آشنایی با ضریب همبستگی رتبه ای کندال تائو

تعریف ضریب همبستگی رتبه ای کندال تائو:

ضریب همبستگی رتبه ای کندال تائو یک آماره ناپارامتری (در سطح سنجش رتبه ای) است که برای سنجش میزان تناظر یا مطابقت بین دو مجموعه رتبه و ارزیابی معنی داری این تناظر به کار می رود و به ویژه زمانی کاربرد دارد که در داده های مربوط به متغیرها موارد هم رتبه زیاد باشد. به سخن دیگر، این ضریب قوت رابطه ی جدول هان توافقی یا متقاطع را نشان می دهد. استفاده از ضریب کندال تائو به ویژه زمانی مهم است که متغیرها قرینه ‏بوده و برای پژوهشگر مهم ‏نیست که کدامیک از متغیر های مورد مطالعه به عنوان متغیر مستقل و کدامیک به عنوان متغیر وابسته به حساب آیند. این آماره نشان میدهد که یا چه میزان افزایش یا کاهش در یک متغیر با افزایش یا کاهش در متغیر دیگر همراه است. ضریب کندال تائو همواره بین ١ ‏- تا ١+ ‏، در نوسان است. اگر بین دو رتبه یا دو مجموعه رتبه توافق کامل وجود داشته باشد (دو رتبه درست همانند هم باشند)، مقدار ضریب 1+ خواهد بود اگر بین دو رتبه یا دو مجموعه رتبه عدم توافق کامل وجود داشته باشد( دو رتبه در جهت عکس همدیگر قرار گیرند، یعنی پایین ترین رتبه با بالاترین و بالاترین با پایین ترین رتبه متناظر شود) مقدار فریب 1- خواهد بود. در سایر چیدمان ها مقدار ضریب بین 1- تا 1+ خواهد بود. اما، اگر رتبه ها به طور کامل مستقل از هم باشند و افزایش یا کاهش در یکی با افزایش و یا کاهش دیگری مرتبط نباشد، مقدار ضریب به طور متوسط برابر با صفر خواهد بود. ضریب همبستگی کندال تائو از فرمول زیر‏محاسبه می شود.

 کندال تائو

nc تعداد عددهای جفتی یا متناظر هستند که با همدیگر همگام هستند و از طریق جمع تعداد عددهایی بزرگتر از هر رتبه در ستون یا ردیف دوم به دست می آیند

انواع کندال تائو:

تائوی a، تائوی b ‏، تائوی c ‏.

‏تائوی a:

زمانی به کار می رود که هر دو متغیر به صورت رتبه ای بوده و قوت رابطه در جدول های توافقی مد نظر باشد، اما هیچگوه تعدیلی در خصوص روابط صورت نمی دهد. ر عین حال اگر تعداد آزمودنی ها زیاد باشد، این روش به کار می رود.

‏تائوی b ‏:

زمانی به کار می رود که هر دو متغیر به صورت رتبه ای بوده و قدرت رابطه در جدول های توافقی مد نظر باشد. این آزمون تعدیل در روابط وا صورت می دهد و برای جدول های دو بعدی مناسب تر است.

‏تائوی c:

زمانی به کار می رود که هر دو متغیر به صورت رتبه ای بوده و قوت رابطه در جدول های توافقی مد نظر باشد. این آزمون تعدیل در روابط را صورت هی دهد و برای جدول های مستطیلی مناسب است.

ضریب تاو – بی کندال – استوارت:

موقعی که سطح سنجش متغیرها ترتیبی – ترتیبی و جدول به شکل مربع ( 2 در 2، 3 در 3، 4 در 4 و …) باشد از ضریب همبستگی تاو – بی کندال استفاده می شود.

ضریب تاو – سی کندال:

تاو – سی کندال به تاو – سی استوارت و تاو – سی کندال – استوارت نیز مشهور است. موارد کاربرد این آزمون نیز مانند تاو – بی کندال است منتهی با این تفاوت که این ضریب مربوط به جداول مستطیلی شکل می باشد.

از آنجا که ضریب تاو کندال (اعم از بی و سی) روابط بین دو متغیر را از هر دو جهت در نظر می گیرد، به ویژه زمانی مناسب است که ما متغیر مستقل و وابسته شناخته شده ای نداشته باشیم و فقط بخواهیم تعیین کنیم دو متغیر با هم رابطه دارند یا نه. با در نظر گرفتن تمام پیوندها، یک تاو مثبت به ما این اجازه را می دهد تا به درستی نتیجه گیری کنیم که با افزایش مقدار x، مقدار y نیز افزایش می یابد. این دقیقا همان چیزی است که باید در صورت وجود رابطه مثبت، نتیجه گیری کنیم. بنابراین، ضریب تاو کندال عموما مفید تر از ضریب گاما است.

منبع:

حبیب پور، کرم، صفری، رضا، راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی)، نشر لویه، متفکران، تهران، 1388.

کتاب پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی نوشته دکتر خلیل میرزایی