تعریف انواع فراوانی ها در تحلیل آماری

 

تعریف انواع فراوانی ها

انواع فراوانی ها عبارتست از:

1-فراوانی مطلق

به تعداد دفعاتی که یک داده آماری در یک جامعه آماری تکرار می گردد فراوانی مطلق گفته و آن را با Fi نشان می دهیم.

2-حجم جامعه

به تعداد کل اعضای یک جامعه یا مجموع فراوانی های مطلق حجم جامعه گفته و آنرا با N نشان می دهیم.

3-فراوانی تجمعی

منظور از فراوانی تجمعی طبقه i ام یعنی مجموع فراوانی های مطلق از طبقه اول تا طبقه i ام که آن را با fci نشان میدهیم.

4-فراوانی نسبی

عبارت است از خارج قسمت فراوانی مطلق هر دسته یا طبقه بر حجم جامعه که آن را با fi نشان داده و از رابطه زیر محاسبه می گردد.

5-درصد فراوانی نسبی

برای مشخص کردن آن کافی است که فراوانی نسبی را در عدد 100 ضرب کنیم.

6-فراوانی نسبی تجمعی:

عبارت است ازخارج قسمت فراوانی تجمعی هر دسته یا طبقه بر حجم جامعه.

7-درصد فراوانی نسبی تجمعی:

برای مشخص نمودن آن کافی است که فراوانی نسبی تجمعی را در عدد 100 ضرب کنیم.

آکادمی تحلیل آماری ایران