امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

استراتژی کارساز

شرح انواع استراتژی ها سازمان ها

استراتژيهاي ستوني

 

مشتريان با يكديگر تفاوت داشته و در برابر تصميماتي كه مديران يك سازمان اتخاذ مي نمايد به شيوه هاي مختلفي عكس العمل نشان مي دهد استراتژيهاي ستون شكل تكامل يافته و امروزي مفهوم سنتي از بازاريابي هستند كه براساس اين مفهوم ، نيازها و خواسته هاي مصرف كنندگان ابتدا مورد شناسايي و سپس در اختيار آنها قرار مي گيرد ، اين استراتژيها در ارتباط با مشتريان بخصوصي مورد استفاده قرار مي گيرد و پيش از ظهور تكنولوژي امكان استفاده از اين استراتژيها وجود نداشت

 

استراتژي هاي بازاريابي فردي

 

رايج ترين و شناخته شده ترين استراتژي از نوع ستوني بوده و اين استراتژي از طريق ايجاد انعطاف در فرآيند توليد اين امكان را به شركتها مي دهد تا با ارائه يك آميخته بازاريابي ويژه براي هريك از مشتريان هزينه نهايي توليد خود را كاهش دهند دراين استراتژي با سرمايه گذاري بيشتر بر روي هزينه هاي ثابت تلاش مي گردد بطور موثري فرآيندهاي سخت افزاري جايگزين فرآيندهاي نرم افزاري مي گردند. ازآنجا كه در اين استراتژيها فرآيند توليد و عمليات معمولاً بصورت قابل انعطاف انجام مي شود ، مي توان نتيجه گرفت كه اين استراتژيها نيازمند استفاده از روشهاي بازاريابي قابل انعطاف ميباشد.

 

استراتژي قيمت گذاري تبعيض آميز

 

دومين استراتژي هوشمند از نوع ستوني قيمت گذاري تبعيض آميز است كه تابع انعطاف پذيري و اعمال تبعيض در تعيين قيمت ها ميباشد هدف اين استراتژي استفاده از حساسيت زماني مشتريان نسبت به قيمتهاي مختلف و افزايش بازده كلي دارائيهاي ثابت شركت است استفاده از اين استراتژي زماني قابل انجام است كه هزينه نهايي توليد يك واحد اضافي محصول پايين بوده و احتمال نگهداري كالا بصورت موجودي امكان پذير نباشد. با بررسي و مطالعه كسب و كارهاي خدماتي مشخص شده كه اين استراتژي در سازمانهاي بزرگ اجراء شده است . خرده فروشان هوشمند نيز با استفاده از اين استراتژي تصميم مي گيرند موجوديهاي خود را بطور سريع كاهش داده و بازده كلي فروش را حفظ كنند هرچه استراتژي قيمت گذاري تبعيض آميز اولين بار در كسب و كارهاي خدماتي مورد استفاده قرارگيرد اين ارتباط در توليد محصول و تكامل استراتژي هاي هوشمند نقش مهمي را ايفا مي نمايد شرايطي كه براي اجراي اين استراتژي مورد نياز ميباشد بشرح زير قابل طرح مي باشد .

 • وجود دارائيهاي كه هزينه ثابت آنها بالاست
 • پايين بودن هزينه نهايي ارائه يك واحد محصول اضافي
 • بودن امكان نگهداري كالا بصورت موجودي

استراتژي هاي رديفي

 

هدف از اجراي استراتژيهاي رديفي افزايش كيفيت و كميت تعاملات بين سازمانها و مشتريان آنست همانگونه كه از نام اين استراتژيها بر مي آيد اين استراتژيها از اطلاعات رديف هاي خاصي اطلاعات استفاده مي نمايند هدف اين استراتژيها درك و شناسايي واكنش هاي احتمالي مشتريان در برابر تصميمات و آميخته بازاريابي سازمانهاست و يكي از اركان اصلي براي موفقيت اين استراتژي ها تاكيد و پافشاري سازمانها بر ارزش دائمي مشتري مي باشد.

 

استراتژي تملك مشتري

 

مانند بازاريابي ارتباط پايدار با مشتري هدف سازمانها از اجراي اين استراتژيها اختصاص درصد بالايي از خريدهاي مشتريان به خود بوده و اين استراتژي تابعي است از ارتباطات متقابل شركت با مشتريان آن ( بازاريابي ازطريق سيستم ارتباطي تلفني ، اينترنت و غيره ) كه تاكيد اصلي آن بر افزايش توانايي بنگاه براي استفاده بيشتر از اطلاعات حاصل از تعاملات گذشته با مشتريان است اين ارتباطات مي تواند تعاملات آتي را نيز تحت تاثير خود قراردهند سازمانها مي خواهند هزينه يابي بازاريابي هريك از مشتريان خود را بعنوان هزينه ثابت و ضروري در حد امكان روي تعداد بيشتري از كالاها و خدمات سرشكن نمايند هرگاه بخواهيم اين استراتژيها را با استراتژيهاي ستوني ( بازاريابي فردي ) مقايسه نمائيم متوجه مي شويم كه استراتژي بازاريابي فردي تنها با انجام يك سرمايه گذاري اوليه در هزينه هاي ثابت انجام ميشود و بنگاه اميدوار است آن را بر روي كالاها و خدمات مختلف سرشكن كند

 

استراتژي پيش نگر

 

اين استراتژي مربوط به تملك مشتري است آنچه در اين استراتژي داراي اهميت ميباشد توانايي سازمان در ذخيره و پردازش اطلاعات چرخه عمر مشتري و ساير اطلاعات مرتبط با مشتريان است ، گاهي اوقات ازآن بعنوان استراتژي جادويي ياد مي شود . هدف از اجراي اين استراتژي پيش بيني چرخه عمر محصول و ساير نيازهاي مشتريان است . سازمانها با استفاده از اين استراتژي مي كوشند تمهيداتي بكار ببندند كه در مواقع بروز مشكل قادر به ارائه راه حلهاي مناسب باشند.

 

استراتژي هاي تركيبي

 

موفقيت اين استراتژي ها معمولاً مديون نگرش جامعي است كه اين استراتژي ها نسبت به اطلاعات و فن آوري هاي نوين دارند اين استراتژي ها بجاي تمركز بر ستون يا رديف خاص كليه موارد استراتژيها را مورد توجه قرار مي دهندوبه علت جامع نگري به عنوان نقطه عطفي در تاريخ تفكر استراتژيك هوشمند به شمارمي آيد

 

استراتژي سازمان بسط يافته

 

اين استراتژي سازمانها را قادر مي نمايد تا بهره گيري از اطلاعات و بدون كنار گذاشتن مرزهاي وظايف سازمانها بتوانند فرآيند هاي سنتي مبادله اطلاعات به صورت الكترونيكي پشت سر بگذارند و به مديريت موثر فعاليتهاي بنگاههاي ديگر در چار چوب سلسله مراتب ارزش آن سازمان نائل شوند

 

استراتژي مديريت بر مبناي اطلاع رساني

 

مفهوم مديريت بر مبناي اطلاع رساني به توانائي سازمان براي اداره كسب و كار از طريق درك و تشخيص اطلاعات ارائه شده توسط آن اشاره مي نمايد سازمانها با ايجاد اطلاعات و پايگاههاي اطلاعاتي در كنار هم استفاده از سيستم هاي خبره و ابزار تصميم گيري به دنبال تقليد از سازمانها و تعهد به اصول رويه هائي هستند كه موجب تصميم گيري مديريتي به شمار مي آيند هدف اصلي از اين اقدامات تقويت و ارتقاء جايگاه وظايف مديريتي مي باشد نه تغيير و جايگزيني آنها ضمناً پيچيدگي هاي موجود در محيطهاي هوشمند گرايش به طرف يك رويكرد محرك پاسخ را بجاي يك رويكرد كنترل و فرماندهي اجتناب ناپذير ساخته است اين نگرش ها تنها از طريق تركيب توانائي تصميم گيري و پردازش اطلاعات انسان و ماشين قابل تحقق مي باشد .

 

استراتژي هاي هوشمند در تقابل با استراتژي هاي سنتي

 

درك اينكه چگونه استراتژي هاي هوشمند بر مبناي يك چارچوب استراتژيك مشخص مي شوند داراي اهميت است اكثر نظريه پردازان استراتژي هاي بازار يابي ، ايجاد تعادل و توازن بين استراتژي هاي كارائي يعني رهبري سهم بازار يا هزينه و اثر بخشي يعني تفكيك ياتمركز را لازم مي دانند بسته به ميزان تحقق سليقه ها ي مشتريان در يك محيط بازار ، محصول ، استراتژي رهبري هزينه يا سهم بازار به انتخاب مكاني در نزديكي مراكز توزيع يا سهم بازار به انتخاب مكاني در نزديكي مراكز توزيع بستگي دارد سازمانها با ارائه آميخته بازار يابي خود در مراكز توزيع اميد وارانه تا حد امكان سهم بيشتري از بازار هاي مشتريان را به خود اختصاص مي دهند يكي از شيوه هاي سودمند بين دونوع اطلاعات يعني دانش و تجارب توليد با دانش و تجارب بازار است تاكيد سازمان بر پردازش و تجزيه و تحليل يكي از اين دو نوع اطلاعات است معهذا مي توانيم به گزينه هاي مختلف استراتژيك به شرح زير توجه نمائيم

الف: رويكرد سنتي رهبري هزينه ، يك استراتژي تك بعدي است در اين استراتژي بنگاه تلاش مي نمايد تنها به توليد يك نمونه محصول براي طيف وسيعي از مشتريان اقدام كند بر اساس اين استراتژي بر اين باور است كه عكس العمل مشتريان مختلف در برابر آميختن بازار يابي سازمان يكسان مي باشد

ب: رويكرد هاي تفكيك و تمركز بعد ديگري را مطرح مي نمايد در اين استراتژي ها سازمانها نمونه هاي مختلفي از يك محصول ويژه را توليد و عرضه مي نمايد توجيه آنها اين است كه عكس العمل مشتريان در برابر آميخته بازار يابي سازمان متفاوت است و به دليل وجود ملاحظات ، هزينه اي ، سازمان ناچارند محدوديت هائي را درباره مجموعه كالاها و مشتريان رعايت نمايند

عامل نهائي كه انتخاب استراتژي هاي هوشمند را تحت الشعاع قرار مي دهد انگيزه ها و توانائي هاي سازمان و مديران آن براي پردازش اطلاعات است در بازار هاي هوشمند توانائي پردازش اطلاعات بسيار قوي مي باشد اما ظرفيت محدود افراد براي پردازش اطلاعات بايد بعنوان يكي از عوامل محدود كننده در محيطهاي تصميم گيري به حساب آيد مديران بعنوان تصميم گيرندگان سازمانها تمام اطلاعاتي را كه براي يك تصميم مورد نياز است پردازش نمي نمايند بلكه تنها مجموعه محدودي از اطلاعات را مورد توجه قرار مي دهند .

بدين ترتيب اگر مدير ي از برنامه بخواهد تا تمام اطلاعات مربوط به مشتري خاصي را به او نشان بدهد استراتژي اين مدير استراتژي رديفي است در حالي كه اگر همان مدير از برنامه بخواهد تا كليه مشترياني كه بهر نحو ممكن در برابر كلاي او عكس العمل نشان مي دهند را مشخص سازد استراتژي او ستوني مي باشد . بهر حال سازمانها درصدند با شناخت ميزان انگيزه ها و امكانات خود يعني عوامل پردازش اطلاعات حداكثر ارزش ممكن را از دارايي اطلاعات مشتريان كسب نموده و آخرين تحليل اينكه قطعا بازارهاي هوشمند در آينده نزديكي با پيشرفت تكنولوژي ها برتر به تسخير استراتژيهاي برتر درخواهد آمد.

در انواع استراتژي و شيوه تشكيل آنها ميتوان به موارد زير اشاره نمود .

 • تجزيه و تحليل شركت
 • تجزيه و تحليل محيط
 • تجزيه و تحليل قوتها و ضعفها
 • تعيين اهداف اصلي جديد براي سازمان و شركتها
 • تعيين سياستهاي عمومي
 • تجزيه وتحليل قدرت حركت
 • تجزيه و تحليل احتمالات
 • تحليل كاستي ها نسبت به اهداف اصلي سازمانها و شركت
 • تنظيم استراتژي شركت
 • تنظيم پروژه هاي استراتژيك
 • استراتژيهاي بازاريابي و توزيع
 • استراتژيهاي محصول و بازار
 • استراتژيهاي توليد
 • استراتژيهاي بودجه
 • استراتژيهاي سازمان و فعاليت

کانال تلگرام conference.ac


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته

درباره Conference.ac

Conference.ac سامانه تخصصی اطلاع رسانی و نمایه سازی کنفرانس ها همایش ها و سمینار های ملی و بین المللی

فراخوان کنفرانس, فراخوان همایش, فراخوان مقاله