ارتباط بین رگرسیون با همبستگی

 

ارتباط نزدیکی بین همبستگی و رگرسیون وجود دارد بدین معنا که برای انجام رگرسیون باید ضریب همبستگی را محاسبه کرد.اگر میان متغییرهای مورد مطالعه همبستگی وجود داشته باشد تنها در این صورت است که می توانیم از رگرسیون برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده کنیم.هر چه همبستگی میان متغییرها قوی تر باشد تخمین نیز قوی تر است.فرق رگرسیون با ضریب همبستگی در آن است که ما در رگرسیون تبیین و تخمین می کنیم ولی در ضریب همبستگی تنها میزان هم تغییری متغییرها را بررسی میکنیم.

علامت ضریب همبستگی در تحلیل رگرسیون R و علامت ضریب همبستگی ساده r است.

فرق R با r(ضریب همبستگی رگرسیون و ضریب همبستگی ساده)

1-R بیانگر رابطه میان دو یا چند متغییر است ولی r صرفا بیانگر رابطه میان دو متغییر است.

2-ضریب همبستگی R بر اساس نمره های متغییر وابسته مشاهده شده و نمره های پیش بینی شده محاسبه می شود.

3-دامنه تغییر R بین صفر و یک و r بین -1 و 1 است.

منبع: آکادمی تحلیل آماری ایران