

2/2. روایی همزمان:

هنگامی مطرح میشود که ابزار اندازهگیری، آزمودنیهایی را که با هم تفاوت دارند، بتوانـد به نحو مطلوب از یکدیگر متمایز نماید. لذا هدف اصلی این نوع روایی، همانند روایی پیشبـین، تفکیک و تمایز آزمودنیها از یکدیگر میباشد. اما در این روایـی، اطلاعـات مربـوط بـه متغیـر ملاک بهطور همزمان با اجرای آزمون جمعآوری میشـود. بـرای مثـال، مهـارت زبـان انگلیـسی مهمانداران هواپیما از طریق فرمهای ارزیابی تکمیل شده از سوی مدیران آنها جمـعآوری شـده و همچنین آزمون زبان انگلیسی ویـژهای ماننـد آزمـون تافـل بـرای آنهـا اجـرا مـیشـود. اگـر مهماندارانی که نمره ارزشیابی بالایی کسب کردهاند، امتیاز بـالایی را از آزمـون تافـل بـه دسـت آورند، در این صورت آزمون ارزشیابی، دارای روایی همزمان خواهد بود.

3. روایی سازه (توافقی):

در ارزیابی روایی سازه، ابزار اندازهگیری، پژوهشگر هم به نظریه و هم به ابزار انـدازهگیـری که بر مبنای آن طراحی کرده است؛ توجه میکند (کوپر و شیندلر، 2005، ص 351). روایی سـازه گویای آن است که نتایج حاصل از به کارگیری ابزار سنجش تا چه اندازه با نظریه یا نظریه هـایی که ابزار (آزمون) بر اساس آنها تدوین شده است، تناسب دارد. این روایی سازه سه نوع میباشد (آکر، کومار و دی، 2003، ص 304).

1/3. روایی همگرا:

روایی همگرا زمانی وجود خواهد داشت که امتیازات یا نمرات حاصل از دو یا چند ابزار در مورد یک مفهوم همبستگی زیادی داشته باشند . برای مثال، گیلز و کاستلیزو برای بررسی روایی همگرایی متغیر رضایت شغلی، همبستگی آن را بـا تحلیـل رفتگـی (بـه عنـوان متغیـر مـرتبط بـا رضایت شغلی) بررسی نمودهاند. مطابق تحقیق آنها، همبستگی بین نمـرات رضـایت شـغلی و تحلیلرفتگی برابر منفی 75درصد است. ارتباط منفی بین این دو متغیر گویـای آن اسـت کـه بـا افزایش رضایت شغلی، تحلیل رفتگی کارکنان کاهش مییابد. از این رو متغیرهای رضایت شغلی و تحلیلرفتگی شغلی با هم مرتبط هستند، گرچه ارتباطشان منفی است

2/3. روایی واگرا:

روایی واگرا هنگامی وجود دارد که پیشبینی شود دو (یا چند) متغیـر بـر اسـاس نظریـه یـا نظریههای مربوط، همبستگی ندارند و امتیازاتی که از اندازهگیری آنها به دست میآیـد نیـز بـه- طور تجربی آن را اثبات کند (بریستو و موون، 1998). یادآوری این نکته لازم است که در بین انواع روایی تشریح شده (نمـودار شـماره 1 )، ابـزار اندازهگیری مورد استفاده در تحقیق حداقل باید دارای روایی منطقی باشد. اما مطالعه کامل ابـزار اندازهگیری مستلزم کسب اطلاعات در بارۀ همه انواع روایی اسـت. بـرای مثـال، اولـین قـدم در تعیین روایی پیشبین، بررسی سازههایی است که میتوانند بـه عنـوان معیـاری در انتخـاب یـک آزمون مؤثر و یا در تدوین آن به کار برده شوند. در بررسـی روایـی سـازه نیـز کلیـه اطلاعـات مربوط به روایی باید مورد استفاده قرار گیرند. به تمام انواع آزمونها یا ابزارهای اندازهگیری مربوط میشوند. به عبارت دیگر، تنهـا کـاربرد ابزار اندازهگیری است که مشخص میکند چه نوع شواهد و مدارکی بـرای تعیـین روایـی ابـزار اندازهگیری مورد نیاز میباشد (ایزاک، 1376، ص 124).

فنون رواسازی ابزار اندازه گیری:

فنون محدودی در زمینه رواسازی ابزار سنجش وجـود دارنـد، گرچـه امـروزه تـلاشهـای گستردهای جهت ابداع استراتژیهای جدید صورت گرفته است. بهطور کلـی روشهـای تعیـین روایی ابزار اندازهگیری را میتوان به سه دسته تقسیم نمود:

1. روش تأیید خبرگان و صاحبنظران:

مطالعات و بررسیها نشان میدهند که روایـی محتـوایی آزمـون بـهطـور معمـول از سـوی متخصصین موضوع مربوطه تعیین میشود. به عبارت دیگر، روایی محتـوای بـه قـضاوت داوران بستگی دارد ( بازرگان و دیگران، 1376، ص 171). به همین دلیل تا کنـون بـرای شـاخصهـای کمّی روایی محتوای کوششهای چندانی بـه عمـل آمـده نیامـده اسـت. پژوهـشگران ارزشـیابی آزمونها و پرسشنامهها بهطور کلی بدین امر اکتفـا کـردهانـد کـه از مـشابهت و سـازگاری بـین اهداف تحقیق و محتوای آزمون و ابزار اندازهگیری، نـوعی ارزشـیابی ذهنـی و کیفـی بـه عمـل آورند (ثرندایک، 1366، ص 345). واقعیت این است که به منظور تجزیه و تحلیل دقیق روایی منطقی، ابـزار انـدازهگیـری بایـد دیدگاههای صاحبنظران را به صورت کمی بیان نمود. نویسندگان مقاله حاضر برای استفاده اثـر- بخش از شیوه مزبور و در نتیجه تحلیل کمی نظرات خبرگان پیـشنهاد مـیکننـد کـه بـر اسـاس معیارهای ذیل، ابزارهای اندازهگیری، مانند پرسشنامه در قالب مقیـاس لیکـرت ارزیـابی شـوند: دقیق بودن سؤالات، واضح و روشن بودن سؤالات، مناسب بـودن مقیـاس سـنجش سـؤالات، جهتدار نبودن سؤالات، عدم ایجاد حساسیت در پاسخ دهنـده، آسـانی پاسـخ بـه سـؤالات، کفایت سؤالات برای سنجش متغیرهای پژوهش، سنجش همۀ ابعـاد متغیرهـا یـا مفـاهیم مـورد بررسی توسط سؤالات. سؤالات مندرج در جدول شماره (1) نمونهای از سؤالاتی هستند کـه بـر اسـاس معیارهـای فوق جهت سنجش روایی منطقی (ظاهری و محتوایی) ابزار اندازهگیری طراحی شدهاند. سؤالات مندرج در جدول مزبور را میتوان در انتهای پرسشنامه مربوط تدوین نمـود. پاسـخ متوسط به بالا به سؤالات جدول مزبور، شواهدی برای روایی منطقی ابزار اندازهگیری ارایه مـی- نماید. مزیت روش مزبور آن است که میتوان با اسـتفاده فنـون آمـاری مناسـب، ماننـد آزمـون دو جملهای، آزمون میانگین و نیز آمار توصیفی (فراوانی و درصد، میانگین، میانه و انحـراف معیـار) به تجزیه و تحلیل کمّی روایی ظاهری و محتوایی ابزار اندازهگیری اقدام نمود و در نتیجه بهطور دقیق نشان داد که آیا ابزار مورد استفاده، از دیدگاهها صاحبنظران دارای روایی منطقـی مـیباشـد یا نه.

2. روش همبستگی:

بررسیها و مطالعات نشان میدهند که رایجترین سنجش روایی ابزار اندازهگیری اسـتفاده از همبــستگی اســت. صــاحبنظرانی ماننــد دیکنــزو و رابینــز (1988)، ســکاران( 1995)، کرلینجر(1986)، ایـزاک (1997)، بیکـر (1996)، بییـرز و گوسـنز (2002)، اسـتفاده از روش همبستگی را برای تعیین روایی وابسته به ملاک (معیار) و روایـی سـازه، توصـیه مـینماینـد. در روایی وابسته به ملاک مشاهدۀ همبستگی مثبت بین ابزار اندازهگیری مورد نظر و آزمون مشابه،گویای وجود روایی پیشبین و یا همزمان در ابزار سنجش میباشد (گوسنس و بییر، 2002)

3 . ماتریس ویژگی چندگانه:

مقیاس چندگانه در سالهای اخیر، بعضی از پژوهشگران با استفاده از نوشتههای کمبـل و فیـسکی ٢ ،(1959)

بیگوزی ویای 1991) ٢)، هیلر و ری (1992) بهعنوان یـک راهنمـا، 1972) ٣) و کرونین و تیلور روش نوین ماتریس ویژگی چندگانه _ مقیاس چندگانه را به کـار بردهاند. در اين تكنيك كه بويژه با مفهوم مثلث- بندی متدولوژیکی ارتباط بیشتری دارد، روشهای چندگانه، جـایگزین مقیاسهای چندگانه به منظور تسهیل بیشتر ارزیابی روایی سازه یک متغیر میشود. بـا اسـتفاده از این روش میتوان هر دو روایی همگرا و واگرا را بررسی نمود.برای مثال، بریستو و مـوون در یک تحقیق تجربی، روایی پیشبین مدل تبادل منابع مصرف کننده را بررسـی کـردهانـد. در ایـن مدل که به عنوان مدل تحقیق استفاده کردهاند، منابع مصرف کننده به جای روابط سلسله مراتبـی به صورت یک سیستم به هم وابسته با هم ارتباط دارند:

بریستو و موون از طریق افزودن عناصر مقیاس موجودیت به آیتمهای مقیاس اصلی نیازهای به بررسی روایی همگرا و واگریی این مقیاس پرداختند. این دو پژوهـشگر، ٤ منابع مصرف کننده مقیـاس ٦ ، مقیـاس مـوزون سـرمایهگـذاری ٥ آیـتمهـای فـردی را از مقیـاس ارزشهـای مـواد

جستوجوی اطلاعات ٢ آسـایش ، مقیاس میون بـازار ١ ٣ و سـرانجام مقیـاس انگیـزۀ راحتـی و (شامل شاخصهای منابع اجتماعی، اطلاعاتی، مالی و فیزیکی)، به کار گرفتند (بریستو و موون، .(77 ص ،1998 جدول شماره (2) ماتریس ویژگی چند گانه _ مقیاس چندگانه را همراه بـا همبـستگیهـای بـین شـاخصهـای مقیـاس نیازهـای منـابع مـصرف کننـده (CRN) و شـاخصهـای مقیـاس «موجودیت » را نشان میدهد. ٤ مطابق مبانی نظری مربوط به مثال فوق، بریستو و موون بر این باور بودنـد کـه بـین عوامـل مالی و مقیاس ارزشهای مـواد بایـد همبـستگی بـالایی مـشاهده شـود، در حـالی کـه بایـستی همبستگی سایر مقیاسهای موجودیت با این عوامل مالی کمتر باشد. همچنین آنها اعتقاد دارنـد که عوامل اجتماعی با مقیاس انگیزه راحتی و آسایش (CMS)، عوامل اطلاعاتی با مقیاس میون بازار (MMS) بیشترین همبستگی را داشته و در بقیه موارد از کـمتـرین همبـستگی برخـوردار باشد. سرانجام آنها پیش بینی مینمودند که عوامل فیزیکی با مقیاس فیزیکی (WIS) بـیشتـرین همبستگی (r=0/21 ) را داشته باشد.

بنابراین، با تأمل در ماتریس فوق میتوان دریافت که ابزار اندازهگیری طراحی شده از سـوی بریستو و موون از روایی سازۀ کافی برخوردار میباشد. برای اینکه بر اساس پیشینۀ این تحقیق، بین عوامل مالی و مقیاس ارزشهای مواد خام ( با 32 درصد) بیشترین همبـستگی وجـود دارد (روایی همگرا)، در حالیکه این عوامل با سایر مقیـاسهـا دارای کـمتـرین همبـستگی (روایـی واگرا) میباشند (بریستو و موون، 1998، ص 384).

4. تکنیک تحلیل عاملی:

این فن یکی از فنون تقلیل داده میباشد که تکنیک بسیار پیشرفته و فنی است. از این شـیوه میتوان برای تعیین بار عاملی هر یک از سؤالات یا عبارات ابزار اندازهگیـری، ماننـد پرسـشنامه استفاده نمود. بهطور کلی با به کارگیری تکنیک مـیتـوان مربـوط بـودن سـؤالاتی را کـه بـرای سنجش یک مؤلفه یا عامل در نظر گرفته شدهاند، تعییین نمود که در این صـورت بـه آن تحلیـل عاملی تأییدی میگویند (کوپل و همکاران، 2005). برای مثال، لوک مارتینز، آبینز- زاپاتا و باریو- گارسـیا از طریـق تحلیـل عـاملی تأییـدی بـه بررسی روایی عاملی پرسشنامه گرایش قومی مصرف کننده پرداختهاند. در این پرسشنامه مؤلفـه- های گرایش قومی شامل مؤلفههایی مانند تلقی نمودن قوم و تبار خـود بـه عنـوان مرکـز عـالم، ردکردن سایر مردمی که فرهنگ متفاوتی دارند و پـذیرش کورکورانـه کـسانی اسـت کـه دارای مشابه فرهنگی با فرد هستند (لوک ـ مارتیتز، ایبانز ـ زاباتا، باریتو ـ مارسیا، 2000).

همچنین همانطور که قبلاً اشاره شد، تسی جیلیسی، کاس تلیوس وتوجیا در پژوهـشی بـه، بررسی رضایت شغلی 135 کتابدار در کتابخانههای علمی یونان اقدام نمودند. مطابق مدل سیاهه که آنها استفاده کردند، رضایت شغلی از 6 مؤلفه تشکیل مـیشـود: شـرایط ١ رضایت کارکنان کاری، پرداخت، ترفیع، ماهیت شغلی، روابط با سرپرست و کل سازمان. بر اساس نتایج تکنیـک ، هر یک از مؤلفههای ششگانه رضایت شغلی دارای بار عاملی غیر صـفر ٢ تحلیل عاملی و لیزرل هستند. برای مثال، بار عاملی مولفه شرایط کاری در تبیین رضایت شغلی (به عنـوان یـک متغیـر مکنون) برابر 67 درصد است. به عبارت دیگر، مؤلفه مزبور، بهطور مستقل 67 درصد مربوط بـه متغیر رضایت شغلی میباشد. مطابق نتایج حاصل از این تحقیق، هر یک از مولفههـای شـشگانه بخوبی مربوط به سازه رضایت شغلی بوده و تغییرات آنها را تبیین میکنند. همچنین تحلیل رفتگی شغلی به عنوان یک متغیر (مکنون) مرتبط با رضـایت شـغلی، از سـه ٤ ، فردیتزدایی ٣ مؤلفه فرسودگی روحی و کامیابی شخصی تشکیل شـده اسـت. دو مولفـه اول و دوم، دارای بار عاملی به ترتیب 75 درصد و 54 درصد در تبیین تحلیل رفتگی شغلی هستند. امـا با افزایش کامیابی شخصی فرد احساس رضایت درونی کرده و تحلیلرفتگی وی پـایین خواهـد بود. به همین دلیل، این مؤلفه دارای بار عاملی منفی 21 درصد در رابطه با تحلیل رفتگی شـغلی است. بهطور کلی در تکنیک تحلیل عاملی اگر بیشتر سؤالاتی که برای سنجش مؤلفـه خاصـی در نظر گرفته شدهاند، در تبیین آن بار عاملی بالایی(معمولاً بیش از 20 یا 25 درصد) داشـته باشـند؛ مؤلفه مربوط دارای روایی عاملی خواهد بود.

5. تحلیل ممیزی:

تکنیک پیشنهادی برای ارزیابی روایی مدلهای مفهومی تحقیق در بسیاری از پژوهشهای مدیریتی برای ارایه پاسخ به مسأله تحقیق ارائـه تنهـا یـک یـا دو فرضیه بهندرت کفایت میکند؛ برای اینکه فرضیۀ پاسخ جزیی به مسأله پژوهش است. بنابراین، برای پوشش دادن به ابعاد مختلف مسأله، تلفیق و یکپارچهسازی چند مفهوم و فرضیه ضـرورت پیدا میکند. این مجموعه مفاهیم و فرضیه ها که با یکدیگر ارتباط منطقی دارنـد، مـدل مفهـومی

 

 

 

 

 

 

منبع: 2 ، دکتر محمدرضا زالی 1 دکتر محمد رضا مهرگان∗ 1. دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 2. استادیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران / نشریه فرهنگ مدیریت

 

 

 

 

 

 

backlinkbacklink alwso shellseoankara escortucuz sigaraMarlboro Double FusionMilano Strawberry Sigara Çilek Aromalıcaptain blackdjarum blackCavallo SigaraDunhill SigaraHarvest SigaraMarvel sigaraSenator sigaraAl Capone SigaraOme SigaraMarlboro Double FusionMarlboro ShuffleMarlboro TouchMarlboro RedMarlboro TouchMarlboro Edge SlimMarlboro Touch BlueEve SunFlower Extra Long Sigaragörükle escortyalova escorthacklink satışhacklinksite analizseo analizhacklink alhacklink nedirbacklinkmini shellmadspot shellwso shell txtBase 64 Encodealfa shellIndoxploit shellindoxploit shellb374k shellphp Mailleradana escortsohbet numaralarıorcafilflynta 20 mgcombo 100 mgsildegravigrandejeligrasinegralifta 5 mglifta 20 mgdegraviagra 100 mgviagra fiyatıviagra nedirviagra siparişkamagra jelankara escortmersin escortizmir escortantalya escortadana escortBursa Escortdenizli escortdiyarbakır escorteskişehir escortgaziantep escortistanbul escortkayseri escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortsakarya escortsamsun escortsivas escorttekirdağ escorttrabzon escorturfa escortvan escortbodrum escortmarmaris escortfethiye escortkuşadası escortçeşme escortdidim escortbuca escortbornova escortkarşıyaka escortkonak escortalsancak escortaliağa escortgöztepe escortgaziemir escortkarabağlar escortesenyurt escortbeşiktaş escorttuzla escortfatih escortpendik escortbeylikdüzü escortgaziosmanpaşa escortkartal escortbağcılar escortsilivri escortümraniye escortmaltepe escortbeyoğlu escortbahçelievler escortbaşakşehir escortbahçeşehir escortesenler escortüsküdar escortkadıköy escortşişli escortmecidiyeköy escortsarıyer escorttaksim escortetiler escortbebek escortataşehir escortbakırköy escortzeytinburnu escorteyüp escortavcılar escortbüyükçekmece escortkurtköy escortşirinevler escortbayrampaşa escortkasımpaşa escortescortbacklink salesFile Manager shellb374k shellk2ll33d shellBypass shellMadspot shellbedava bonus1xbet girişdert hattıdert hattısohbet hattımersin escortgaziantep escortbedava bonusgaziantep escortGoogle Sıra Bulucupubg hile alSobranie Sigaracaptain blackdjarum blackmarlboro double fusionmarlboro touch blueCavallo Sync MentollüParliament Night Bluewinston dark bluewinston slender bluekent switchkent d range bluecaptain black520 kalpli sigaramarvel sigarawinston dark blue fiyatwinston slender bluemarlboro touchparliament night blue fiyatcaptain blackmarlboro double fusionolmeca tekila fiyatdjarum blackheets sigaraparliament reservemonte cristo habanaMilano Apple Sigara Elma Aromalıkent switch fiyatlucky strikefree shopmarlboro touch blue fiyatmarlboro double fusionmarlboro goldharvest sigarar57 shellalfa shellcaptain blackmarvel sigarawinston dark bluemarlboro touch grayparliament night blue fiyatcavallo sigaramarlboro double fusionVogue Frissonadana escortparliament night blue fiyatafyon escortaydın escortbalıkesir escortbolu escortçanakkale escortedirne escortelazığ escorterzurum escorthatay escortısparta escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmuğla escortmuş escortrize escorttunceli escortuşak escortyozgat escorttokat escortzonguldak escortaksaray escortyalova escortağrı escortamasya escortalanya escortmanavgat escortankara escortantalya escortbursa escortdenizli escortdiyarbakır escorteskişehir escortgaziantep escortistanbul escortizmir escortkayseri escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmersin escortsakarya escortsamsun escortsivas escorttekirdağ escorttrabzon escorturfa escortvan escortmarmaris escortbodrum escortfethiye escortkuşadası escortçeşme escortdidim escortbuca escortbornova escortkarşıyaka escortkonak escortalsancak escortaliağa escortgaziemir escortkarabağlar escortesenyurt escortbeşiktaş escorttuzla escortfatih escortpendik escortbeylikdüzü escortgaziosmanpaşa escortkartal escortbağcılar escortsilivri escortümraniye escortmaltepe escortbeyoğlu escortbahçelievler escortbaşakşehir escortbahçeşehir escortesenler escortüsküdar escortkadıköy escortşişli escortmecidiyeköy escortsarıyer escorttaksim escortetiler escortbebek escortataşehir escortbakırköy escortzeytinburnu escorteyüp escortavcılar escortbüyükçekmece escortkurtköy escortşirinevler escortbayrampaşa escorthalkalı escortafyon escortaydın escortbalıkesir escortbolu escortçanakkale escortedirne escortelazığ escorterzurum escorthatay escortısparta escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmuğla escortmuş escortrize escorttunceli escortuşak escortyozgat escorttokat escortzonguldak escortaksaray escortyalova escortağrı escortamasya escortalanya escortmanavgat escortsincan escortwso shellwso green shellJagermeisterKeno Club Sigarayalova escortşişli bayan escortşişli escortistanbul escortgörükle escortgaziantep escortlarısohbet hattısohbet hatlarısohbet numaralarıkent d range bluependik escortMilano Gum Mint Sigara sakız naneparliament night blue fiyatvotka fiyatlarımarlboro double fusionviagra fiyatcaptain blackçam balı faydalarıçam balı nedirtuzla escortaydınlı escortorhanlı escorttepeoren escortyalova escortbursa escortgorukle escortbursa escort bayanbursa sinirsiz escortbursa escortescort bayanaltiparmak escortnilüfer escortotele gelen escortbursa merkez escortbursa merkez escortbursa escortescort bayanaltiparmak escortbursa eve gelen escortbursa otele gelen escortbursa sınırsız escortgörükle escortescort bursatuzla escorttuzla escort bayanwhmcs killer v4djarum blackmarlboro double fusiondjarum blackyalova escortçınarcık escortsertleştirici hap çeşitlerisertleştirici hap yorumlarıeczanede satılan cinsel güç ilaçlarısertleştirici hap isimlericinsel hap isimlericinsel gücü artıran ilaçlarpenis sertleştirici hap çeşitlericinsel güç artırıcı ilaç isimleriereksiyon hapı isimlerisertleştirici ilaç isimlerişişme bebek çeşitlericinsel güç arttırıcı hap isimlerieczanede satılan cinsel ilaç isimlerien iyi performans arttırıcı ilaç isimlericinsel güç arttırıcı hap çeşitleridjarum blacksertleştirici hap markalarıpenis sertleştirici ilaç çeşitlerisertleşmeye en iyi ilaçcinsel ilaç isimlerierkek cinsel gücü arttırıcı ilaç çeşitlericaptain blackcinsel gücü artıran ilaç fiyatlarıcinsel güç arttırıcı ilaç yorumlarıeczanede satılan cinsel gücü arttıran ilaç isimlericinsel güç arttırıcı ilaçcinsel gücü arttıran ilaç markalarıen iyi geciktirici hap isimlerien iyi geciktirici sprey çeşitlerimarlboro double fusionBlack Devil Sigaracinsel gücü artıran ilaç incelemeleridjarum blacksertleşmeye iyi gelen ilaç isimlerimarlboro goldeczanede satılan viagrawinston lightwinston dark blueMarlboro Touch Graycinsel güç arttırıcı macuncaptain black bluenovagra geciktirici hapolmeca tekilaeczane cialis fiyatıBackwoods Islak Purocialis satın alerkek azdırıcı damlaviagra satış fiyatıerkek azdırıcı hap isimleriwinston dark blue fiyatiçmeler escorttepeören escortaydınlı escortorhanlı escortyalova escortfree shopyalova escortgörükle escortçınarcık escortdjarum blackabana haberagrı habertunceli haberafyon haberşişli escortşişli escort bayanmecidiyeköy escortEn İyi Geciktirici Hap İsimleri ve ÇeşitleriCinsel Gücü Artıran Macun İsimlerikent slim blackchivas regalyeşil perişişli bayan escortsisli bayan escortşişli bayan escortsisli bayan escortsincan eescortKolej escortDikmen escortBalgat escortÇankaya escortCebeci escortDemetevler escortKızılay escortKeçiören escortEtlik escortEtimesgut escortEryaman escortYenimahalle escortOtele gelen escortRus escortankara rus escortAnkara escortEtlik escortKeçiören escortAnkara escortAnkara escortEryaman escortAnkara escortÇankaya escortmersin escortBalgat escortBeşevler escortÇankaya escortCebeci escortDikmen escortDemetevler escortEryaman escortEtimesgut escortEtlik escortKeçiören escortKızılay escortKolej escortMaltepe escortOtele gelen escortRus escortYenimahalle escortDikmen escortElvankent escortSincan escortteknoloji haberlerihaberlerson dakika haberleriekonomi haberlerihaberlerlondon escortsescorts agencyescorts in londonlondon escort girlsSex hikayeSeks HikayeleriEnsest hikayeleradana escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortantep escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortSeks erotik hikayeSikiş hikayeleribayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortısparta escortistanbul escortizmir escortizmit escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkayseri escortkıbrıs escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortzonguldak escorturfa escortuşak escortvan escortyalova escortyozgat escortviagra eczane satışcialis eczane satışpenis sertleştirici hap isimleri ve çeşitleribursa escortbursa escortgorukle escortşişli escortşişli rus escortşişli iranlı escortşişli escortnilüfer escortyalova escortyalova escortyalova escort bayankurtuluş escortseobridge istanbulkapı doktorufotoselli kapıdöner kapıepoksiKamagra jelCialis fiyatvega 100 mgViagra fiyatViagra fiyat 2022Vega 100 mg fiyatVega 100 mgkamagra jelCialis 100 mg fiyatcialis fiyatcobra 130 mglevitra fiyatviagra fiyatonline eczaneViagra 30 lu fiyatOrijinal viagraViagra 4 lü tablet fiyatOrijinal viagra 4 lü fiyatKamagra jel fiyatKamagra jel yorumlarıbayan azdırıcılarerkek azdırıcıgeciktirici spreyviagra eczaneKamagraCinsel ürünlerViagra 30 tabletviagra 4 lü tabletcialis 4 lü tabletepoksi zemin kaplamacinsel güç arttırıcı sertleştirici happenis sertleştirici ilaç ve haplareczanelerde satılan cinsel gücü artıran ilaçbridge istanbulhasta yatağıoscar sigaraMagic london escortsindependent london escortsDubai hot escortEscort girl dubaişişli escortşişli escort bayanyalova escortyalova escort bayanviagracialis 20 mg eczane fiyatıcialis 5 mg fiyatviagrayalova escortyalova otele gelen escortyalova eve gelen escortaksaray escortatakent escortataköy escortataköy eve gelen escortataköy masöz escortataköy-otele-gelen-escortataköy rus escortataköy türbanlı escortataköy ucuz escortataköy üniversiteli escortataşehir escortavcılar escortavcılar eve gelen escortavcılar masöz escortavcılar otele gelen escortavcılar rus escortavcılar türbanlı escortavcılar ucuz escortavcılar üniversiteli escortavrupa yakası escortbağdat caddesi escortbahçelievler escortbahçesehir escortbakırköy üniversiteli escortbakırköy escortbakırköy eve gelen escortbakırköy masöz escortbakırköy otele gelen escortbakırköy rus escortbakırköy türbanlı escortbakırköy ucuz escortbaşakşehir escortbeşiktaş escortbeşyol escortbeykent escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü eve gelen escortbeylikdüzü masöz escortbeylikdüzü otele gelen escortbeylikdüzü rus escortbeylikdüzü türbanlı escortbeylikdüzüucuz escortbeylikdüzü üniversiteli escortbeyoğlu escortbizimkent escortbostancı escortbüyükcekmece escortesenyurt escortesenyurt eve gelen escortesenyurt otele gelen escortesenyurt rus escortesenyurt turbanlı escortesenyurt ucuz escortesenyurt üniversiteli escortetiler escorteve gelen escortfatih escorthalkalı escorthalkalı eve gelen escorthalkalı masöz escorthalkalı otele gelen escorthalkalı rus escorthalkalı türbanlı escorthalkalı ucuz escorthalkalı üniversiteli escortharamidere escortinnovia escortkadıköy escortkağıthane escortkartal escortküçükçekmece escortmaltepe escortmecidiyeköy escortmerter escortotele gelen escortpendik escortrus escortsarıyer escortsilivri escortşirinevler escortşirinevler türbanlışirinevler ucuzşişli escortsınırsız escorttaksim escorttesettürlü escorttopkapı escorttürbanlı escorttüyap escortucuz escortümraniye escortüniversiteli öğrenci escortyabancı escortzeytinburnu escortsmm panelgaziantep escortmersin escortpostegroweb postegroeczane sertleşme haplarıpostegroinstagram beğeni hilesiizmit escortkocaeli escortizmit escortkocaeli escortgebze escortgölcük escortdarica escortizmit otele gelen escortizmit eve gelen escortkocaeli evi olan escortotele gelen escortizmit sınırsız escortcialis 5 mg fiyatpostegroinstagram unfollowersbedava bonus veren bahis siteleribahisgaziantep escortpostegropostegropostegroDubai escortsDubai escortsLondon escortsfree instagram followerskadın giyimfantezi babydollfantezi çorapfantezi giyimKadın üst giyimkadın alt giyimkadın ayakkabıkadın atletbluz bodybot bootiekadın ceketkadın çizmekadın elbiseelbise abiyekadın eşofman altıkadın eşofman takımıAnkara escort bayanpostegroweb postegroweb postegropostegroizmit escortgaziantep escort bayanGüvenilir bahis SiteleriBalgat escortÇankaya escortCebeci escortDemetevler escortDikmen escortEryaman escortEsat escortEtlik escortKeçiören escortKızılay escortKolej escortRus escortSincan escortYenimahalle escortAtaşehir escortanadolu yakası escortAnadolu yakası escortAtaşehir escortAtaşehir escortKadıköy escortKadıköy escortÜmraniye escortÜmraniye escortBostancı escortBostancı escortbostancı escortpostegroadana escortadana escort bayanafyon escortafyon escortalanya escort bayanalanya escortantalya escort bayanantalya escortartvin escortartvin escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü escortbodrum escortbolu escortbolu escortburdur escortbursa escortbursa escortçanakkale escortçanakkale escortçeşme escortdidim escortdiyarbakır escortdiyarbakır escortedirne escortedirne escortelazığ escortelazığ escorterzincan escorterzincan escorterzurum escorterzurum escortbodrum escortbursa escortbursa escorteskişehir escorteskişehir escortgaziantep escortgaziantep escortgaziantep escortgiresun escortgiresun escortgümüşhane escorthatay escorthatay escortısparta escortısparta escortkars escortkastamonu escortkastamonu escortkayseri escortkayseri escortkıbrıs escortkıbrıs escortkonya escortkonya escortkuşadası escortkütahya escortkütahya escortmalatya escortmalatya escortmanisa escortmanisa escortmardin escortmardin escortmarmaris escortmersin escortnevşehir escortnevşehir escortniğde escortniğde escortordu escortordu escortrize escortrize escortsakarya escortsakarya escortsamsun escortsamsun escortşanlıurfa escortşanlıurfa escortsinop escortsinop escortsivas escortsivas escorttekirdağ escorttekirdağ escorttrabzon escorttrabzon escortuşak escortvan escortvan escortyalova escortyalova escortyozgat escortyozgat escortzonguldak escortzonguldak escortCoinbar girişSafirbet girişcratosslot girişAsyabahis girişTempobet girişMarsbahis girişBetebet girişVdcasino girişVevobahis girişBetper girişimajbet girişHoliganbet girişJojobet girişAnadolucasino girişArtemisbet girişbelugabahis girişbetvole girişinterbahis girişmilanobet girişZeytinburnu EscortYeşilköy EscortYenibosna EscortÜmraniye EscortTopkapı EscortTaksim EscortSuadiye EscortSınırsız EscortŞişman EscortŞişli EscortŞirinevler EscortSilivri EscortPendik EscortOrtaköy EscortOlgun EscortNişantaşı EscortMerter EscortMecidiyeköy EscortMaslak EscortMaltepe EscortMahmutbey EscortLevent EscortKurtköy EscortKüçükyalı EscortKüçükçekmece EscortKartal EscortKağıthane EscortKadıköy Escortİstanbul Escortİkitelli EscortHaramidere EscortHalkalı EscortGöztepe EscortGenç EscortFlorya EscortFındıkzade EscortFatih EscortEtiler EscortEsenyurt EscortEscort NumaralarıEscort BayanlarErenköy EscortElit Escortçekmeköy escortÇıtır Escortşerifali escortCihangir Escortümraniye escortüsküdar escortCevizli EscortCennet Mahallesi Escortsuadiye escortÇapa Escortkadıköy escortÇağlayan Escortgöztepe escortBüyükçekmece Escortbostancı escortgöztepe escortBostancı EscortBeyoğlu Escortsuadiye escorterenköy escortbostancı escortanadolu yakası escortavrupa yakası escortBeylikdüzü EscortBeşiktaş Escortanadolu yakası escortBayrampaşa EscortBaşakşehir Escortümraniye escortBakırköy Escortkadıköy escortBahçelievler Escortbostancı escortBağdat Caddesi Escortataşehir escortBağcılar Escortcevizli escortatalar escortmaltepe escortAvrupa Yakası Escortkartal escortmaltepe escortAvcılar EscortAtaşehir Escortümraniye escortAnkara escortUlus escortTunalı escortTandoğan escortSıhhiye escortRus escortMamak escortMamak escortGölbaşı escortsertleştirici haplarhasta yataklarıkent switch fiyatKeno Club Sigaraparliament aqua bluemarlboro double fusionGauloises Sigarakent switchdjarum blackLeader SigaraAnadolu yakası escortAtaşehir escortBostancı escortErenköy Escortavrupa yakası escortAtaköy EscortAvcılar EscortBahçeşehir Escortözel escortlaranal escortçıtır escortelit escortAnadolu Yakası escortAtaşehir escortbağdat caddesi escortBostancı escortGöztepe Escortİstanbul EscortKadıköy EscortKartal EscortKurtköy EscortMaltepe EscortPendik EscortŞerifali EscortTuzla EscortÜmraniye escortÜsküdar EscortAnadolu Yakası EscortAtaşehir escortBostancı EscortGöztepe EscortAvrupa Yakası EscortAksaray escortAtaköy EscortAvcılar Escortİstanbul EscortAtaşehir Elit EscortAtaşehir Esmer EscortAtaşehir Genç EscortAtaşehir Olgun EscortAtaşehir Sarışın EscortAtaşehir Şişman EscortAtaşehir Sınırsız EscortAtaşehir Ucuz EscortAtaşehir Yabancı EscortAteşehir Escort BayanBağdat Caddesi EscortBağdat Caddesi Olgun EscortBağdat Caddesi Sarışın EscortBağdat Caddesi Şişman EscortBağdat Caddesi Ucuz EscortBağdat Caddesi Yabancı EscortBostancı Elit EscortBostancı Çıtır EscortBostancı EscortBostancı Esmer EscortBostancı Olgun EscortBostancı Sarışın EscortBostancı Yabancı EscortGöztepe EscortGöztepe Genç EscortGöztepe Olgun EscortGöztepe Şişman EscortGöztepe Sınırsız EscortGöztepe Ucuz EscortKadıköy Anal EscortKadıköy Elit EscortKadıköy EscortKadıköy Eskort BayanlarKadıköy Genç EscortKadıköy Yabancı EscortKartal Çıtır EscortKartal EscortKartal Eskort BayanlarKartal Esmer EscortKartal Sarışın EscortKartal Sınırsız EscortKartal Ucuz EscortKaynarca EscortKaynarca Genç EscortKaynarca Olgun EscortKaynarca Şişman EscortKurtköy EscortKurtköy Escort BayanKurtköy Ucuz EscortKurtköy Yabancı Escort BayanMaltepe Anal EscortMaltepe EscortMaltepe Genç EscortMaltepe Olgun EscortMaltepe Şişman EscortPendik EskortPendik Eskort BayanlarPendik Sarışın EscortPendik Şişman EscortPendik Sınırsız EscortPendik Ucuz EscortTuzla Anal EscortTuzla Elit EscortTuzla EscortTuzla Yabancı EscortÜmraniye EscortÜmraniye Masöz EscortÜmraniye Olgun EscortÜmraniye Ucuz Escortepoksi zeminepoksi zemin kaplamaepoksi yol çizgisişişli escortAcıbadem Escortİçerenköy EscortKozyatağı EscortKüçükyalı EscortKadıköy EscortKartal EscortMaltepe EscortPendik EscortKurtköy EscortŞerifali EscortAnadolu Yakası EscortKadıköy EscortAtaşehir EscortBostancı EscortAtaşehir EscortKadıköy EscortKurtköy EscortAnadolu Yakası EscortAnadolu Yakası EscortAtaşehir EscortBostancı EscortKadıköy EscortAnadolu Yakası EscortKadıköy EscortAtaşehir EscortBostancı EscortMaltepe EscortGöztepe EscortPendik EscortErenköy EscortGöztepe EscortSuadiye EscortGöztepe EscortMaltepe EscortŞerifali EscortKartal EscortKurtköy EscortPendik EscortKurtköy EscortPendik EscortAnadolu Yakası EscortKartal EscortMaltepe EscortAnadolu Yakası EscortKartal Escort BayanKurtköy Escort BayanMaltepe Escort BayanPendik Escort BayanAnadolu Yakası EscortKartal EscortKurtköy EscortMaltepe EscortPendik EscortTuzla EscortKurtköy EscortPendik EscortTuzla EscortAnadolu Yakası EscortMaltepe EscortKartal EscortBostancı EscortÜmraniye EscortAnadolu Yakası EscortKadıköy EscortAtaşehir EscortTuzla EscortGebze EscortAydınlı EscortMutlukent EscortPendik EscortAnadolu Yakası EscortKurtköy EscortÜmraniye EscortBostancı EscortKartal Escort BayanPendik Escort BayanKurtköy Escort BayanMaltepe EscortAnadolu Yakası EscortBostancı EscortKartal EscortMaltepe EscortÜmraniye Escortbağdat caddesi escortgöztepe escortistanbul escortkartal escortkurtköy escortmaltepe escortpendik escorttuzla escortüsküdar escortataköy escortavcılar escort bayanavrupa yakası escortbahçeşehir escortbakırköy escortbeşiktaş escortbeylikdüzü escorterenköy escortetiler escortgöztepe escortikitelli escortkartal escortkurtköy escortmaltepe escortmecidiyeköy escortpendik escortşirinevler escortşişli escortsoğanlık escortataşehir escortkaynarca escortümraniye escortgebze escorttuzla escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortsex hikayeleriadana escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortantep escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingol escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortısparta escortistanbul escortizmir escortizmit escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkayseri escortkıbrıs escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortzonguldak escorturfa escortuşak escortvan escortyalova escortyozgat escorterkeklerde sertleşmeye iyi gelen ilaçlarsertleştirici hap eczane fiyatlarıvega 100 mg hapfuck googledolandırıcı hesap satışıbacklink alToscanello Blu Anice AnasonToscanello CappuccinoToscanello Cioccolato ÇikolataToscanello GrappaToscanello LimoncelloToscanello MacchiatoToscanello Rosso CaffeToscanello RubinoToscanello VanilyaToscanello PuroToscanello Cappuccino Puroweb postegropostegro girişAvrupa yakası escortAksaray escortAtaköy escortAtaşehir escortAvcılar escortBahçelievler escortBahçeşehir escortBakırköy escortBaşakşehir escortBeşiktaş escortBeylikdüzü escortBostancı escortBüyükçekmece escortEsenyurt escortEtiler escortFatih escortHalkalı escortKadıköy escortKartal escortKüçükçekmece escortMaltepe escortMecidiyeköy escortMerter escortPendik escortRus escortŞirinevler escortŞişli escortTaksim escortTopkapı escortümraniye escortZeytinburnu escortgaziantep escortalanya escorttekirdağ escortşanlıurfa escortşanlıurfa escortsamsun escortbolu escortbodrum escortbeylikdüzü escortyozgat escortyalova escortvan escortuşak escorturfa escorttrabzon escorttokat escorttokat escortsivas escorturfa escortsakarya escortsakarya escortrize escortniğde escortniğde escortmuğla escortmuğla escortmarmaris escortmardin escortmardin escortmaraş escortmanisa escortmanisa escortkütahya escortkocaeli escortkocaeli escortkıbrıs escortkastamonu escortkars escortısparta escortgümüşhane escortgiresun escortgaziantep escortzonguldak escortzonguldak escortyozgat escortyalova escortvan escorttrabzon escorttekirdağ escortsivas escortsamsun escortordu escortmersin escortmaraş escortmalatya escortkütahya escortkuşadası escortkonya escortkayseri escortkastamonu escortısparta escorthatay escortgiresun escorteskişehir escorterzurum escorttekirdağ escortdiyarbakır escortçorum escortçeşme escortburdur escortbolu escortmalatya escortdenizli escortbodrum escortbalıkesir escortafyon escortbalıkesir escortaydın escortartvin escortantep escortantalya escortağrı escortadana escorterzurum escorterzincan escorterzincan escortedirne escortdüzce escortdüzce escortdidim escortdidim escortdenizli escortçorum escortçeşme escortçanakkale escortbursa escortburdur escortbolu escortbodrum escortrize escortordu escortmersin escortkonya escortantalya escortaydın escortartvin escortalanya escortalanya escortağrı escortafyon escortadana escortzonguldak escortyozgat escortyalova escortvan escortuşak escorturfa escorttrabzon escorttekirdağ escortsivas escortsinop escortsinop escortsinop escortsamsun escortsakarya escortordu escortniğde escortnevşehir escortnevşehir escortnevşehir escortmuğla escortmarmaris escortmardin escortmaraş escortkütahya escortkuşadası escortkonya escortkocaeli escortkıbrıs escortkayseri escortkastamonu escortkars escortısparta escorthatay escortgümüşhane escortgiresun escortrize escortgiresun escorteskişehir escorterzincan escortdiyarbakır escortdidim escortburdur escortbeylikdüzü escorttokat escortmersin escortmanisa escortmalatya escortbolu escortbeylikdüzü escortmalatya escortadana escortafyon escorteskişehir escorterzurum escorterzurum escorterzincan escortelazığ escortelazığ escortelazığ escortelazığ escortedirne escortedirne escortdüzce escortdiyarbakır escortdidim escortdenizli escortçorum escortçeşme escortçeşme escortçanakkale escortçanakkale escortçanakkale escortburdur escortbolu escortbodrum escortbodrum escortbalıkesir escortaydın escortartvin escortartvin escortantep escortantep escortalanya escortağrı escortafyon escortadana escortantalya escortalanya escortalanya escortAmazon Prime izleBeIN Connect izleBlutv izleDisney Plus izleexxen izleGain TV izleNetflix izleAmazon prime izleBlutv izleDisney Plus izlebeylikdüzü escorteryaman escortcaptain blackkalpli sigarasertleştirici hap eczane fiyatlarışişme bebeksertleşme sağlayıcı ilaçlar ve isimleriviagra fiyatManchester Double Drive SigaraKing Edward imperial purobetpas girisbetpas yeni adresibetpas kayitbetbabaikimislirestbetsupertotobetsuperbetinbetsatbets10bahsegelonbahishilbetbetparktarafbetromabetbetmatiktimebetdinamobetelitbahisbetboobahigowinxbetpusulabetaresbetmobilbahisnerobetsuperbahisjetbahisbetbooadana escort1xbet kayıt1xbet casino1xbetpenis sertleştirici cinsel haplarescortAydın escortMuğla escortSinop escortTekirdağ escortYalova escortRize escortAmasya escortBalıkesir escortÇanakkale escortBolu escortErzincan escortVan escortYozgat escortZonguldak escortAfyon escortAdıyaman escortBilecik escortAksaray escortAğrı escortBitlis escortSiirt escortÇorum escortBurdur escortEdirne escortDüzce escortErzurum escortKırklareli escortGiresun escortIsparta escortTrabzon escortSivas escortŞanlıurfa escortTokat escortManisa escortOrdu escortOsmaniye escortArdahan escortKaraman escortBatman escortBayburt escortElazığ escortBingöl escortGümüşhane escortUşak escortIğdır escortBartın escortNevşehir escortKastamonu escortMaraş escortKırşehir escortMardin escortKırıkkale escortKarabük escortKars escortsertleştirici hap eczane520 kalpli sigara elmalı520 kalpli sigaras20 kalpli sigaraİstanbul escort bayanİstanbul escortİstanbul escortsEscort istanbulistanbul escort bayanİstanbul escortEscort istanbulistanbul escortEscort bayanBayan escortescortEscort bayanbayan escortescortAnkara escort bayanEscort ankaraEscort Bayan İstanbulümraniye escortüsküdar escortzeytinburnu escortkadıköy escortkağıthane escortkartal escortmaltepe escortkeçiören escortmanavgat escortalanya escortbodrum escortkuşadası escortdidim escortarnavutköy escortsilifke escortbelek escortşişli escortpendik escortkarşıyaka escortseyhan escortnilüfer escortesenler escortbeylikdüzü escortİstanbul escortİstanbul escort bayanEscort istanbulBayan escortEscort bayanescortseoboşalmayı geciktirici haplargeciktirici kremlergeciktirici spreylerpenis büyütücü haplarbayan azdırıcı damlabayan azdırıcı haperken boşalma geciktirici ilaçlarpenis büyütücü çeşitleribayan cinsel istek arttırıcılarcialis fiyatıviagra fiyatlarıbayan cinsel istek arttırıcılarerken boşalmayı geciktirici ilaç çeşitleripenis büyütücü ürün çeşitlerierken boşalmayı geciktirici ilaç çeşitleribayan cinsel istek arttırıcı damlageciktirici sprey çeşitlerien iyi geciktirici kremkadın istek arttırıcı damlaen iyi bayan azdırıcı ilaçcialis fiyatı eczaneviagra eczane fiyatıerken boşalmayı geciktirici haplargeciktirici krem çeşitleripenis büyütücü haplarcinsel gücü arttırıcı ilaçlarbayan azdırıcı ilaçlaren iyi geciktirici ilaç isimleripenis büyütücü kremen iyi bayan cinsel istek arttırıcılarhublaagramtiktok beğeni satın algeciktirici haplargeciktirici kremler çeşitlerikadın azdırıcı çeşitlerigeciktirici ilaç çeşitleripenis büyütücü çeşitlerieczane cialis fiyatıviagra eczane fiyatlarıbayan azdırıcı ilaçlaren iyi geciktiricilerpenis büyütücülerbayan uyarıcılarerken boşalmayı geciktiren ilaçlarpenis büyütücülerviagra eczane satış fiyatlarıeczane cialis fiyatıerken boşalmayı geciktirici ilaçlargeciktirici krem fiyatlarıgeciktirici sprey eczaneen etkili büyütücülerbayan istek arttırıcı çeşitlerien iyi bayan cinsel istek artırıcılarerken boşalmayı geciktirici ilaçcialis eczanecialis eczanede kaç tlADANA ESCORTANKARA ESCORTANTALYA ESCORTGAZİANTEP ESCORTHATAY ESCORTMERSİN ESCORTİZMİR ESCORTKAYSERİ ESCORTKOCAELİ ESCORTKONYA ESCORTpostegroinstagram takipçi hilesiAnadolu Yakası Escortavrupa yakası escortyoutube abone satın alcialis fiyatıcinsel ereksiyon ilaçlarıcialis fiyatlarıviagra fiyatıcialis fiyatı eczaneFlynta 20 Mgkamagra 100 mgOrcafil 20 MgLifta 5 MgHardcis 5 MgLex 20 MgLevitra 20 MgPriligy 30 MgVigaroo 100 MgHardcis 20 MgAfilta 20 MgHardcis 20 Mgdegralifta 20 mgankara escortantalya escortizmir escortmersin escortCinsel sağlık ürünleriCinsel performans ürünleriGeciktirici ürünlerSertleştirici haplarKamagra jelKamagra jel fiyatKamagra jel eczaneVega 100 mgVega 100 mg fiyatViagraViagra fiyatViagra 100 mg fiyatViagra 30 lu fiyatCialisCialis fiyatCialis 20 mg fiyatCialis 100 mg fiyatCialis 30 lu tablet fiyatCialis 5 mg fiyatankara escortantalya escortizmir escortescortAdıyaman EscortArtvin EscortBilecik EscortBingöl EScortBitlis EscortBurdur EscortÇankırı EscortÇorum EscortGiresun EscortGümüşhane EscortKars EscortKastamonu EscortKırklareli EscortKırşehir EscortNevşehir EscortErzincan EscortNiğde EscortOrdu EscortSiirt EscortSinop EscortBayburt EscortKaraman EscortKırıkkale EscortBatman EscortŞırnak EscortBartın EscortArdahan Escortığdır EscortKarabük EscortOsmaniye EscortDüzce EscortKilis EscortAdana EscortAnkara EscortAntalya EscortAydın EscortBursa EscortDenizli EscortDiyarbakır EscortEskişehir EscortAntep EscortHatay EscortMersin Escortizmir EscortKayseri EscortKocaeli EscortKonya EscortMalatya EscortMardin EscortSakarya EscortSamsun EscortTrabzon EscortYalova EscortAdıyaman EscortAfyon EscortVan EscortAğrı EscortAmasya EscortBalıkesir EscortBilecik EscortBolu EscortBurdur EscortÇanakkale EscortEdirne EscortElazığ EscortErzincan EscortErzurum Escortısparta EscortKars EscortKastamonu EscortManisa EscortKütahya EscortMuğla EscortRize EscortSivas EscortTekirdağ EscortUrfa EscortOrdu EscortNevşehir EscortMaraş EscortZonguldak Escortadana escortalanya escortankara escortantalya escortaydın escortbursa escortçorlu escortdenizli escortdiyarbakır escortelazığ escorteskişehir escortgaziantep escortizmir escortkayseri escortkocaeli escortkonya escortmalatya escortmersin escortpendik escortsakarya escortsamsun escorttrabzon escortadana escortankara escortalanya escortantalya escortaydın escortbursa escortçorlu escortdenizli escortdiyarbakır escortelazığ escorteskişehir escortgaziantep escortistanbul escortizmir escortizmit escortkayseri escortkocaeli escortkonya escortmalatya escortmersin escortsakarya escortsamsun escorttrabzon escortviagra fiyatviagra fiyatıviagra fiyatlarıviagra satışviagra siparişviagra 100 mgviagra 100 mgviagra 100 mg fiyatcialis fiyatcialiscialis fiyatıcialis fiyatlarıcialis satışcialis siparişcialis 20 mgcialis 100 mgcialis 5 mgcialis jelcialis 20 mg fiyatcialis 5 mg fiyatcialis 100 mg fiyat520 Kalpli Sigara Kavunlu520 Kalpli Sigara Liçi Kral MeyvesiViagracialis eczane fiyatı 2023viagra eczane fiyatı 2023free shopCialis fiyatıbayan azdırıcılarerken boşalmayı geciktiricilerviagra fiyatı 2023cialis fiyatı 2023eczanede satılan sertleştirici ilaçlarViagra 100 mg fiyatbeylikdüzü escortpostegro girişcialiscialiscialis 100 mgviagra 30 lu tabletkadın azdırıcıereksiyon haplarıgeciktirici spreypenis büyütmeviagrakamagracinsel ilaçlarcialis 5 mgcialis 20 mgcinsel eczanebayan azdırıcı eczaneistek arttırıcı damlacinsel güç arttırıcı ilaçlareczanelerde satılan geciktiricilerkamagra jelorjinal viagracialis 5 mgviagraeczane sağlıkcialis fiyatviagra fiyatkamagra jelcialis 100 mgviagra 30 lucialis 20 mggeciktirici spreybayan azdırıcı ilaçlarkadın azdırıcı damlasertleştirici ilaçlarpenis büyütücücialis 5 mgcialiscialis 5 mgKamagra jelCialis fiyatViagra fiyatEreksiyon haplarıCinsel sağlık ürünleriCinsel ilaçlarBayan azdırıcı damlaCialis fiyatViagra fiyatKamagra jelGeciktirici spreyCinsel performans artırıcı ürünlerBayan azdırıcı hapCialis 30 lu tabletpenis sertleştirici ilaç isimlericialis fiyatı 2023 eczaneviagra eczane satış fiyatı 2023lifta fiyatı eczanepenis sertleştirici ilaç çeşitlerieczane cialis fiyatıorijinal viagra fiyatıfx15 orijinal zayıflama hapıyapay kızlık zarı siparişvajina daraltıcı kremViagra 100 mgViagra 100 mgCialisCialis 20 mgCialis 100 mgCialis 5 mgCialis jelViagrayalova escortmuğla escortaydın escorttrabzon escortkütahya escortçanakkale escortbalıkesir escortmanisa escorttekirdağ escortkahramanmaraş escortelazığ escortsivas escortşanlıurfa escorterzurum escortamasya escortvan escortrize escortgiresun escortordu escorttokat escortyozgat escortçorum escortmond sigarabayan azdırıcı damla çeşitleriCialis 5 mg nedirCialis 20 mg nedirCialis 100 mg nedirkamagra jel eczane fiyatıafyon escortbalıkesir escortkütahya escortmanisa escortbolu escortmuğla escortbodrum escortmarmaris escortedirne escortkeşan escortriz escorterzincan escorthatay escortçorlu escortbornova escortDating Escortkonya escortmersin escortadana escortbursa escortmalatya escortkayseri escortaydın escortMilano Coffee Sigara Kahve AromalıMilano Gum Sigara Sakız Aromalıoris sigaraelazığ escortkocaeli escortizmir escortkayseri escortgaziantep escortadana escortkonya escortümraniye escortizmit escorteskişehir escortbursa escortantalya escortantalya escortantalya escortbursa escortkonya escortkonya escorteskişehir escortşanlıurfa escortçanakkale escortsamsun escortafyon escortmanisa escortescortmersin escortdenizli escortkıbrıs escortbalıkesir escortaydın escorthatay escortsivas escortvan escortadana escortelazığ escortizmit escortyalova escorterzurum escortısparta escortkocaeli escortmuğla escortsakarya escorttekirdağ escortdiyarbakır escorttrabzon escortuşak escortsinop escortrize escortmardin escortnevşehir escortçorum escortbatman escortkırşehir escortaksaray escortamasya escortniğde escortağrı escortbolu escortadıyaman escortyozgat escortzonguldak escortkütahya escorttokat escortgiresun escortkahramanmaraş escortkarabük escortbilecik escortkayseri escortdüzce escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortbursa escortkonya escortkonya escortkayseri escortkayseri escortmalatya escortmalatya escortmalatya escortmalatya escortmalatya escortgaziantep escortgaziantep escortgaziantep escorthatay escorthatay escortankara escortankara escortkırıkkale escortbartın escortartvin escortbingöl escortbitlis escortçankırı escortedirne escortkastamonu escortgümüşhane escortkaraman escorthakkari escortmuş escortordu escortsiirt escorttunceli escortbayburt escortşırnak escortardahan escortığdır escortkilis escortosmaniye escortdüzce escorterzincan escortkars escortburdur esortistanbul escortizmir escortankara escortbodrum escortgaziantep escorteskişehir escortkonya escortşanlıurfa escortafyon escortdenizli escortizmir escortbursa escortsamsun escortçanakkale escorthatay escortizmit escortkayseri esortantalya escortvan escortzonguldak escortbalıkesir escortmanisa escortbodrum escortkıbrıs escortsivas escortgaziantep escortmersin escortIstanbul Escortsamsun escortvan escortaydın escortedirne escortaksaray escortantalya escortescort antalyaescortAdana Escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortpung hile satın albartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortgaziantep escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortısparta escortistanbul escortizmir escortkahramanmaraş escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkayseri escortkilis escortkıbrıs escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmanisa escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortşanlıurfa escortsiirt escortsinop escortsivas escortşırnak escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortuşak escortvan escortyalova escortyozgat escortzonguldak escortbacklink sorgulamaGöğüs Büyütmememe büyültmeÜcretsiz Seo aracıAnahtar Kelime AnaliziGoogle Sıra Bulucuseo analysisescortKelime BulucuKredi Notu Öğrenmekonya escortmersin escortadana escortbursa escortmalatya escortkayseri escortaydın escortelazığ escortkocaeli escortNut roasting machineümraniye escortkartal escortmanisa escortbolu escortankara escortizmir escortistanbul escortkayseri escortkayseri escortmalatya escortsamsun escortkonya escorteskişehir escortsakarya escortmanavgat escortaydın escortafyon escortbalıkesir escortyalova escortaksaray escortcialis fiyatı kaç paraadana escort bayanankara escort bayanantalya escort bayanbursa escort bayanelazığ escort bayaneskişehir escort bayanistanbul escort bayanizmir escort bayanadıyaman escortafyon escortağrı escortamasya escortardahan escortartvin escortayvalık escortbalıkesir escortbatman escortbilecik escortçanakkale escortdidim escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escortfethiye escortgebze escortgiresun escortısparta escortığdır escortkastamonu escortkırıkkale escortkütahya escortmardin escortmuğla escortosmaniye escortrize escortşanlıurfa escortsiirt escorttekirdağ escorttokat escorttunceli escortyalova escortvan escortzonguldak escortcialis fiyatcialis 100 mgcialis nedircialis 5 mg fiyatcialisviagracialis 20mgizmit escortfethiye escortçorlu escortçorlu escort bayankamagra jel satışfuck googleBacklinks Checkerbacklinkbacklink sorgulamaahrefssincan escortgebze escortalanya escortmarmaris escortkuşadası escortpendik escortgaziosmanpaşa escortkartal escortsultanbeyli escortçorlu escortmamak escortavcılar escorthacklink satışbacklink salesseo sorgulamaserver scanviagra 100 mg fiyatviagracialiscialis nedircialis 100 mgcialis fiyatviagra siparişviagrabacklink satışbacklink satışıbacklink alkaliteli backlinkbacklink seositem kaçıncı sıradaGoogle Sıra Bulucubacklink sorgulamaOrganik Hit Programıhtml kod şifrelemeyoutube 1 milyon izlenme kaç tlsıra bulucumozrankGameloopBacklink nedirSpam Skoruspam skoru sorgulamaspam skoru sorgulaistanbul escortYabancı dizi izleNetflix izlegain tv izleExxen izledisney plus izleBlutv izleBeIN Connect izleAmazon Prime izleDizi izleYabancı dizi izleNetflix izleGain TV izleexxen izleDisney Plus izleBlutv izleBeIN Connect izleAmazon prime izleVideo Akrep HaberVideo Dosdoğru HaberVideo Haber SoyVideo Bilgili Beyinler HaberVideo Haber SuitVideo Kadin Haberikadıköy escortAtaşehir escortYabancı Dizi izleEn Güvenilir Bahis Siteleribetnanobahis tahminleri