آئین نامه نحوه برگزاری کنفرانس ها، گردهمایی ها و…

 

آئین نامه تصویب شده هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/8/1380 بنا به پيشنهاد شماره 4740 مورخ 10/2/1380 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در خصوص نحوه برگزاري گردهمايي‌هاي بين‌المللي :

 

آيين نامه نحوه برگزاري گردهمايي‌هاي بين‌المللي

 

ماده 1-

منظور از گردهمايي در اين آيين‌نامه، سمينار، همايش، بزرگداشت موضوع تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 – مي‌باشد.

ماده 2-

گردهمايي‌هايي بين‌المللي شناخته مي‌شوند كه داراي تمامي ويژگي‌هاي زير باشند:

الف : با مشاركت يك يا چند سازمان يا انجمن تخصصي بين‌المللي برگزار شود.

ب  : داراي هدف و موضوع بين‌المللي باشد ( يعني همايش مخاطبيني از مليت‌هاي گوناگون داشته يا موضوع مورد علاقه مليت‌هاي مختلف را مورد بحث قرار مي‌دهد.)

ج : شخصيت‌هاي مبرز از كشورهاي مختلف در كميته هاي برنامه‌ريزي آن عضويت و مشاركت فعال داشته باشند.

 

د  : بخش قابل قبولي از سخنراني‌ها و مقاله‌هاي علمي توسط شركت كنندگان خارجي ارايه شود.

ماده 3-

برگزاري همايش‌هاي بين‌المللي توسط دستگاههاي اجرايي منوط به تصويب هيأت وزيران است. وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه موظف است پيشنهاد برگزاري هر همايش را حداقل شش ماه قبل از تاريخ برگزاري همايش و همراه با اطلاعات لازم نظير نام، هدف و نتايج احتمالي برگزاري همايش و كشورها و يا سازمانهاي مشاركت كننده و همچنين برآورد تقريبي هزينه‌هاي برگزاري آن به هيات وزيران ارايه نمايد.

تبصره 1- در كميته علمي همايش‌هايي كه جنبه علمي دارند لازم است تعدادي از استادان و محققان مبرز با تخصص مربوط از دانشگاهها و مراكز پژوهشي كشور حضور داشته باشند.

تبصره 2- موارد استثناء كه وزراء و روساي سازمانهاي مستقل در ملاقاتها و برنامه‌هاي خارجي برگزاري يكي از موارد مندرج در ماده (1) را تفاهم مي‌نمايند از مدت مندرج در اين بند مستثني بوده و در اولين فرصت در جلسه هيات وزيران مطرح خواهد شد.

ماده 4-

جلسات كاري از قبيل مذاكرات، ميزگرد، جشنواره و دوره‌هاي آموزشي نظري و كاربردي بلند مدت و كوتاه مدت كه مؤسسات آموزشي و دستگاههاي اجرايي در راستاي انجام وظايف قانوني خود با حضور و يا استفاده از اتباع خارجي يا نمايندگان ساير دولت‌ها و يا سازمانهاي بين‌المللي برگزار مي‌نمايند، همايش بين‌المللي تلقي نشده و مشمول اين آيين نامه نمي‌باشد.

ماده 5-

همايش‌هايي كه با حضور رؤسا و اعضاي هيأت نمايندگي دايم يا موقت دولت‌هاي خارجي و يا سازمانهاي بين المللي در ايران برگزار مي شود ، همايش بين‌المللي تلقي نمي‌گردد.

ماده 6-

برگزاري سمينار، كنگره، بزرگداشت، گردهمايي كه فاقد شرايط مندرج در اين آيين نامه باشد تحت عنوان بين‌المللي توسط دستگاههاي اجرايي به استثناي وزارت خارجه ممنوع است.

 

باسمه تعالي

       جمهوري اسلامي ايران

وزارت علوم تحقيقات و فناروي

اطلاعات برگزاري همايش‌هاي بين‌المللي

عنوان :

 
   

 

 

هدف برگزاري :

 

 

دستگاه يا سازمان برگزار كننده:

 
   

 

 

زمان برگزاري :                                                 محل برگزاري :

 
   

 

 

تعداد و تركيب شركت كنندگان :

 

 
   

 

 

ميزان بار مالي ( ارزي و ريالي ):

 
   

 

 

محل و نحوه تامين اعتبار :

الف – اعتبارات دستگاه يا سازمان برگزار كننده o

ب   – هزينه‌هاي شخصي مربوط، توسط متقاضيان پرداخت مي‌شودo

ج   –  كمك اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي o

د    – كمك سازمان‌هاي بين‌المللي o

ه    – ساير o          توضيح داده شود.

 
   

 

 

ساير توضيحات ضروري :

 

قانونمند كردن گردهم آئيهاي علمي ـ تخصصي

مصوب سيصد و شانزدهمين جلسه مورخ 27/7/72 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

 

گزارش كميسيون مشورتي شماره 1012 / ك م مورخ 27/6/72 درباره طرح قانونمند كردن گردهم آئيهاي علمي ـ‌تخصصي و پس از بحث مقرر شد:

ـ گرد هم آئيهائي كه برگزار مي‌شود بايد به نحوي ارزيابي و بررسي شود.

ـ دستگاه ارزيابي كننده نحوه بررسي با استفاده از مجموع نظريات و پيشنهادهاي مطرح شده مجدداً به صورت طرح كامل و جامعي به وسيله كميسيون مشورتي تدوين و براي تصويب ابتدا به شوراي مشترك كميسيونها ارائه شود.

 

آيين نامه شركت در كنفرانس سمينار و دوره‌هاي كوتاه مدت علمي و فرهنگي

مقدمه :

به منظور گسترش روابط علمي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با ساير كشورها و شناساندن و اشاعه هرچه بيشتر ارزشها، اهداف و تجربيات انقلاب اسلامي و دست آورده‌هاي علمي و فرهنگي ناشي از آن و نيز در جهت ارتقاي سطح آشنائي امت مسلمان ايران پيشرفتهاي علمي در جهان كليه متقاضيان مي‌توانند با توجه به شرايط و ضوابط مندرج در اين آيين نامه براي شركت در كنفرانسها سمينارها و دوره‌هاي كوتاه مدت علمي فرهنگي به خارج از كشور اقدام نمايند.

ماده 1- شرايط كنفرانس ، سمينارها و دوره‌هاي كوتاه مدت و محل آن

الف : برگزار كننده كنفرانس، سمينارها و دوره‌هاي كوتاه مدت نبايد موضع خصمانه نسبت به جمهوري اسلامي ايران داشته باشد.

 ب : كشور ميزبان مي‌بايست داراي روابط سياسي با جمهوري اسلامي ايران باشد.

 

 

 

  ج : اعتبار كنفرانس، سمينار و دوره‌هاي كوتاه مدت از نظر علمي و فرهنگي و ارتباط آن با نيازهاي مملكت به شرح زير گردد :

 • در مورد اعضاي هيات علمي دانشگاهها تاييد دانشگاه يا موسسه آموزش عالي مربوط
 • در مورد كارمندان و محققين وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي تأييد ارگان مربوط
 • در مورد صاحبان مشاغل آزاد تأئيد وزارت فرهنگ و آموزش عالي

تبصره تائيد نهايي اعتبار كنفرانس، سمينارها و دوره‌هاي كوتاه مدت با وزارت فرهنگ آموزش عالي مي‌باشد.

د : شركت در كنفرانس، سمينارها و دوره‌هاي كوتاه مدت حتي المقدور و بار مالي براي دولت جمهوري اسلامي ايران نداشته باشد.

ماده 2- شرايط متقاضيان

الف : نظر به اينكه شركت كنندگان در كنفرانس، سمينارها و دوره‌هاي كوتاه مدت به منزله معرف و بيانگر انقلاب اسلامي ايران تلقي مي‌شود مي‌بايست داراي شرايط زير باشند:

 • اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اركان آن
 • نداشتن وابستگي به گروهكهاي وابسته به شرق يا غرب

ب : متقاضيان از نظر علمي و فرهنگي مي‌بايست داراي شرايط زير باشند :

 • آشنايي كافي به زبان مورد استفاده كنفرانس، سمينار و دوره‌هاي كوتاه مدت .
 • ارائه مقاله مفيد و مناسب در كنفرانس يا سمينار
 • داشتن اطلاعات و معلومات كافي در موضوع كنفرانس، سمينار و دوره‌هاي كوتاه مدت.

تبصره در مورد كنفرانس با سمينارهائي كه از جنبه آموزشي قوي برخوردار باسند داشتن شرط مندرج در بند دو اجباري نيست.

ماده 3 – نحوه درخواست و رسيدگي

الف : متقاضي، درخواست خود را همراه با مدارك به مؤسسه متبوع ارسال مي‌دارد.

  ب : مؤسسه مزبور پس از بررسي درخواست متقاضي در صورت تائيد مواردمذكور در بند (ج) ماده يك و بندهاي الف و ب ماده دو توسط بالاترين مقام مؤسسه مربوط يا نماينده مجاز او تقاضا را همراه پرسشنامه “ درخواست شركت در كنفرانس “ سمينارها و دوره‌هاي كوتاه مدت “ كه توسط متقاضي تكميل شده بانضمام نظر مؤسسه مربوط، حداقل يك ماه قبل از تاريخ كنفرانس سمينار و دوره‌هاي كوتاه مدت به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ارسال مي‌دارد.

ج :  وزارت فرهنگ و آموزش عالي پس از بررسي مدارك مربوط به انطباق آن با شرايط آيين نامه نظر نهائي خود را براي شركت متقاضي اعلام مي‌نمايد.

تبصره در مورد صاحبان مشاغل آزاد، پس از ارائه تائيديه يكي از نهادها يا سازمانها معتبر در رابطه با بند الف ماده دو، وزارت فرهنگ و آموزش عالي تصميم گيري خواهند نمود.

ماده 4- ارائه گزارش

شركت كنندگان در كنفرانس، سمينار و دوره‌هاي كوتاه مدت مؤظفند پس از كار خود در خارج، ضمن اعلام مراجعت خود به كشور يك نسخه از گزارش تفصيلي سفر خود را به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ارسال دارند.

اين آيين نامه در يك مقدمه و چهار ماده و سه تبصره در تاريخ پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك به تصويب وزارت فرهنگ و آموزش عالي رسيده و براي مدت يك سال بطور آزمايشي مورد اجرا مي‌گيرد.

وزارت فرهنگ و آموزش عالي

روزنامه رسمي شماره 13795 – 18/3/1371

شماره 13613 ت / 91 هـ

 

معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور

هيات وزيران در جلسه مورخ 13/2/1371 به استناد يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي مفاد اصول (77) و (125) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه چگونگي تنظيمي و انعقاد توافقهاي بين‌المللي را به شرح زير به تصويب نمود.


 

 

 

 

 

شيوه نامه اجرايي كميته مجامع و ستاد برگزاري مراسم و مناسبتهاي دانشگاه

مقدمه:

يكي از اهداف دانشگاه به عنوان يك نهاد بزرگ علمي و فرهنگي، رشد اعتلاي، تعميق و گسترش آگاهيهاي علمي، پژوهشي و فرهنگي در جامعه است. بنابراين برگزاري همايش‌ها، كنفرانس‌ها و سمينارهاي آموزشي، پژوهشي با راهبردهاي متنوع در سطح دانشگاهها از لوازم كار در چنين محيطهايي بوده و خواهد بود. برگزاري اين گونه مراسم به نحوي هدفمند و با راهبردهاي ثمر بخش علمي، مي‌تواند تأثيري مثبت و تحولي چشمگير در جهت توسعه مطلوب علمي و فرهنگي نظام مقدس جمهوري اسلامي پديد آورد.

از آنجا كه تاكنون شرح وظايفي از سوي واحدهاي اجرايي در سطح دانشگاه براي انجام و برگزاري اين گونه مراسم و مناسبتها تدوين نشده است، حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه بر اساس تجربيات و بنا به ضرورتي كه در اين خصوص احساس مي‌نمود در اين راه پيشقدم شده است و پيشنهاد مي‌كند كميته‌اي براي برگزاري مراسم و مناستبهاي به كميته مجامع دانشگاه تشكيل شود. بدين منظور علاوه بر اينكه از بسياري كارهاي همسو و هم عرض مي‌كاهيم، اميدواريم كاستي‌هاي آن با نظر صائب مديران محترم اجرايي رفع شود و بتوانيم بر اساس آن ضمن تشكيل كميته‌اي فعال و تجربه‌اي موفق و الگويي قابل ارائه براي ساير دانشگاهها و مراكز آموزشي نيز تهيه نماييم.

 

هدف :

كميته مجامع دانشگاه با هدف برگزاري منظم، منسجم و ثمر بخش همايشهاي علمي، پژوهشي و فرهنگي و رد راستاي سياستهاي توسعه فرهنگ و آموزش عالي نظام مقدس جمهوري اسلامي با راهبردهاي متنوع علمي، آموزشي و پژوهشي در سطح دانشگاه تشكيل مي‌شود.

تركيت اعضا و ساختار كميته مجامع دانشگاه

الف : اعضاء

 • اعضاي اصلي كميته فوق از ميان : رئيس و معاونان دانشگاه و رؤسا و مديران واحدهاي دانشگاهي و اعضاي هيات علمي بر حسب موضوع و نوع همايش انتخاب خواهند شد.
 • اعضاي اجرايي كميته : مدير امور عمومي دانشگاه يا معاون، مدير حوزه رياست و روابط عمومي يا معاونان، مديران يا معاونان واحدهاي آموزشي و اداري يا گروههاي آموزشي كه به تناسب موضوع در همايش فعاليت دارند.
 • عضو مهمان: بسته به نوع همايش و جنبه‌هاي تخصصي آن از عضو يا اعضاي مهمان به تشخيص اعضاي اصلي دعوت به عمل مي‌آيد.

ب : رئيس كميته با حكم رياست دانشگاه منصوب مي‌شود.

نمونه وظايف كلي رئيس كميته:

 • تعيين اهداف همايش
 • پيگيري و اقدام در خصوص تامين اعتبار و برآورد هزينه و تجهيزات همايش
 • صدور احكام، ابلاغها و دعوتنامه‌هاي ويژه و هماهنگي با ساير نهادها و ارگانهاي ذي‌ربط
 • نظارت برحسن جريان امور
 • دعوت از اعضاي اصلي و اجرايي و تشكيل جلسات همايش با هماهنگي دبير اجرايي

ج: دبير اجرايي كميته با پيشنهاد اعضاي اصلي و حكم رياست دانشگاه انتخاب مي‌شود.

نمونه وظايف كلي دبير اجرايي كميته:

 • تنظيم دستور جلسات و دعوت از افراد كميته مزبور
 • تهيه و تدوين گزارش كلي پيشرفت كار كميته تا پايان مراسم
 • پاسخگويي به مكاتبات و مراجعات همايش

حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه با كميته اجرايي در موارد ذيل هماهنگي لازم را به عمل مي‌آورد.

لازم به ذكر است نيروها و عوامل اجرايي زير در صورت لزوم و بسته به نوع همايش كميته اجرايي، از واحدهاي ذيربط انتخاب خواهند شد.

 • برنامه ريزي و تنظيم ريز برنامه ‌همايش
 • ضبط برنامه‌هاي صوتي و تصويري
 • تنظيم و هماهنگي در انجام مصاحبه‌ها
 • دعوت از رسانه‌ها و جرايد
 • انجام كليه امور اطلاع رساني از قبيل ارسال دعوت نامه، آگهي، تراكت، پرده نويسي، خطاطي، نصب وانتشارآگهي وپرده‌هاي تبليغاتي درسطح شهر ومراكزآموزش عالي كشور
 • تدارك تالار اجتماعات با عنايت به امكانات تالارهاي موجود دانشگاه
 • تعيين و توجيه مجري برنامه، سخنران، قاري قرآن، گروههاي سرود، نمايش، موسيقي‌و …

نمونه همكاري اداره امور عمومي دانشگاه و واحدهاي تابعه با كميته :

امور عمومي دانشگاه با هماهنگي واحدهاي تابعه به تناسب موضوع حجم كار نيروهاي اجرايي از همكاران خدمات نقليه، انتظامات، تداركات و مهمانسرا، مركز رفاهي دراختيار كميته مزبور قرار مي‌دهد.

 • اداره خدمات عمومي
 • هماهنگي با مسؤولين كميته مراسم براي آماده‌سازي محل برگزاري از قبيل: نظافت، انتقال و جابجايي لوازم مورد نياز به محل سمينار و…
 • كنترل دستگاههاي حرارتي و برودتي ( با توجه به فصل برگزاري)
 • هماهنگي با مسؤولين برگزار كننده و آماده سازي محوطه بيروني مكان برگزاري مراسم از قبيل : نظافت خيابانها ( در صورت نياز ) . شستشوي محل
 • مشخص كردن نيروهاي خدماتي و همكاري با مسؤولين مراسم
 • برنامه ريزي لازم براي اختصاص وسايل نقليه مورد نياز و سرويس دهي طبق درخواست مسؤولين مراسم
 • تعيين يك نماينده از طرف اداره خدمات يا دايره نقليه براي سرويس دهي مطمئن تر
 • اداره تداركات دانشگاه
 • تهيه لوازم مورد نياز از قبيل رنگ،پارچه، ماژيك و ساير موارد مورد نياز براي كميته تبليغات
 • هماهنگي لازم با مركز رفاهي يا محل اسكان ميهمانان جهت ( صبحانه و ناهار و شام)
 • تهيه لوازم پذيرايي براي جلسات و اداره اين امور در محل مراسم اقامت ميهمانان
 • تهيه لوازم فيلمبرداري و صوت با نظر مسؤولين مراسم
 • تهيه ( هديه ) يا هماهنگي رئيس كميته
 • تهيه و تعويض بليت هواپيما براي ميهمانان

 

 • اداره انتظامات
 • نگهباني و مراقبت محل مراسم قبل از برگزاري و در طول برگزاري مراسم
 • ارتباط قوي تر مركز پيام در طول برگزاري سمينار و مراسم
 • تقويت و اختصاص نيروي كمكي در طول برگزاري سمينار و مراسم در صورت نياز
 • حضور رئيس اداره انتظامات در طول برگزاري سمينار و مراسم جهت هماهنگي
 • حسابداري امور عمومي
 • دريافت وجه در نظر گرفته شده براي مراسم
 • پرداخت هزينه‌ها در طول برگزاري مراسم
 • رفع واخواهي اسناد هزينه‌ها
 • مهمانسراي دانشگاه
 • آماده سازي و نظافت اتاقها قبل از اسكان ميهمانان
 • هماهنگي با مسؤولين مراسم و پذيرش ميهمانان
 • نظافت هر روز اتاقها
 • پذيرايي ( صبحانه ناهار و شام ) از ميهمانان در صورت نياز و درخواست مسؤولين مراسم.


فرم درخواست برگزاري همايش (فرم الف )

1-واحد درخواست كننده :

 • تعداد اعضاي هيات علمي گروه آموزشي مربوطه: …………………….
 • مرتبه علمي اعضاي هيات علمي گروه آموزشي مربوطه استاد o دانشيار o   استاديار o

2-عنوان همايش :

 

3- دلايل و اهداف برگزاري همايش :

الف : ………………………….

  ب :……………………………

  ج :…………………………….

 

4-زمان پيشنهادي  همايش :

 

5- مدت زمان  همايش:

 • نوع همايش : منطقه‌اي o  ملي o بين المللي o
 • زمان و عنوان همايش قبلي كه توسط همين گروه آموزشي برگزار گرديده

 

8- دبيران پيشنهادي همايش به ترتيب اولويت:

توضيحات

سوابق علمي و اجرائي

مرتبه علمي

گروه آموزشي

نام و نام خانوادگي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-پيش بيني اعتبار مورد نياز همايش                                                    ريال

10- امكانات تجهيزات مورد نياز و بخشي از امكانات موجود در دانشگاه كه مي‌تواند در برگزاري همايش مورد استفاده قرار گيرد.

الف : محل برگزاري همايش كارگاه، آموزشي، نمايشگاهها و …

  ب : محل اسكان ميهمانان و شركت كنندگان همايش :

 

  ج : تغذيه

 

  د : نقليه

 

هـ : ساير امكانات

 

11-سازمانهاي پشتيبان همايش براي مساعدتهاي مالي و غير نقدي :

آدرس پستي و شماره تلفن

رياست يا معاونت سازمان

نام سازمان

رديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12- سازمانها  مرتبط با موضوع همايش كه به منظور جلب پشتيباني مالي و غيرنقدي مي‌توان با آنان ارتباط برقرار نمود.

آدرس پستي و شماره تلفن

رياست يا معاونت سازمان

نام سازمان

رديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- ساير گروههاي و مراكز تحقيقاتي و آموزشي و شخصيتهاي برجسته علمي، كه به لحاظ علمي مي توانند همايش را پشتيباني نمايند.

آدرس پستي و شماره تلفن

نام گروه، سازمان شخصيت مورد نظر

رديف

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

14- چنانچه توضيحات ديگري را ضروري مي‌دانيد مرقوم فرماييد.

 

 

 

 

 

 

 

برگزاري اين همايش در جلسه مورخ…………………………شوراي عمومي گروه مورد تصويب قرار گرفت .

                                                                                                     مدير گروه :

                                                                                                     امضاء :

                                                                                                     تاريخ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( فرم ب)

باسمه تعالي

 

جناب آقاي

معاون محترم پژوهشي دانشگاه

 

با سلام، احتراماً پيشنهاد شماره …………………. مورخ ………………………  گروه آموزشي                                  درخصوص برگزاري همايش با مشخصات ذيل به حضورتان تقديم مي‌گردد .

مستدعي است دستور فرماييد اقدام مقتضي مبذول گردد.

 • عنوان همايش :
 • تاريخ برگزاري : از                   تا                    به مدت                        روز

پيوستها :

 • فرم (الف ) تكميل شده توسط گروه آموزشي
 • صورتجلسه شماره              مورخ                 شوراي دانشكده در ارتباط با موضوع

 

 

 

                                                            رئيس دانشكده

 

 

 

 

رونوشت : 

– مديريت محترم گروه آموزشي …………………………….. جهت استحضار و پيگيري .

– معاونت محترم پژوهشي دانشكده …………………………. جهت استحضار و پيگيري .

 

 

دستور العمل كلي

به استناد آيين نامه وزارتي :

 • برگزار كنندگان گردهمايي‌هاي ملي بايد تا پايان خرداد ماه هر سال موضوع گردهمايي
  ( برنامه علمي و پژوهشي ) سال بعد را به منظور اخذ مجوز برگزاري، تشكيل و معرفي كميته‌هاي علمي و اجرايي، ارائه برنامه كار گردهمايي‌هاي و ميزان كمك مورد نياز را به معاونت پژوهشي اعلام نمايند. ضمناً برگزاري گردهمايي‌هاي بين المللي مستلزم دريافت مجوز از هيإت دولت بوده و بايد دو سال قبل از تشكيل، برنامه ريزيهاي لازم به دبيرخانه هماهنگي گزارش شود.
 • با توجه به موضوع گردهمايي احكام كميته‌هاي تخصصي و اجرايي مربوط به گردهمايي بين المللي را مقام وزارت و ملي را درصورتي كه متشكل از چند وزارتخانه باشد به طريق مقتضي در سطح وزارت و محلي از رئيس دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي و پژوهشي مربوطه صادر خواهند نمود.

 برگزار كنندگان گردهمايي بايد گزارشي از نتيجه گردهمايي، تعداد شركت كنندگان سطح و تعداد مقالات ارائه شده را به معاونت پژوهشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري  ارسال نمايند.


فرم اطلاعات مربوط به برگزاري همايشها

 • عنوان همايش
 • واحد برگزار كننده :
 • واحدهاي آموزشي پشتيباني كننده :
 • اعضاء‌كميته علمي و اجرائي :

                    كميته علمي                                    كميته اجرايي

نام و نام خانوادگي            مرتبه علمي                   نام و نام خانوادگي      مرتبه علمي

1-……………………….       ……………………                1-……………………….   ……………………               

2-……………………….       ……………………                2-……………………….   ……………………               

3-……………………….       ……………………                3- ……………………….  ……………………               

4- ……………………….      ……………………                4- ……………………….  ……………………               

5-……………………….       ……………………                5-……………………….   ……………………               

 • هيات داوران پذيرش مقالات

          نام و نام خانوادگي                                                            مرتبه علمي

1- ………………………………………                                  …………………………………………….

2- ………………………………………                                  …………………………………………….

3- ………………………………………                                  …………………………………………….

4- ………………………………………                                  …………………………………………….

 • اطلاعات مربوط به مقالات
 • تعداد مقالات دريافت شده :………………..مورد ………………مورد اصل مقالات ………….مورد خلاصه مقالات
 • تعداد مقالات پذيرفته شده ……………………….مورد
 • تعداد مقالات ارائه شده به صورت شفاهي …………………………….مورد
 • تعداد مقالات ارائه شده به صورت پوستر …………………………….مورد
 • تعداد مقالات دريافت شده از اساتيد دانشگاه مجري ………………………………مورد
 • تعداد مقالات پذيرفته شده از اساتيد دانشگاه مجري ……………………………….مورد
 • تعداد مقالات ارائه شده توسط اساتيد دانشگاه مجري به صورت مقاله ………………… مورد
 • تعدادمقالات ارائه شده توسط اساتيد دانشگاه مجري به صورت پوستر …………………مورد

 

7- عنوان مقالات ارائه شده به صورت شفاهي

              عنوان مقاله                               ارائه شده                    دانشگاه يا سازمان تحقيقاتي

……………………………………………     ………………………….      …………………………………………….

……………………………………………     ………………………….      …………………………………………….

……………………………………………     ………………………….      …………………………………………….

……………………………………………     ………………………….      …………………………………………….

 

8-عنوان مقالات ارائه شده به صورت پوستر و ارائه كنندگان

                 عنوان                                     ارائه شده                    دانشگاه يا سازمان تحقيقاتي

……………………………………………     ………………………….      …………………………………………….

……………………………………………     ………………………….      …………………………………………….

……………………………………………     ………………………….      …………………………………………….

   …………………………………………..     ………………………….      …………………………………………..

 

9-خبرنامه‌ها  و احياناً پوسترهاي چاپ شده در ارتباط با همايش ………………..مورد  (به پيوست)

10-كميته‌هاي فعال در برگزاري  همايش و مسئوليت كميته‌ها

 

                 عنوان كميته                                             مسئول كميته

……………………………………………..              ……………………………………………………….

……………………………………………..              ……………………………………………………….

……………………………………………..              ……………………………………………………….

……………………………………………..              ……………………………………………………….

……………………………………………..              ……………………………………………………….

……………………………………………..              ……………………………………………………….

……………………………………………..              ……………………………………………………….

 

11- كارگاه‌هاي آموزشي

توضيحات

تعداد افراد ثبت نام شده

هزينه هر نفر

استاد كارگاه

تاريخ برگزاري

نام كارگاه

رديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12- نشست‌ها

تعداد مقاله

زمان

اعضاء هيات رئيسه نشست

موضوع نشست

رديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- بازديدها

تعداد بازديد كنندگان

نوع ‌بازديد( علمي، سياحتي )

تاريخ بازديد

نام محل

رديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- فعاليتهاي فوق برنامه

    رديف                        نوع ( نمايش، نمايش فيلم، موسيقي و…)            تاريخ برگزاري

………………….     ………………………………………………………………..            ……………………….

………………….     ………………………………………………………………..            ……………………….

………………….     ………………………………………………………………..            ……………………….

15- انعكاس اخبار مربوط به همايش در راديو و تلويزيون و ساير رسانه‌ها

موضوع و ماهيت خبر

منبع منعكس كننده خبر

تاريخ

رديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16- سخنراني مدعوين همايش

موضوع و ماهيت خبر

موضوع سخنراني

سمت

نام سخنران

رديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17- شركت كنندگان در همايش

تعداد ثبت نام شدگان خارجي با مقاله …………………نفر    هزينه ثبت نام مقاله ……………………………………نفر

تعداد ثبت نام شدگان خارجي بدون مقاله…………….نفر    هزينه ثبت نام افراد بدون مقاله ……………………….نفر

تعداد ثبت نام شدگان داخلي با مقاله …………………..نفر   هزينه ثبت نام افراد با مقاله …………………………….نفر

تعداد ثبت نام شدگان داخلي بدون مقاله ………………نفر   هزينه ثبت نام افراد بدون مقاله …………………………….نفر

 

18-اعتبارات

 • اعتبارات هزينه شده : مجموعاً …………………………………………..ربال

1-هزينه‌هاي اسكان ……………………………. ريال      2- هزينه تغذيه ………………………………………….. ريال

      3-هزينه‌هاي تهيه ملزومات…………………….. ريال      4- هزينه تهيه لوح و هدايا ……………………………. ريال

      5- هزينه خدمات ………………………………..ريال       6- ساير هزينه‌ها …………………………………………. ريال

 

19- ميزان اعتبار هزينه شده از محل اعتبارات دانشگاه :…………………………………………..ريال

20- ميزان اعتبار هزينه‌شده در ارتباط با همايش از سازمان برنامه و بودجه ………………………….ريال

 

21- ميزان مساعدت مالي ساير ارگانها و دستگاهها

رئيس، معاون سازمان

اعتبار دريافت شده

اعتبار پيش بيني شده

نام سازمان

رديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22- استفاده از امكانات موجود دانشگاه

 • تغذيه …………………………………….
 • اسكان ……………………………………
 • نقليه ……………………………………..
 • خدمات ………………………………..

23- مساعدت غير نقدي ساير دستگاهها

رئيس، معاون سازمان

اعتبار دريافت شده

اعتبار پيش بيني شده

سازمان

رديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24- چنانچه ذكر اطلاعات ديگري را ضروري مي‌دانيد، مرقوم فرمائيد.

 

 

                                                                                                     دبير همايش :

                                                                                                     امضاء:

                                                                                                     تاريخ :

فرم ارزشيابي همايش

 

ميهمان گرامي :

 

شركت كننده گرامي :

 

ضمن تقدير و سپاس از حضور شما در اين همايش به منظور رفع نقائص و كاستي‌ها موجود و استفاده بهينه از امكانات در همايش‌هاي آتي، مستدعي است ما را از نقطه نظرات خود در خصوص موارد مشروحه ذيل بهره‌مند فرمائيد.

 

 • ضرورت برگزاري همايش با توجه به نيازهاي جامعه

غير حضوريo                              نسبتاًضروري o             ضروري o

 • همايش به لحاظ سطح ملي

ضعيف o                       متوسط o                خوب o                   عاليo

 • كيفيت كارگاههاي آموزشي برگزار شده

ضعيف o                       متوسط o                خوب o                   عاليo

 • كيفيت مقالات ارائه شده

ضعيف o                       متوسط o                خوب o                   عاليo

 • مقالات ارائه شده به لحاظ كمي

ضعيف o                       متوسط o                خوب o                   عاليo

 • كيفيت ارائه مقالات توسط ارائه كنندگان

ضعيف o                       متوسط o                خوب o                   عاليo

 • نكات و مطالب بديع و تازه در مقالات ارائه شده

ضعيف o                       متوسط o                خوب o                   عاليo

 • تعداد شركت كنندگان در همايش با توجه به امكانات موجود

كمتر از حد انتظار o             در حد انتظارo                بيش از حد انتظار o                  

 

 

9- مدت زمان برگزاري همايش

                   كم  o                                   مناسبo                                       زياد o 

10- اجراء به موقع برنامه‌هاي همايش بر اساس برنامه زمانبندي

                مناسب  o                      نسبتاً  مناسبo                                      مناسبo 

11- پوشش خبري همايش در صدا و سيما و ساير رسانه‌هاي موجود و در دسترس با توجه به ميزان اهميت موضوع

               مناسب  o                      نسبتاً  مناسبo                                      مناسبo 

12- خبرنامه همايش به لحاظ كمي و نيز محتواي علمي ( در صورت انتشار )

             مناسب  o                      نسبتاً  مناسبo                                      مناسبo 

13-در خصوص هزينه‌هاي دريافت شده اعم از هزينه ثبت نام، اسكان، تغذيه و …

                 كم  o                                  مناسبo                                        زياد o 

14-كيفيت خدمات ارائه شده توسط عوامل اجرائي در حين برگزاري همايش

           نامطلوب  o                    نسبتاً  مطلوبo                                      مطلوبo 

15-ارتباط اهداف برگزاري با موضوع همايش، مقالات ارائه شده و كارگاههاي آموزشي در مجموع

       بي ارتباط   o                      نسبتاً  مرتبط o                                        مرتبط o 

 • توفيق همايش در نيل به اهداف و موفقيت علمي آن

     غير قابل قبول  o              نسبتاً  قابل قبولo                                      قابل قبولo 

 • ميزان موفقيت همايش در خصوص حل مشكلات جامعه ( مرتبط با موضوع همايش)

غير قابل پيش بيني o              نسبتاً  قابل قبولo                                      قابل قبولo 

 • چنانچه پيشنهاد و يا نظر خاصي داريد لطفاً مرقوم فرمائيد.

 

 

 

 

 

 

تركيبات اعضاء ثابت كميته‌ها

 

كميته اجرائي : رياست دانشگاه، معاونت پژوهشي ، دبيرهمايش، رياست واحد برگزار كننده

كميته علمي  : دبير  همايش و حداقل 4 تن از اعضاء هيأت علمي برجسته ترجيحاً از گروه آموزشي مربوطه و با مرتبه حداقل دانشيار

كميته پشتيباني : مدير امور عمومي دانشگاه، مدير دفتر روابط عمومي دانشگاه ( يا معاونين )

كميته روابط عمومي و تبليغات : مدير دفتر روابط عمومي، رياست مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه

كميته امور مالي و تداركات: رئيس اداره تداركات دانشگاه، مسئول حسابداري پژوهشي، ذيحساب يا معاون

كميته روابط بين الملل : معاون پژوهشي دانشگاه ، مدير دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي دانشگاه دبير همايش 

كميته ارتباط با صنعت: مدير دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه، رياست دبيرخانه شوراي پژوهش و فن آوري استان

توضيح : در هر كميته بسته به موضوع همايش افراد ديگري (تركيب اعضاء متغير ) نيز مي‌توانند حضور داشته باشند.


اهم وظايف كميته‌هاي مختلف

كميته پشتيباني

 • تهيه فراخوان اول و توزيع آن و انتشار در روزنامه‌ها و ارسال به مراجع ذيربط داخل و خارج كشور
 • تهيه و توزيع فراخوان دوم
 • جمع آوري مقالات
 • چاپ پوستر و تراكتهاي تبليعاتي با هماهنگي كميته روابط عمومي
 • چاپ برنامه همايش
 • تهيه بانك اطلاعاتي مقالات و نويسندگان
 • تعيين و تجهيز اماكن اسكان
 • هماهنگي و سازماندهي امور اسكان
 • هماهنگي و سازماندهي امور تغذيه
 • هماهنگي و سازماندهي امور خدماتي و پذيرائي حين برگزاري همايش
 • هماهنگي و سازماندهي امور مربوط به فعاليتهاي فرهنگي و فوق برنامه با هماهنگي كميته روابط عمومي
 • هماهنگي و سازماندهي بازديدهاي علمي در حين برگزاري همايش
 • هماهنگي و سازماندهي امور حراست و انتظامات محل برگزاري همايش و احياناُ محل اسكان شخصيتها و ..
 • مساعدت در برگزاري كارگاههاي آموزشي
 • تهيه و احياناً تعويض بليط اباب و ذهاب (بسته به همايش )
 • تهيه نقشه شهر و كروكي محل برگزاري همايش و توزيع آن در بين شركت كنندگان
 • برقراري ارتباط و هماهنگي با سازمانهايي كه جهت مساعدت مالي و پشتيباني با همايش اعلام آمادگي نموده‌اند با هماهنگي كميته ارتباط با صنعت .

 


كميته علمي

كميته علمي

 • دعوت و هماهنگي با نمايندگان دانشكده‌ها
 • دريافت مقالات و بررسي اوليه خلاصه مقالات
 • تعيين هيات داوران و تهيه فرم ارزشيابي و روش ارزيابي مقالات رسيده
 • تعيين و پيشنهاد كميته ارزيابي و تهيه فرم ارزيابي همايش پس از اختتام با هماهنگي كميته اجرائي
 • تهيه آيين نامه نگارش مقالات
 • تصميم گيري نهائي در مورد پذيرش مقالات
 • تعيين سخنرانان مدعو، اساتيد كارگاهها، ميزگردها و كارگاهها
 • سازماندهي كارگاههاي آموزش و ميزگردها
 • هماهنگي و سازماندهي نمايشگاهها
 • ارائه كزارش كارهمايش ( تعداد شركت كننده) – مقالات رسيده – مقالات پذيرفته شده، مقالات ارائه شده و …) بعد از اختتام
 • گردآوري و ويرايش مقالات علمي ارائه شده به منظور تهيه كتابچه همايش با هماهنگي كميته روابط عمومي و تبليغات.


 

اهم وظايف كميته‌هاي مختلف

 

كميته ارتباط با صنعت

 • شناسائي و پيشنهاد افراد موثر در رابطه با صنعت و دانشگاه ( بسته به موضوع همايش )
 • شناسايي و تهيه ليست حمايت كنندگان مالي و پشتيباني
 • سازماندهي و هماهنگي جهت شركت صنايع و ناشران كتاب و توليدكنندگان نرم افزار … حتي المقدور در نمايشگاهها
 • فراهم آوردن زمينه مناسب جهت شركت صنايع مرتبط با موضوع همايش و هماهنگي با كميته‌هاي مختلف در اين زمينه.

 

كميته امور بين الملل

 • شناسائي سازمانها و شخصيت‌هاي خارجي در رابطه با همايش

 برقراري ارتباط با مراكز خارج از كشور به منظور معرفي همايش و حتي‌المقدور جلب حمايتهاي آنان

 شناسائي و دعوت از صاحبنظران خارجي در همايش هاي علمي مرتبط با هماهنگي كميته علمي

 • هماهنگي به منظور تعيين مترجمين زبانهاي خارجي مرتبط با مدعوين خارجي و موضوع همايش

 

 

كميته اجرائي

 • تعيين اهداف برگزاري همايش با هماهنگي كميته علمي
 • سياست گذاري كلي جهت تامين موارد نياز و چگونگي برنامه همايش(نشستها – ميزگرد، پوستر و …)
 • مديريت برگزاري همايش ( پيشنهاد و تشكيل كميته‌ها، پيشنهاد راهكارهاي اجرائي به كميته‌هاي مختلف و…)
 • هماهنگي و نظارت بركميته‌هاي مختلف
 • تعيين حق الزحمه اعضاء كميته‌ها و نظارت بر تعيين حق الزحمه عوامل اجرائي
 • پيشنهاد و تشكيل كميته ارزشيابي با هماهنگي كميته علمي


اهم وظايف كميته‌هاي مختلف

كميته روابط عمومي و تبليغات

 • سازماندهي امور مربوط به شركت كنندگان معمولي و خاص ( تدارك مراسم استقبال وتهيه هدايا )
 • سازماندهي امور سمعي و بصري و ضبط برنامه‌هاي همايش
 • فعاليتهاي فرهنگي و فوق برنامه با هماهنگي كميته پشتيباني
 • تدارك و آماده سازي سالن‌هاي برگزاري كنفرانس و ساير اماكن مرتبط
 • خطاطي تراكتهاـ پلاكارها- پرده‌هاي تبليغاتي ـ راهنماي محل برگزاري همايش
 • ارتباط با روزنامه‌هاـ تلويزيون و رسانه‌هاي جمعي
 • سازماندهي و هماهنگي جهت برنامه‌هاي افتتاجيه و اختتاميه ( مجري برنامه ـ قاري قرآن و..)، برنامه‌هاي فوق برنامه از جمله موسيقي ـ نمايش و ….) مساعدت با كميته پشتيباني در تهيه نقشه و كروكي محل برگزاري همايش
 • تهيه كتابچه همايش محتوي مجموعه مقالات ارائه شده با هماهنگي  كميته علمي
 • تهيه خبرنامه همايش
 • تهيه لوح تقدير – هدايا ( كيف – كلاسور و…)

كميته امور مالي

 • تعيين گردش امور مالي همايش با هماهنگي معاونت پژوهشي و كميته اجرايي
 • تخصيص بودجه و هزينه كرد آن براي خريد خدمات و تجهيزات
 • پيگيري جهت وصول امكانات مالي و تداركاتي از موسساتي كه جهت مساعدت آمادگي نموده‌اند
 • رفع واخواهي اسناد مربوط به برگزاري همايش
 • ارائه گزارش تراز مالي همايش به دبير همايش بعد از اختتام همايش

 

 

backlinkbacklink alwso shellseoankara escortucuz sigaraMarlboro Double FusionMilano Strawberry Sigara Çilek Aromalıcaptain blackdjarum blackCavallo SigaraDunhill SigaraHarvest SigaraMarvel sigaraSenator sigaraAl Capone SigaraOme SigaraMarlboro Double FusionMarlboro ShuffleMarlboro TouchMarlboro RedMarlboro TouchMarlboro Edge SlimMarlboro Touch BlueEve SunFlower Extra Long Sigaragörükle escortyalova escorthacklink satışhacklinksite analizseo analizhacklink alhacklink nedirbacklinkmini shellmadspot shellwso shell txtBase 64 Encodealfa shellIndoxploit shellindoxploit shellb374k shellphp Mailleradana escortsohbet numaralarıorcafilflynta 20 mgcombo 100 mgsildegravigrandejeligrasinegralifta 5 mglifta 20 mgdegraviagra 100 mgviagra fiyatıviagra nedirviagra siparişkamagra jelankara escortmersin escortizmir escortantalya escortadana escortBursa Escortdenizli escortdiyarbakır escorteskişehir escortgaziantep escortistanbul escortkayseri escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortsakarya escortsamsun escortsivas escorttekirdağ escorttrabzon escorturfa escortvan escortbodrum escortmarmaris escortfethiye escortkuşadası escortçeşme escortdidim escortbuca escortbornova escortkarşıyaka escortkonak escortalsancak escortaliağa escortgöztepe escortgaziemir escortkarabağlar escortesenyurt escortbeşiktaş escorttuzla escortfatih escortpendik escortbeylikdüzü escortgaziosmanpaşa escortkartal escortbağcılar escortsilivri escortümraniye escortmaltepe escortbeyoğlu escortbahçelievler escortbaşakşehir escortbahçeşehir escortesenler escortüsküdar escortkadıköy escortşişli escortmecidiyeköy escortsarıyer escorttaksim escortetiler escortbebek escortataşehir escortbakırköy escortzeytinburnu escorteyüp escortavcılar escortbüyükçekmece escortkurtköy escortşirinevler escortbayrampaşa escortkasımpaşa escortescortbacklink salesFile Manager shellb374k shellk2ll33d shellBypass shellMadspot shellbedava bonus1xbet girişdert hattıdert hattısohbet hattımersin escortgaziantep escortbedava bonusgaziantep escortGoogle Sıra Bulucupubg hile alSobranie Sigaracaptain blackdjarum blackmarlboro double fusionmarlboro touch blueCavallo Sync MentollüParliament Night Bluewinston dark bluewinston slender bluekent switchkent d range bluecaptain black520 kalpli sigaramarvel sigarawinston dark blue fiyatwinston slender bluemarlboro touchparliament night blue fiyatcaptain blackmarlboro double fusionolmeca tekila fiyatdjarum blackheets sigaraparliament reservemonte cristo habanaMilano Apple Sigara Elma Aromalıkent switch fiyatlucky strikefree shopmarlboro touch blue fiyatmarlboro double fusionmarlboro goldharvest sigarar57 shellalfa shellcaptain blackmarvel sigarawinston dark bluemarlboro touch grayparliament night blue fiyatcavallo sigaramarlboro double fusionVogue Frissonadana escortparliament night blue fiyatafyon escortaydın escortbalıkesir escortbolu escortçanakkale escortedirne escortelazığ escorterzurum escorthatay escortısparta escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmuğla escortmuş escortrize escorttunceli escortuşak escortyozgat escorttokat escortzonguldak escortaksaray escortyalova escortağrı escortamasya escortalanya escortmanavgat escortankara escortantalya escortbursa escortdenizli escortdiyarbakır escorteskişehir escortgaziantep escortistanbul escortizmir escortkayseri escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmersin escortsakarya escortsamsun escortsivas escorttekirdağ escorttrabzon escorturfa escortvan escortmarmaris escortbodrum escortfethiye escortkuşadası escortçeşme escortdidim escortbuca escortbornova escortkarşıyaka escortkonak escortalsancak escortaliağa escortgaziemir escortkarabağlar escortesenyurt escortbeşiktaş escorttuzla escortfatih escortpendik escortbeylikdüzü escortgaziosmanpaşa escortkartal escortbağcılar escortsilivri escortümraniye escortmaltepe escortbeyoğlu escortbahçelievler escortbaşakşehir escortbahçeşehir escortesenler escortüsküdar escortkadıköy escortşişli escortmecidiyeköy escortsarıyer escorttaksim escortetiler escortbebek escortataşehir escortbakırköy escortzeytinburnu escorteyüp escortavcılar escortbüyükçekmece escortkurtköy escortşirinevler escortbayrampaşa escorthalkalı escortafyon escortaydın escortbalıkesir escortbolu escortçanakkale escortedirne escortelazığ escorterzurum escorthatay escortısparta escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmuğla escortmuş escortrize escorttunceli escortuşak escortyozgat escorttokat escortzonguldak escortaksaray escortyalova escortağrı escortamasya escortalanya escortmanavgat escortsincan escortwso shellwso green shellJagermeisterKeno Club Sigarayalova escortşişli bayan escortşişli escortistanbul escortgörükle escortgaziantep escortlarısohbet hattısohbet hatlarısohbet numaralarıkent d range bluependik escortMilano Gum Mint Sigara sakız naneparliament night blue fiyatvotka fiyatlarımarlboro double fusionviagra fiyatcaptain blackçam balı faydalarıçam balı nedirtuzla escortaydınlı escortorhanlı escorttepeoren escortyalova escortbursa escortgorukle escortbursa escort bayanbursa sinirsiz escortbursa escortescort bayanaltiparmak escortnilüfer escortotele gelen escortbursa merkez escortbursa merkez escortbursa escortescort bayanaltiparmak escortbursa eve gelen escortbursa otele gelen escortbursa sınırsız escortgörükle escortescort bursatuzla escorttuzla escort bayanwhmcs killer v4djarum blackmarlboro double fusiondjarum blackyalova escortçınarcık escortsertleştirici hap çeşitlerisertleştirici hap yorumlarıeczanede satılan cinsel güç ilaçlarısertleştirici hap isimlericinsel hap isimlericinsel gücü artıran ilaçlarpenis sertleştirici hap çeşitlericinsel güç artırıcı ilaç isimleriereksiyon hapı isimlerisertleştirici ilaç isimlerişişme bebek çeşitlericinsel güç arttırıcı hap isimlerieczanede satılan cinsel ilaç isimlerien iyi performans arttırıcı ilaç isimlericinsel güç arttırıcı hap çeşitleridjarum blacksertleştirici hap markalarıpenis sertleştirici ilaç çeşitlerisertleşmeye en iyi ilaçcinsel ilaç isimlerierkek cinsel gücü arttırıcı ilaç çeşitlericaptain blackcinsel gücü artıran ilaç fiyatlarıcinsel güç arttırıcı ilaç yorumlarıeczanede satılan cinsel gücü arttıran ilaç isimlericinsel güç arttırıcı ilaçcinsel gücü arttıran ilaç markalarıen iyi geciktirici hap isimlerien iyi geciktirici sprey çeşitlerimarlboro double fusionBlack Devil Sigaracinsel gücü artıran ilaç incelemeleridjarum blacksertleşmeye iyi gelen ilaç isimlerimarlboro goldeczanede satılan viagrawinston lightwinston dark blueMarlboro Touch Graycinsel güç arttırıcı macuncaptain black bluenovagra geciktirici hapolmeca tekilaeczane cialis fiyatıBackwoods Islak Purocialis satın alerkek azdırıcı damlaviagra satış fiyatıerkek azdırıcı hap isimleriwinston dark blue fiyatiçmeler escorttepeören escortaydınlı escortorhanlı escortyalova escortfree shopyalova escortgörükle escortçınarcık escortdjarum blackabana haberagrı habertunceli haberafyon haberşişli escortşişli escort bayanmecidiyeköy escortEn İyi Geciktirici Hap İsimleri ve ÇeşitleriCinsel Gücü Artıran Macun İsimlerikent slim blackchivas regalyeşil perişişli bayan escortsisli bayan escortşişli bayan escortsisli bayan escortsincan eescortKolej escortDikmen escortBalgat escortÇankaya escortCebeci escortDemetevler escortKızılay escortKeçiören escortEtlik escortEtimesgut escortEryaman escortYenimahalle escortOtele gelen escortRus escortankara rus escortAnkara escortEtlik escortKeçiören escortAnkara escortAnkara escortEryaman escortAnkara escortÇankaya escortmersin escortBalgat escortBeşevler escortÇankaya escortCebeci escortDikmen escortDemetevler escortEryaman escortEtimesgut escortEtlik escortKeçiören escortKızılay escortKolej escortMaltepe escortOtele gelen escortRus escortYenimahalle escortDikmen escortElvankent escortSincan escortteknoloji haberlerihaberlerson dakika haberleriekonomi haberlerihaberlerlondon escortsescorts agencyescorts in londonlondon escort girlsSex hikayeSeks HikayeleriEnsest hikayeleradana escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortantep escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortSeks erotik hikayeSikiş hikayeleribayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortısparta escortistanbul escortizmir escortizmit escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkayseri escortkıbrıs escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortzonguldak escorturfa escortuşak escortvan escortyalova escortyozgat escortviagra eczane satışcialis eczane satışpenis sertleştirici hap isimleri ve çeşitleribursa escortbursa escortgorukle escortşişli escortşişli rus escortşişli iranlı escortşişli escortnilüfer escortyalova escortyalova escortyalova escort bayankurtuluş escortseobridge istanbulkapı doktorufotoselli kapıdöner kapıepoksiKamagra jelCialis fiyatvega 100 mgViagra fiyatViagra fiyat 2022Vega 100 mg fiyatVega 100 mgkamagra jelCialis 100 mg fiyatcialis fiyatcobra 130 mglevitra fiyatviagra fiyatonline eczaneViagra 30 lu fiyatOrijinal viagraViagra 4 lü tablet fiyatOrijinal viagra 4 lü fiyatKamagra jel fiyatKamagra jel yorumlarıbayan azdırıcılarerkek azdırıcıgeciktirici spreyviagra eczaneKamagraCinsel ürünlerViagra 30 tabletviagra 4 lü tabletcialis 4 lü tabletepoksi zemin kaplamacinsel güç arttırıcı sertleştirici happenis sertleştirici ilaç ve haplareczanelerde satılan cinsel gücü artıran ilaçbridge istanbulhasta yatağıoscar sigaraMagic london escortsindependent london escortsDubai hot escortEscort girl dubaişişli escortşişli escort bayanyalova escortyalova escort bayanviagracialis 20 mg eczane fiyatıcialis 5 mg fiyatviagrayalova escortyalova otele gelen escortyalova eve gelen escortaksaray escortatakent escortataköy escortataköy eve gelen escortataköy masöz escortataköy-otele-gelen-escortataköy rus escortataköy türbanlı escortataköy ucuz escortataköy üniversiteli escortataşehir escortavcılar escortavcılar eve gelen escortavcılar masöz escortavcılar otele gelen escortavcılar rus escortavcılar türbanlı escortavcılar ucuz escortavcılar üniversiteli escortavrupa yakası escortbağdat caddesi escortbahçelievler escortbahçesehir escortbakırköy üniversiteli escortbakırköy escortbakırköy eve gelen escortbakırköy masöz escortbakırköy otele gelen escortbakırköy rus escortbakırköy türbanlı escortbakırköy ucuz escortbaşakşehir escortbeşiktaş escortbeşyol escortbeykent escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü eve gelen escortbeylikdüzü masöz escortbeylikdüzü otele gelen escortbeylikdüzü rus escortbeylikdüzü türbanlı escortbeylikdüzüucuz escortbeylikdüzü üniversiteli escortbeyoğlu escortbizimkent escortbostancı escortbüyükcekmece escortesenyurt escortesenyurt eve gelen escortesenyurt otele gelen escortesenyurt rus escortesenyurt turbanlı escortesenyurt ucuz escortesenyurt üniversiteli escortetiler escorteve gelen escortfatih escorthalkalı escorthalkalı eve gelen escorthalkalı masöz escorthalkalı otele gelen escorthalkalı rus escorthalkalı türbanlı escorthalkalı ucuz escorthalkalı üniversiteli escortharamidere escortinnovia escortkadıköy escortkağıthane escortkartal escortküçükçekmece escortmaltepe escortmecidiyeköy escortmerter escortotele gelen escortpendik escortrus escortsarıyer escortsilivri escortşirinevler escortşirinevler türbanlışirinevler ucuzşişli escortsınırsız escorttaksim escorttesettürlü escorttopkapı escorttürbanlı escorttüyap escortucuz escortümraniye escortüniversiteli öğrenci escortyabancı escortzeytinburnu escortsmm panelgaziantep escortmersin escortpostegroweb postegroeczane sertleşme haplarıpostegroinstagram beğeni hilesiizmit escortkocaeli escortizmit escortkocaeli escortgebze escortgölcük escortdarica escortizmit otele gelen escortizmit eve gelen escortkocaeli evi olan escortotele gelen escortizmit sınırsız escortcialis 5 mg fiyatpostegroinstagram unfollowersbedava bonus veren bahis siteleribahisgaziantep escortpostegropostegropostegroDubai escortsDubai escortsLondon escortsfree instagram followerskadın giyimfantezi babydollfantezi çorapfantezi giyimKadın üst giyimkadın alt giyimkadın ayakkabıkadın atletbluz bodybot bootiekadın ceketkadın çizmekadın elbiseelbise abiyekadın eşofman altıkadın eşofman takımıAnkara escort bayanpostegroweb postegroweb postegropostegroizmit escortgaziantep escort bayanGüvenilir bahis SiteleriBalgat escortÇankaya escortCebeci escortDemetevler escortDikmen escortEryaman escortEsat escortEtlik escortKeçiören escortKızılay escortKolej escortRus escortSincan escortYenimahalle escortAtaşehir escortanadolu yakası escortAnadolu yakası escortAtaşehir escortAtaşehir escortKadıköy escortKadıköy escortÜmraniye escortÜmraniye escortBostancı escortBostancı escortbostancı escortpostegroadana escortadana escort bayanafyon escortafyon escortalanya escort bayanalanya escortantalya escort bayanantalya escortartvin escortartvin escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü escortbodrum escortbolu escortbolu escortburdur escortbursa escortbursa escortçanakkale escortçanakkale escortçeşme escortdidim escortdiyarbakır escortdiyarbakır escortedirne escortedirne escortelazığ escortelazığ escorterzincan escorterzincan escorterzurum escorterzurum escortbodrum escortbursa escortbursa escorteskişehir escorteskişehir escortgaziantep escortgaziantep escortgaziantep escortgiresun escortgiresun escortgümüşhane escorthatay escorthatay escortısparta escortısparta escortkars escortkastamonu escortkastamonu escortkayseri escortkayseri escortkıbrıs escortkıbrıs escortkonya escortkonya escortkuşadası escortkütahya escortkütahya escortmalatya escortmalatya escortmanisa escortmanisa escortmardin escortmardin escortmarmaris escortmersin escortnevşehir escortnevşehir escortniğde escortniğde escortordu escortordu escortrize escortrize escortsakarya escortsakarya escortsamsun escortsamsun escortşanlıurfa escortşanlıurfa escortsinop escortsinop escortsivas escortsivas escorttekirdağ escorttekirdağ escorttrabzon escorttrabzon escortuşak escortvan escortvan escortyalova escortyalova escortyozgat escortyozgat escortzonguldak escortzonguldak escortCoinbar girişSafirbet girişcratosslot girişAsyabahis girişTempobet girişMarsbahis girişBetebet girişVdcasino girişVevobahis girişBetper girişimajbet girişHoliganbet girişJojobet girişAnadolucasino girişArtemisbet girişbelugabahis girişbetvole girişinterbahis girişmilanobet girişZeytinburnu EscortYeşilköy EscortYenibosna EscortÜmraniye EscortTopkapı EscortTaksim EscortSuadiye EscortSınırsız EscortŞişman EscortŞişli EscortŞirinevler EscortSilivri EscortPendik EscortOrtaköy EscortOlgun EscortNişantaşı EscortMerter EscortMecidiyeköy EscortMaslak EscortMaltepe EscortMahmutbey EscortLevent EscortKurtköy EscortKüçükyalı EscortKüçükçekmece EscortKartal EscortKağıthane EscortKadıköy Escortİstanbul Escortİkitelli EscortHaramidere EscortHalkalı EscortGöztepe EscortGenç EscortFlorya EscortFındıkzade EscortFatih EscortEtiler EscortEsenyurt EscortEscort NumaralarıEscort BayanlarErenköy EscortElit Escortçekmeköy escortÇıtır Escortşerifali escortCihangir Escortümraniye escortüsküdar escortCevizli EscortCennet Mahallesi Escortsuadiye escortÇapa Escortkadıköy escortÇağlayan Escortgöztepe escortBüyükçekmece Escortbostancı escortgöztepe escortBostancı EscortBeyoğlu Escortsuadiye escorterenköy escortbostancı escortanadolu yakası escortavrupa yakası escortBeylikdüzü EscortBeşiktaş Escortanadolu yakası escortBayrampaşa EscortBaşakşehir Escortümraniye escortBakırköy Escortkadıköy escortBahçelievler Escortbostancı escortBağdat Caddesi Escortataşehir escortBağcılar Escortcevizli escortatalar escortmaltepe escortAvrupa Yakası Escortkartal escortmaltepe escortAvcılar EscortAtaşehir Escortümraniye escortAnkara escortUlus escortTunalı escortTandoğan escortSıhhiye escortRus escortMamak escortMamak escortGölbaşı escortsertleştirici haplarhasta yataklarıkent switch fiyatKeno Club Sigaraparliament aqua bluemarlboro double fusionGauloises Sigarakent switchdjarum blackLeader SigaraAnadolu yakası escortAtaşehir escortBostancı escortErenköy Escortavrupa yakası escortAtaköy EscortAvcılar EscortBahçeşehir Escortözel escortlaranal escortçıtır escortelit escortAnadolu Yakası escortAtaşehir escortbağdat caddesi escortBostancı escortGöztepe Escortİstanbul EscortKadıköy EscortKartal EscortKurtköy EscortMaltepe EscortPendik EscortŞerifali EscortTuzla EscortÜmraniye escortÜsküdar EscortAnadolu Yakası EscortAtaşehir escortBostancı EscortGöztepe EscortAvrupa Yakası EscortAksaray escortAtaköy EscortAvcılar Escortİstanbul EscortAtaşehir Elit EscortAtaşehir Esmer EscortAtaşehir Genç EscortAtaşehir Olgun EscortAtaşehir Sarışın EscortAtaşehir Şişman EscortAtaşehir Sınırsız EscortAtaşehir Ucuz EscortAtaşehir Yabancı EscortAteşehir Escort BayanBağdat Caddesi EscortBağdat Caddesi Olgun EscortBağdat Caddesi Sarışın EscortBağdat Caddesi Şişman EscortBağdat Caddesi Ucuz EscortBağdat Caddesi Yabancı EscortBostancı Elit EscortBostancı Çıtır EscortBostancı EscortBostancı Esmer EscortBostancı Olgun EscortBostancı Sarışın EscortBostancı Yabancı EscortGöztepe EscortGöztepe Genç EscortGöztepe Olgun EscortGöztepe Şişman EscortGöztepe Sınırsız EscortGöztepe Ucuz EscortKadıköy Anal EscortKadıköy Elit EscortKadıköy EscortKadıköy Eskort BayanlarKadıköy Genç EscortKadıköy Yabancı EscortKartal Çıtır EscortKartal EscortKartal Eskort BayanlarKartal Esmer EscortKartal Sarışın EscortKartal Sınırsız EscortKartal Ucuz EscortKaynarca EscortKaynarca Genç EscortKaynarca Olgun EscortKaynarca Şişman EscortKurtköy EscortKurtköy Escort BayanKurtköy Ucuz EscortKurtköy Yabancı Escort BayanMaltepe Anal EscortMaltepe EscortMaltepe Genç EscortMaltepe Olgun EscortMaltepe Şişman EscortPendik EskortPendik Eskort BayanlarPendik Sarışın EscortPendik Şişman EscortPendik Sınırsız EscortPendik Ucuz EscortTuzla Anal EscortTuzla Elit EscortTuzla EscortTuzla Yabancı EscortÜmraniye EscortÜmraniye Masöz EscortÜmraniye Olgun EscortÜmraniye Ucuz Escortepoksi zeminepoksi zemin kaplamaepoksi yol çizgisişişli escortAcıbadem Escortİçerenköy EscortKozyatağı EscortKüçükyalı EscortKadıköy EscortKartal EscortMaltepe EscortPendik EscortKurtköy EscortŞerifali EscortAnadolu Yakası EscortKadıköy EscortAtaşehir EscortBostancı EscortAtaşehir EscortKadıköy EscortKurtköy EscortAnadolu Yakası EscortAnadolu Yakası EscortAtaşehir EscortBostancı EscortKadıköy EscortAnadolu Yakası EscortKadıköy EscortAtaşehir EscortBostancı EscortMaltepe EscortGöztepe EscortPendik EscortErenköy EscortGöztepe EscortSuadiye EscortGöztepe EscortMaltepe EscortŞerifali EscortKartal EscortKurtköy EscortPendik EscortKurtköy EscortPendik EscortAnadolu Yakası EscortKartal EscortMaltepe EscortAnadolu Yakası EscortKartal Escort BayanKurtköy Escort BayanMaltepe Escort BayanPendik Escort BayanAnadolu Yakası EscortKartal EscortKurtköy EscortMaltepe EscortPendik EscortTuzla EscortKurtköy EscortPendik EscortTuzla EscortAnadolu Yakası EscortMaltepe EscortKartal EscortBostancı EscortÜmraniye EscortAnadolu Yakası EscortKadıköy EscortAtaşehir EscortTuzla EscortGebze EscortAydınlı EscortMutlukent EscortPendik EscortAnadolu Yakası EscortKurtköy EscortÜmraniye EscortBostancı EscortKartal Escort BayanPendik Escort BayanKurtköy Escort BayanMaltepe EscortAnadolu Yakası EscortBostancı EscortKartal EscortMaltepe EscortÜmraniye Escortbağdat caddesi escortgöztepe escortistanbul escortkartal escortkurtköy escortmaltepe escortpendik escorttuzla escortüsküdar escortataköy escortavcılar escort bayanavrupa yakası escortbahçeşehir escortbakırköy escortbeşiktaş escortbeylikdüzü escorterenköy escortetiler escortgöztepe escortikitelli escortkartal escortkurtköy escortmaltepe escortmecidiyeköy escortpendik escortşirinevler escortşişli escortsoğanlık escortataşehir escortkaynarca escortümraniye escortgebze escorttuzla escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortavrupa yakası escortsex hikayeleriadana escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortantep escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingol escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortısparta escortistanbul escortizmir escortizmit escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkayseri escortkıbrıs escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortzonguldak escorturfa escortuşak escortvan escortyalova escortyozgat escorterkeklerde sertleşmeye iyi gelen ilaçlarsertleştirici hap eczane fiyatlarıvega 100 mg hapfuck googledolandırıcı hesap satışıbacklink alToscanello Blu Anice AnasonToscanello CappuccinoToscanello Cioccolato ÇikolataToscanello GrappaToscanello LimoncelloToscanello MacchiatoToscanello Rosso CaffeToscanello RubinoToscanello VanilyaToscanello PuroToscanello Cappuccino Puroweb postegropostegro girişAvrupa yakası escortAksaray escortAtaköy escortAtaşehir escortAvcılar escortBahçelievler escortBahçeşehir escortBakırköy escortBaşakşehir escortBeşiktaş escortBeylikdüzü escortBostancı escortBüyükçekmece escortEsenyurt escortEtiler escortFatih escortHalkalı escortKadıköy escortKartal escortKüçükçekmece escortMaltepe escortMecidiyeköy escortMerter escortPendik escortRus escortŞirinevler escortŞişli escortTaksim escortTopkapı escortümraniye escortZeytinburnu escortgaziantep escortalanya escorttekirdağ escortşanlıurfa escortşanlıurfa escortsamsun escortbolu escortbodrum escortbeylikdüzü escortyozgat escortyalova escortvan escortuşak escorturfa escorttrabzon escorttokat escorttokat escortsivas escorturfa escortsakarya escortsakarya escortrize escortniğde escortniğde escortmuğla escortmuğla escortmarmaris escortmardin escortmardin escortmaraş escortmanisa escortmanisa escortkütahya escortkocaeli escortkocaeli escortkıbrıs escortkastamonu escortkars escortısparta escortgümüşhane escortgiresun escortgaziantep escortzonguldak escortzonguldak escortyozgat escortyalova escortvan escorttrabzon escorttekirdağ escortsivas escortsamsun escortordu escortmersin escortmaraş escortmalatya escortkütahya escortkuşadası escortkonya escortkayseri escortkastamonu escortısparta escorthatay escortgiresun escorteskişehir escorterzurum escorttekirdağ escortdiyarbakır escortçorum escortçeşme escortburdur escortbolu escortmalatya escortdenizli escortbodrum escortbalıkesir escortafyon escortbalıkesir escortaydın escortartvin escortantep escortantalya escortağrı escortadana escorterzurum escorterzincan escorterzincan escortedirne escortdüzce escortdüzce escortdidim escortdidim escortdenizli escortçorum escortçeşme escortçanakkale escortbursa escortburdur escortbolu escortbodrum escortrize escortordu escortmersin escortkonya escortantalya escortaydın escortartvin escortalanya escortalanya escortağrı escortafyon escortadana escortzonguldak escortyozgat escortyalova escortvan escortuşak escorturfa escorttrabzon escorttekirdağ escortsivas escortsinop escortsinop escortsinop escortsamsun escortsakarya escortordu escortniğde escortnevşehir escortnevşehir escortnevşehir escortmuğla escortmarmaris escortmardin escortmaraş escortkütahya escortkuşadası escortkonya escortkocaeli escortkıbrıs escortkayseri escortkastamonu escortkars escortısparta escorthatay escortgümüşhane escortgiresun escortrize escortgiresun escorteskişehir escorterzincan escortdiyarbakır escortdidim escortburdur escortbeylikdüzü escorttokat escortmersin escortmanisa escortmalatya escortbolu escortbeylikdüzü escortmalatya escortadana escortafyon escorteskişehir escorterzurum escorterzurum escorterzincan escortelazığ escortelazığ escortelazığ escortelazığ escortedirne escortedirne escortdüzce escortdiyarbakır escortdidim escortdenizli escortçorum escortçeşme escortçeşme escortçanakkale escortçanakkale escortçanakkale escortburdur escortbolu escortbodrum escortbodrum escortbalıkesir escortaydın escortartvin escortartvin escortantep escortantep escortalanya escortağrı escortafyon escortadana escortantalya escortalanya escortalanya escortAmazon Prime izleBeIN Connect izleBlutv izleDisney Plus izleexxen izleGain TV izleNetflix izleAmazon prime izleBlutv izleDisney Plus izlebeylikdüzü escorteryaman escortcaptain blackkalpli sigarasertleştirici hap eczane fiyatlarışişme bebeksertleşme sağlayıcı ilaçlar ve isimleriviagra fiyatManchester Double Drive SigaraKing Edward imperial purobetpas girisbetpas yeni adresibetpas kayitbetbabaikimislirestbetsupertotobetsuperbetinbetsatbets10bahsegelonbahishilbetbetparktarafbetromabetbetmatiktimebetdinamobetelitbahisbetboobahigowinxbetpusulabetaresbetmobilbahisnerobetsuperbahisjetbahisbetbooadana escort1xbet kayıt1xbet casino1xbetpenis sertleştirici cinsel haplarescortAydın escortMuğla escortSinop escortTekirdağ escortYalova escortRize escortAmasya escortBalıkesir escortÇanakkale escortBolu escortErzincan escortVan escortYozgat escortZonguldak escortAfyon escortAdıyaman escortBilecik escortAksaray escortAğrı escortBitlis escortSiirt escortÇorum escortBurdur escortEdirne escortDüzce escortErzurum escortKırklareli escortGiresun escortIsparta escortTrabzon escortSivas escortŞanlıurfa escortTokat escortManisa escortOrdu escortOsmaniye escortArdahan escortKaraman escortBatman escortBayburt escortElazığ escortBingöl escortGümüşhane escortUşak escortIğdır escortBartın escortNevşehir escortKastamonu escortMaraş escortKırşehir escortMardin escortKırıkkale escortKarabük escortKars escortsertleştirici hap eczane520 kalpli sigara elmalı520 kalpli sigaras20 kalpli sigaraİstanbul escort bayanİstanbul escortİstanbul escortsEscort istanbulistanbul escort bayanİstanbul escortEscort istanbulistanbul escortEscort bayanBayan escortescortEscort bayanbayan escortescortAnkara escort bayanEscort ankaraEscort Bayan İstanbulümraniye escortüsküdar escortzeytinburnu escortkadıköy escortkağıthane escortkartal escortmaltepe escortkeçiören escortmanavgat escortalanya escortbodrum escortkuşadası escortdidim escortarnavutköy escortsilifke escortbelek escortşişli escortpendik escortkarşıyaka escortseyhan escortnilüfer escortesenler escortbeylikdüzü escortİstanbul escortİstanbul escort bayanEscort istanbulBayan escortEscort bayanescortseoboşalmayı geciktirici haplargeciktirici kremlergeciktirici spreylerpenis büyütücü haplarbayan azdırıcı damlabayan azdırıcı haperken boşalma geciktirici ilaçlarpenis büyütücü çeşitleribayan cinsel istek arttırıcılarcialis fiyatıviagra fiyatlarıbayan cinsel istek arttırıcılarerken boşalmayı geciktirici ilaç çeşitleripenis büyütücü ürün çeşitlerierken boşalmayı geciktirici ilaç çeşitleribayan cinsel istek arttırıcı damlageciktirici sprey çeşitlerien iyi geciktirici kremkadın istek arttırıcı damlaen iyi bayan azdırıcı ilaçcialis fiyatı eczaneviagra eczane fiyatıerken boşalmayı geciktirici haplargeciktirici krem çeşitleripenis büyütücü haplarcinsel gücü arttırıcı ilaçlarbayan azdırıcı ilaçlaren iyi geciktirici ilaç isimleripenis büyütücü kremen iyi bayan cinsel istek arttırıcılarhublaagramtiktok beğeni satın algeciktirici haplargeciktirici kremler çeşitlerikadın azdırıcı çeşitlerigeciktirici ilaç çeşitleripenis büyütücü çeşitlerieczane cialis fiyatıviagra eczane fiyatlarıbayan azdırıcı ilaçlaren iyi geciktiricilerpenis büyütücülerbayan uyarıcılarerken boşalmayı geciktiren ilaçlarpenis büyütücülerviagra eczane satış fiyatlarıeczane cialis fiyatıerken boşalmayı geciktirici ilaçlargeciktirici krem fiyatlarıgeciktirici sprey eczaneen etkili büyütücülerbayan istek arttırıcı çeşitlerien iyi bayan cinsel istek artırıcılarerken boşalmayı geciktirici ilaçcialis eczanecialis eczanede kaç tlADANA ESCORTANKARA ESCORTANTALYA ESCORTGAZİANTEP ESCORTHATAY ESCORTMERSİN ESCORTİZMİR ESCORTKAYSERİ ESCORTKONYA ESCORTpostegroinstagram takipçi hilesiAnadolu Yakası Escortavrupa yakası escortyoutube abone satın alcialis fiyatıcinsel ereksiyon ilaçlarıcialis fiyatlarıviagra fiyatıcialis fiyatı eczaneFlynta 20 Mgkamagra 100 mgOrcafil 20 MgLifta 5 MgHardcis 5 MgLex 20 MgLevitra 20 MgPriligy 30 MgVigaroo 100 MgHardcis 20 MgAfilta 20 MgHardcis 20 Mgdegralifta 20 mgankara escortantalya escortizmir escortmersin escortCinsel sağlık ürünleriCinsel performans ürünleriGeciktirici ürünlerSertleştirici haplarKamagra jelKamagra jel fiyatKamagra jel eczaneVega 100 mgVega 100 mg fiyatViagraViagra fiyatViagra 100 mg fiyatViagra 30 lu fiyatCialisCialis fiyatCialis 20 mg fiyatCialis 100 mg fiyatCialis 30 lu tablet fiyatCialis 5 mg fiyatankara escortantalya escortizmir escortescortAdıyaman EscortArtvin EscortBilecik EscortBingöl EScortBitlis EscortBurdur EscortÇankırı EscortÇorum EscortGiresun EscortGümüşhane EscortKars EscortKastamonu EscortKırklareli EscortKırşehir EscortNevşehir EscortErzincan EscortNiğde EscortOrdu EscortSiirt EscortSinop EscortBayburt EscortKaraman EscortKırıkkale EscortBatman EscortŞırnak EscortBartın EscortArdahan Escortığdır EscortKarabük EscortOsmaniye EscortDüzce EscortKilis EscortAdana EscortAnkara EscortAntalya EscortAydın EscortBursa EscortDenizli EscortDiyarbakır EscortEskişehir EscortAntep EscortHatay EscortMersin Escortizmir EscortKayseri EscortKocaeli EscortKonya EscortMalatya EscortMardin EscortSakarya EscortSamsun EscortTrabzon EscortYalova EscortAdıyaman EscortAfyon EscortVan EscortAğrı EscortAmasya EscortBalıkesir EscortBilecik EscortBolu EscortBurdur EscortÇanakkale EscortEdirne EscortElazığ EscortErzincan EscortErzurum Escortısparta EscortKars EscortKastamonu EscortManisa EscortKütahya EscortMuğla EscortRize EscortSivas EscortTekirdağ EscortUrfa EscortOrdu EscortNevşehir EscortMaraş EscortZonguldak Escortadana escortalanya escortankara escortantalya escortaydın escortbursa escortçorlu escortdenizli escortdiyarbakır escortelazığ escorteskişehir escortgaziantep escortizmir escortkayseri escortkocaeli escortkonya escortmalatya escortmersin escortpendik escortsakarya escortsamsun escorttrabzon escortadana escortankara escortalanya escortantalya escortaydın escortbursa escortçorlu escortdenizli escortdiyarbakır escortelazığ escorteskişehir escortgaziantep escortistanbul escortizmir escortizmit escortkayseri escortkocaeli escortkonya escortmalatya escortmersin escortsakarya escortsamsun escorttrabzon escort520 Kalpli Sigara Kavunlu520 Kalpli Sigara Liçi Kral Meyvesicialis eczane fiyatı 2023viagra eczane fiyatı 2023free shopbayan azdırıcılarerken boşalmayı geciktiricilerviagra fiyatı 2023cialis fiyatı 2023eczanede satılan sertleştirici ilaçlarbeylikdüzü escortpostegro girişcialiscialiscialis 100 mgviagra 30 lu tabletkadın azdırıcıereksiyon haplarıgeciktirici spreypenis büyütmeviagrakamagracinsel ilaçlarcialis 5 mgcialis 20 mgcinsel eczanebayan azdırıcı eczaneistek arttırıcı damlacinsel güç arttırıcı ilaçlareczanelerde satılan geciktiricilerkamagra jelorjinal viagracialis 5 mgviagraeczane sağlıkcialis fiyatviagra fiyatkamagra jelcialis 100 mgviagra 30 lucialis 20 mggeciktirici spreybayan azdırıcı ilaçlarkadın azdırıcı damlasertleştirici ilaçlarpenis büyütücücialis 5 mgcialiscialis 5 mgKamagra jelCialis fiyatViagra fiyatEreksiyon haplarıCinsel sağlık ürünleriCinsel ilaçlarBayan azdırıcı damlaCialis fiyatViagra fiyatKamagra jelGeciktirici spreyCinsel performans artırıcı ürünlerBayan azdırıcı hapCialis 30 lu tabletpenis sertleştirici ilaç isimlericialis fiyatı 2023 eczaneviagra eczane satış fiyatı 2023lifta fiyatı eczanepenis sertleştirici ilaç çeşitlerieczane cialis fiyatıorijinal viagra fiyatıfx15 orijinal zayıflama hapıyapay kızlık zarı siparişvajina daraltıcı kremyalova escortmuğla escortaydın escorttrabzon escortkütahya escortçanakkale escortbalıkesir escortmanisa escorttekirdağ escortkahramanmaraş escortelazığ escortsivas escortşanlıurfa escorterzurum escortamasya escortvan escortrize escortgiresun escortordu escorttokat escortyozgat escortçorum escortmond sigarabayan azdırıcı damla çeşitlerikamagra jel eczane fiyatıafyon escortbalıkesir escortkütahya escortmanisa escortbolu escortmuğla escortbodrum escortmarmaris escortedirne escortkeşan escortriz escorterzincan escorthatay escortçorlu escortbornova escortDating Escortkonya escortmersin escortadana escortbursa escortmalatya escortkayseri escortaydın escortMilano Coffee Sigara Kahve AromalıMilano Gum Sigara Sakız Aromalıoris sigaraelazığ escortkocaeli escortizmir escortkayseri escortgaziantep escortadana escortkonya escortümraniye escortizmit escorteskişehir escortbursa escortantalya escortantalya escortantalya escortbursa escortkonya escortkonya escorteskişehir escortşanlıurfa escortçanakkale escortsamsun escortafyon escortmanisa escortescortmersin escortdenizli escortkıbrıs escortbalıkesir escortaydın escorthatay escortsivas escortvan escortadana escortelazığ escortizmit escortyalova escorterzurum escortısparta escortkocaeli escortmuğla escortsakarya escorttekirdağ escortdiyarbakır escorttrabzon escortuşak escortsinop escortrize escortmardin escortnevşehir escortçorum escortbatman escortkırşehir escortaksaray escortamasya escortniğde escortağrı escortbolu escortadıyaman escortyozgat escortzonguldak escortkütahya escorttokat escortgiresun escortkahramanmaraş escortkarabük escortbilecik escortkayseri escortdüzce escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortbursa escortkonya escortkonya escortkayseri escortkayseri escortmalatya escortmalatya escortmalatya escortmalatya escortmalatya escortgaziantep escortgaziantep escortgaziantep escorthatay escorthatay escortankara escortankara escortkırıkkale escortbartın escortartvin escortbingöl escortbitlis escortçankırı escortedirne escortkastamonu escortgümüşhane escortkaraman escorthakkari escortmuş escortordu escortsiirt escorttunceli escortbayburt escortşırnak escortardahan escortığdır escortkilis escortosmaniye escortdüzce escorterzincan escortkars escortburdur esortistanbul escortizmir escortankara escortbodrum escortgaziantep escorteskişehir escortkonya escortşanlıurfa escortafyon escortdenizli escortizmir escortbursa escortsamsun escortçanakkale escorthatay escortizmit escortkayseri esortantalya escortvan escortzonguldak escortbalıkesir escortmanisa escortbodrum escortkıbrıs escortsivas escortgaziantep escortmersin escortIstanbul Escortsamsun escortvan escortaydın escortedirne escortaksaray escortantalya escortescort antalyaescortAdana Escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortpung hile satın albartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortgaziantep escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortısparta escortistanbul escortizmir escortkahramanmaraş escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkayseri escortkilis escortkıbrıs escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmanisa escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortşanlıurfa escortsiirt escortsinop escortsivas escortşırnak escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortuşak escortvan escortyalova escortyozgat escortzonguldak escortbacklink sorgulamaGöğüs Büyütmememe büyültmeÜcretsiz Seo aracıAnahtar Kelime AnaliziGoogle Sıra Bulucuseo analysisescortKelime BulucuKredi Notu Öğrenmekonya escortmersin escortadana escortbursa escortmalatya escortkayseri escortaydın escortelazığ escortkocaeli escortNut roasting machineümraniye escortkartal escortmanisa escortbolu escortankara escortizmir escortistanbul escortkayseri escortkayseri escortmalatya escortsamsun escortkonya escorteskişehir escortsakarya escortmanavgat escortaydın escortafyon escortbalıkesir escortyalova escortaksaray escortcialis fiyatı kaç paraadana escort bayanankara escort bayanantalya escort bayanbursa escort bayanelazığ escort bayaneskişehir escort bayanistanbul escort bayanizmir escort bayanadıyaman escortafyon escortağrı escortamasya escortardahan escortartvin escortayvalık escortbalıkesir escortbatman escortbilecik escortçanakkale escortdidim escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escortfethiye escortgebze escortgiresun escortısparta escortığdır escortkastamonu escortkırıkkale escortkütahya escortmardin escortmuğla escortosmaniye escortrize escortşanlıurfa escortsiirt escorttekirdağ escorttokat escorttunceli escortyalova escortvan escortzonguldak escortcialis fiyatcialis 100 mgcialis nedircialis 5 mg fiyatcialisviagracialis 20mgizmit escortfethiye escortçorlu escortçorlu escort bayankamagra jel satışfuck googleBacklinks Checkerbacklinkbacklink sorgulamaahrefssincan escortgebze escortalanya escortmarmaris escortkuşadası escortpendik escortgaziosmanpaşa escortkartal escortsultanbeyli escortçorlu escortmamak escortavcılar escorthacklink satışbacklink salesseo sorgulamaserver scanviagra 100 mg fiyatviagracialiscialis nedircialis 100 mgcialis fiyatviagra siparişviagrabacklink satışbacklink satışıbacklink alkaliteli backlinkbacklink seositem kaçıncı sıradaGoogle Sıra Bulucubacklink sorgulamaOrganik Hit Programıhtml kod şifrelemeyoutube 1 milyon izlenme kaç tlsıra bulucumozrankGameloopBacklink nedirSpam Skoruspam skoru sorgulamaspam skoru sorgulaistanbul escortYabancı dizi izleNetflix izlegain tv izleExxen izledisney plus izleBlutv izleBeIN Connect izleAmazon Prime izleDizi izleYabancı dizi izleNetflix izleGain TV izleexxen izleDisney Plus izleBlutv izleBeIN Connect izleAmazon prime izleVideo Akrep HaberVideo Dosdoğru HaberVideo Haber SoyVideo Bilgili Beyinler HaberVideo Haber SuitVideo Kadin Haberikadıköy escortAtaşehir escortYabancı Dizi izleEn Güvenilir Bahis Siteleribetnanobahis tahminleritotobosekabetda pa sorgulada pa sorgulamaspam skoru sorgulamada pa checkerescortbahçeşehir escort bayan