امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کارآفرینی

به عنوان یک کارآفرین شخصی :

یک فعالیت اقتصادی راه اندازی کنید.

حداقل اطلاعات مورد نیاز:

1- عنوان و توضیح در ارتباط با فعالیت

2-پیش بینی منابع مالی مورد نیاز: میزان منابع مالی –نحوهتامین

3-پیش بینی تجهیزات فنی مورد نیاز

4-اخذ مجوزهای مورد نیاز: چه نوع مجوز هایی مورد نیاز است –مراحلاخذمجوزها

5-محل فعالیت: محل تولید –محلفروش

6-پیش بینی میزان فروش و در آمد سال اول

7-نحوه بازار یابی: تعداد مشتریان باالقوه–شناساییرقبا

انسانها در زندگی اجتماعی خود همواره با دو پدیده متناقض روبرو هستند:

1- منابع در اختیار محدود

2-خواسته ها و نیاز های بشر نامحدود

مراحل تكامل جوامع بشري :

سنتي:مبناي كار يدي است.

صنعتي: كار يدي و استفاده از فكر.

فرا صنعتی یا اطلاعاتي: دانايي.

 

انقلاب هاي جامعه اطلاعاتي

انقلاب ديجيتالي: اطلاعات به سرعت از طريق سيستم هاي ارتباطي كابلي –بيسيم- نوريوماهوارهايانتقالمييابند.

انقلاب اينترنتي: كه مهمترين رسانه اينترنت است و هركس مي تواند همه اطلاعاتي كه نياز دارد از طريق اينترنت يابد.

انقلاب كارآفريني:کارافرینان انقلابی را هدایت می کنند که منجر به تحول و نوسازی اقتصاد در پهنه جهانی شده است.

الوين تافلر:

موج اول : قدرت           زور و بازو

موج دوم : قدرت           ثروت

موج سوم : قدرت         دانايي

در جوامع سنتي توانايي افراد در تامين نيازها به زور و بازو و كار يدي بستگي دارد.

اما در جامع صنعتي خصلت هاي نظير ابداع و خطر پذيري رشد كرد و علاوه بر كار يدي ، كار فكري نيز اهميت پيدا كرد.

اما ويژگي جامعه فرا صنعتي يا اطلاعاتي تفكر و انديشه عامل تمايز و برتري است .

ماهيت قدرت در جوامع سنتي:          خشونت

ماهيت قدرت در جوامع صنعتي:         ثروت

ماهيت قدرت در جوامع اطلاعاتي:      دانايي

كه بهترين نوع قدرت سوم مي باشد زيرا اين نوع قدرت در مغز افراد قرار دارد و هركس كه شايسته تر است قدرتمند تر خواهد بود در واقع قدرت از شكل انحصاري آن خارج مي شود.

نكته:يكي از ويژگي هاي جامعه اطلاعاتي آن است كه صنايع و اقتصاد دودكشي تبديل به صنايع بهداشتي تميز همچون كامپيوتر و ماشين هاي الكترونيكي تبديل مي شود و مشتري سالاري يا سفارشي شدن توليد از مشخصه هاي آن است

تعريف كسب و كار

فروش يا انتقال كالاها و خدمات براي كسب ارزش

معامله كالاها و خدمات

تكرار معاملات

انگيزه سود

فعاليت توام با ريسك

اهداف كسب و كار

اجتماعي

اقتصادي

انواع كسب و كار

صنعتي

خدماتي

تجاري

انواع کسب و کار تجاری:

براساس اندازه و ظرفيت                   عمده فروشي

 

خرده فروشي

براساس پوشش بازار

محلي

ملي                       بين المللي

تعريف كسب و كار

عبارت است از كسب و كار با خريد و فروش كالا، توليد كالاها و خدمات به منظور به دست آوردن سود سرو كار دارد.

كسب و كار در واژه نامه آكسفورد عبارت است از خريد و فروش و تجارت و در فرهنگ لانگ من ، كسب و كار به فعاليت پول در آوردن و تجارتي كه از آن پول حاصل شود گفته مي شود.

انواع نگرش ها به كسب و كار

ديدگاه اقتضايي در رابطه با نگرش به كسب و كار بيان مي كند كه زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه ، اطلاعاتي را براي افراد جامعه فراهم مي سازد كه براساس آن نگرش هاي افراد شكل مي گيرد. در واقع نگرش به كسب و كار، عبارت است از آمادگي رواني براي انجام كار كه سه دسته تقسيم مي شود: مثبت –منفي–خنثي

نگرش خنثي: فرد هيچ احساس مثبت يا منفي نسبت به كسب و كار ندارد و كار را يك تكليف در برابر دستمزدي كه به مي دهند مي داند.

نگرش منفي: فرد از انجام كار خوشش نمي ايد و در هر فرصتي از زير كار شانه خالي مي كند.

نگرش مثبت: فرد با عشق و علاقه به كار مي نگرد و كسب و كار را عامل موفقيت فردي و اجتماعي مي داند.

عواملي كه مانع ايجاد نگرش مثبت به كسب و كار در ايران شده است:

علاقه به ثروت هاي باد آورده

استقبال اكثريت نيروي كار از تعطیلات

بهره وري پايين نيروي كار

تمايل به مشاغل دلالي و خدماتي در مقابل مشاغل توليدي

ضعف اخلاقی کار

تنبلی و آزمندی

تعريف كارآفرين از ديدگاه شومپيتر(پدر کار آفرینی 1936 ):

كارآفرين فردي است كه تركيبات جديدي را در توليد ايجاد مي كند و كارافريني عبارت است از: عرضه ي كالاي جديد؛ روش جديد در فرايند توليد ، ايجاد بازار جديد ، يافتن منابع جديد و ايجاد هر گونه تشكيلات جديد در كسب و كار –شومپيتركارآفرينراتخريبخلاقنيزميگويد.

بطور ساده کارآفرین به شخص حقیقی یا حقوقی ای گفته می شود که توانایی تحمل ریسک - اغلب مالی - را دارد و میتواند یک ایده اولیه را به یک فعالیت اقتصادی تبدیل کند. همه ما می توانیم یک کارآفرین باشیم، چه کارمند، چه کشاورز و ... در هر پست و مقامی که باشیم در راه انجام فعالیت های خود می توانیم کارآفرین بوده و ایده های خود برای بهبود انجام کارها را به واقعیت تبدیل کنیم

 

کارآفرینی فرآیندی است پویا که فرد کارآفرین باتلاش بسیار ایده های نو و خلاق و شناسایی فرصتهای جدید و با بسیج منابع، مبادرت کند به ایجاد کسب و کار و شرکتی نو، راه اندازی سازمانی جدید با ویژگی نوآور و رشد یابنده با پذیرش مخاطره و ریسک که منجر به معرفی محصول و یا خدمت جدیدی به جامعه شود.

جمعی از اندیشمندان و نظریه پردازان کارآفرینی همچون پیتردارکر،

شومپیتر، دونستات، رابرت هسیریچ، مک میلان ولو، ویلیام بایگریو و ...

تعريف كارآفرين از ديدگاه دكتر احمد پور و مقیمی:

كارآفرين فردي است كه داراي ايده و فكر جديدي مي باشد و با بسيج منابع از طريق فرايند ايجاد يك كسب و كار كه توام با مخاطره مالي و اجتماعي و حیثیتی است و محصول و خدمت جديدي به بازار عرضه مي كند .

ملاك كارآفريني

انجام كارهاي جديد و يا ابداع روشهاي نوين در انجام امور جاري.

مهمترین نقش های کارآفرین ها در توسعه اقتصادی واجتماعی

-کارافرینی موجب گرداوی پس اندازهای عمومی بی هدف و سرگردان می شود

-کارافرینی موجب ایجاد اشتغال در مقیاس وسیع می شود

کارافرینی به توسعه ی متوازن منطقه ای منجر می شود

-کارافرینی باعث کاهش تمرکز اقتصادی در جامعه می شود

-کارافرینی موجب می شود منابع ،سرمایه ها و مهارت ها را که ممکن است بی استفاده و سرگردان باقی باشد به طور موثر به تحرک وا می دارد

-کارافرینی کیفیت زندگی را بهبود می بخشد

کارافرینی ،تجارت خارجی را که جزئ مهمی از توسعه اقتصادی کشور ها است توسعه دهد

-کارافرینی موجب افزایش منافع و سرمایه اجتماعی از طریق دولت می شود

 

نقش علوم مختلف در پیشرفت کارافرینی

علم روان شناسی: شناسایی صفات مشخصه کارافرینان و تعمیم آن به سایر مردم

علم جامعه شناسان: تاثیر مذهب –نژاد-گروهها -شبکههایاجتماعیوفرهنگبرکارآفرینان

علم مدیریت: نحوه اداره شرکت ها و سازمانها و تاثیر شرکت های کوچک بر کارافرینی

علم اقتصاد: نقش کارآفرینان به عنوان تحریک کنندگان حساس در نوسازی جوامع

علم سیاسی: دانشمندان علوم سیاسی ،کارافرینان را کودکان بی غرض نظام سیاسی

میدانند که باید کمک های موثری برای ظهور و بروز آنها در جامعه به عمل آید

انواع كارآفريني:

كارآفريني فردي: حالتي است كه فردي كسب و كار مستقلي را ايجاد مي كند؛و يا نمايندگي آن را از طريق شناسايي فرصت و بسيج منابع و امكانات لازم به دست مي آورد . تمركز او بر نوآوري، توسعه فرايند ايجاد محصولات يا خدمات جديد است.

كارآفريني سازماني يا شرکتی: شامل پرورش رفتار كارآفرينانه در سازماني است كه قبلا تاسيس شده و فرايندي است كه محصولات يا فرايندهاي نو آورانه با خلق فرهنگ كارآفرينانه در يك سازمان ايجاد مي شود.

سازمان کارآفرین: سازمان بستر لازم را برای اینکه همه کارکنان کارآفرین شوند را مهیا می نماید

 

تفاوت كارآفرينان و مديران:

مديران                                                                                 كارآفرينان

در گذشته زندگي مي كنند                                                           در آينده زندگي مي كنند

تهديد گرا هستند                                                                        فرصت گرا هستند

علاقه به ثبات دارند                                                                     علاقه به تغيير دارند

يك خانه مي سازندو مي خواهند                                                  يك خانه مي سازند و بلافاصله براي خانه

تا ابد در آن زندگي كنند                                                               بعدي برنامه ريزي مي كنند   

ويژگي هاي كارآفرينان :

1-ويژگي هاي شخصيتي

2-ويژگي هاي جمعیت شناختی (رفتاری)

ويژگي هاي شخصيتي كارآفرينان :

نیاز به استقلال:کارافرینان می خواهند به سبک خودشان کار کنند

ومعمولا علاقه ای برای کارکردن برای دیگران ندارند

حالت های ذهنی مثبت:حالت های ذهنی انسان را خوب و بد،شاد ومغموم،

غنی وفقیر میکند.صاحبنظران تفاوت را در حالت فیزیکی و عصبی ای

می دانند که شما در ان قرار گرفته اید.کارآفرینان میدانند چگونه حالت های

ذهنی خود را کنترل کنند تا در جهت رشد و شکوفایی انان باشد

توفیق طلبی: تمایل به انجام کار در استانداردهای عالی

ویژگی افراد توفیق طلب:

موقعیت هایی را دوست دارند که

خودشان مستقیم در حل مسایل مسئول باشند-

به توفیق شخصی بیش از پاداش بیرونی علاقه دارند

تاوقتی که فکر می کنند کاری را درست انجام می دهند

به قضاوت دیگران اهمیتی نمی دهند

تاکاری را تمام نکنند کار جدیدی را شروع نمی کنند

مرکز کنترل درونی : عقیده فرد نسبت به

اینکه وی تحت کنترل وقایع داخلی یا خارجی می باشد

را مرکز کنترل درونی توصیف نموده اند

تمایل به ریسک پذیری:پذیرش خطرهای معتدل و حساب شده

گرایش به خلاقیت و نواوری:شومپیتر معتقد است خلاقیت روحی است که در کارافرین دمیده می شود و نواوری فرایند کارافرینی است

روحیه شکست ناپذیری: کارافرینان معتقد هستند کسانی که به شکست اعتقاد دارند زندگی نکبت باری دارند- مهمترین محدودیت و مسموم کننده ذهن ،ترس از شکست است

ویژکی جمعیت شناختی(رویکرد رفتاری)

شرایط کودکی: روان شناسان معتقد هستند که پنج سال اول زندگی ،بیشترین تاثیر را در زندگی شخص دارد

والدین احساس اولیه مستقل بودن و تمایل برای کنترل در کارآفرینان آینده را القا می نمایند.

بیشتر کارآفرینان در کودکی پدر خود را از دست داده بودند

بیشتر کارآفرینان در کودکی وضعیت آشفته داشته اند

تحصیلات:

قبل از ورود به جامعه اطلاعاتی،تحصیلات و آموزش اهمیت کمتری برای کارافرینان داشت اما در عصر اطلاعات ،به دلیل رشد بالای فن آوری و رقابت شدید ، اهمیت خاصی پیدا کرده است و به کارافرینی به عنوان یک رشته علمی توجه شده است.

پایگاه اجتماعی:

قرارنگرفتن فرد کارافرین در پایگاه اجتماعی مورد انتظار ،سبب می شود تا فرد نسبت به اقدام کارافرینانه انگیزش نشان دهد.

الگوی نقش:

روانشناسان معتقد هستند که اگر کسی موفقیتی را کسب کند،دیگران هم می توانند همان موفقیت را کسب نمایند به شرطی که مایل به پرداخت هزینه زمانی و تلاش لازم برای آن باشند.

کارآفرینان اغلب در الگو گیری حرفه ای هستندو به دنبال مدل های موفق هستند مانند پدر مادر اقوام دوستان و ....

تجربه کاری و نارضایتی از شغل قبلی:

نا رضایتی از شغل قبلی ،کارافرینان را به خارج از سازمان و به سوی ایجاد کسب و کار کارآفرینانه سوق می دهد

نا رضایتی از شغل قبلی حاکی از دو موضوع است:

1-کارافرین برای دیگری کار می کرده است

2-نیازهای کارافرین ارضا نشده است

خلاقیتو نوآوری

 

خلاقیت

 

استعداد ابتکار و خلق ایده که به صورت بالقوه در هر فردی وجود دارد.

فرایند خلاقیت:

مرحله اول دوره آمادگی : در پس خلاقیت های موفق غالبا تحقیق و جمع آوری اطلاعات قرار دارد

مطالعه –حضور در سمینار ها –حضور در نمایشگاههای بین تخصصی –مسافرت – ملحق شدن به گروهها و اتحادیه ها

مرحله دوم دوره پرورش(خواب): در این مرحله موضوع از ضمیر خودآگاه به ضمیر ناخودآگاه سپرده می شود و هر لحظه ممکن است فرد به راه حل مساله دست یابد

مرحله سوم دوره بصیرت : در این مرحله ایده یا راه کار کشف می شود و فرد در یک لحظه و به طور ناگهانی متوجه راه حل مساله شده و میگوید آهان

مرحله چهارم دوره پیاده سازی و اجرا:

این مرحله دشوارترین مرحله از یک تلاش خلاقانه است و نیاز به جرات ،انضباط و سخت کوشی فراوان دارد

تکنیک های خلاقیت:

توفان فکری :

روشی است برای واداشتن گروهی از افراد به ارایه بسیاری نظرات در مدت زمان کوتاه -یک جلسه توفان فکری متشکل ازصاحب نظران گروه شش تا دوازده نفر و یک نفر هماهنگ کننده

قوانین توفان فکری :

1-هیچگونه انتقادی نباید از هیچ نظری در خلال جلسه ارایه گردد.

2-پرسه زنی خیال :هر نظری ارایه شود حتی نظرات غیر عملی

3-ارایه حداکثر تعداد نظرات

4-همه نظرات مکتوب شود و برای همه اعضا جلسه قابل رویت باشد.

5- تکوین نظرات در جلسات بعدی :عدم ارزیابی نظرات تا برگذاری چند جلسه و رسیدن به ایده های مطلوب

تکنیک دلفی :

این تکنیک شبیه توفان فکری است با این تفاوت که افراد هیچگاه به صورت گروه در یک جلسه و دور یک میز جمع نمی شوند

رییس گروه موضوع را به همه اعضا اعلام می نماید

اعضا گروه نظرات خود را مکتوب به ریس گروه اعلام می نماید

رئیس گروه نظرات را جمع بندی و مجدد برای اعضا ارسال می کند

ارایه نظرات جدید توسط اعضا و ارسال به رئیس گروه

تکرار این فرایند تا رسیدن به نظرات مطلوب

نمودار استخوان ماهی:

به بنظور شناسایی و تهیه فهرستی از کلیه علل احتمالی مساله

در این نمودار که شبیه اسکلت ماهی است مساله در قسمت سر ماهی و علل مساله نیز در ستون فقرات ماهی بر روی تیغ های ماهی نوشته می شود

نوآوری

دراکر می گوید : نوآوری مختص کارافرینان است ابزاری است که توسط آن کارآفرین ، منابع ثروت رت زای جدید ایجاد می کند یا منابع موجود را غنا می بخشد

تعریف: کاربردی وعملی کردن افکار و اندیشه نو و بدیع ناشی از خلاقیت است

 

موانع نوآوری

 

دسترسی نداشتن به منابع و امکانات

نداشتن آزادی عمل برای پیگیری و آزمایش ایده های نو

فرایند پیچیده و طولانی اخذ تایید

عدم اطمینان از سرقت ایده ها

دسترسی نداشتن به اطلاعات موثق –شفاف- مرتبط و به موقع

فقدان سیستم پاداش به پیشنهادهای اثربخش

تعارض و تنش کارکنان

افق زمانی کوتاه مدت سود آوری

 

مراحل ایجاد یک کسب و کار

1-جستجو ایده مناسب برای فعالیت یا سرمایه گذاری

2-بررسی و امکان سنجی ایده و طرح سرمایه گذاری

3-تدوین طرح کسب و کار

4- اجرا

 

ایجاد ایده

تهیه فهرست بلند از تولید                 محصولات و خدمات

 

معیار های انتخاب ایده

نیازی وجود دارد که در حال حاضر کالا و خدماتی تولید نمی شود

برای کالا و خدماتی که تولید می شود تقاضا بیش از عرصه است

کالا یا خدماتی را می توان تولید کرد که قابلیت رقابت با کالای موجود بازار است

 

روش های ایجاده ایده

1-شناسایی نیاز و یا احتیاج و سعی در تامین آن توسط ایده های جدید

از طریق تحقیقات بازار یابی احتیاجی که بر طرف نشده شناسایی می شود

2-ایجاد ایده جدید و سپس در جستجوی ایجاد نیاز برای معرفی

از طریق تحقیق و توسعه و سپس تبلیغات برای معرفی محصول جدید

 

تحقیقات بازار یابی

روشی منظم و منسجم برای جمع آوری اطلاعات در مورد بازار خاص همراه با تحلیل آن است

مراحل تحقیقات بازار یابی:

تعیین اهداف مطالعه بازار:

تعریف دقیق نیاز های اطلاعاتی از بازار

تعیین اهداف کلی و جزیی از تحقیقات

2-تعریف منطقه محصول – بازار (تفکیک بازار)

فرایند شناسایی بخش های بازار و تعیین تاکتیک های مناسب بازاریابی

به منظور حد اکثر نمودن فروش توجه و تمرکز بر قسمتی از بازار

احتمال بیشتری برای خرید محصول وجود دارد جمع آوری اطلاعات

و درک خصوصیات قسمت های انتخاب شده از بازار برای انطباق با

محصول تولید شده

3-بررسی اطلاعات موجود(داده های ثانویه)

بررسی داده هایی که قبلا توسط اشخاص ف سازمانهای دیگر

به منظور دیگری جمع آوری شده و می توان آنها را در بررسی

موضوع مورد نظر به کار برد.مهمترین مراکز جمع آوری

اطلاعات ثانویه:

مرکز آمار ایران – بانک مرکزی – اتحادیه های صنفی _

اتاق های بازرگانی –مرکزتوسعهصادرات–

وزارتخانه های مختلف-دانشگاهها

این اطلاعات برای تعیین ویژگی های بازار-

اندازه گیری بازار و پیش بینی تقاضا قابل استفاده می باشد

4 جمع آوری اطلاعات اولیه

از طریق مشاهده- مصاحبه و پرسشنامه انجام می شود ولی اکثرا از

پرسشنامه استفاده می شود

جمع آوری اطلاعات از کل بازار دارای هزینه و زمان بسیار است

لذا از روش نمونه گیری تعدادی از بازار که نماینده کل بازار است

به عنوان نمونه انتخاب می شود

توزیع پرسشنامه- جمع آوری پرسشنامه- طبقه بندی داده ها- تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

5-روش های پیش بینی تقاضا

روش کیفی: مبنی قضاوت و تجربیات مدیران –کارکنانواحدفروش–

نظر متخصصان خارج از سازمان

با استفاده از تکنیک های خلاقیت

روش کمی: در صورتی که اطلاعات دقیق از کذشته وجود داشته است

تعمیم اطلاعات گذشته به آینده

برخی از روش ها: تحلیل همبستگی- تحلیل سرس های زمانی –میانگین متحرک

6- تخمین اندازه بازار(بازار باالقوه)

اندازه بازار به تعداد خریداران موجود بستگی دارد

خریداران موجود دارای سه خصوصیت هستند: علاقه – درآمد – دسترسی

مطالعه فنی –مهندسی

این مطالعات به منظور اطمینان یافتن از ممکن بودن طرح از نظر فنی و عملیاتی انجام می شود

پیش نیاز های اطلاعاتی لازم برای مطالعات فنی:

-اطلاعات مربوط به محصول: طرح محصول –سطحکیفیت- خدماتپسازفروش

-اطلاعات مربوط به بازار: پیش بینی تقاضا و فروش –نحوهتوزیع

-اطلاعات مربوط به مواد اولیه: مشخصات فنی مواد –عرضهمواد

-سایر اطلاعات: قوانین ملی و بین المللی–موجودبودننیرویکارمتخصص- موجودبودنسرمایه

 

فرایند مطالعه فنی –مهندسی

بررسی و انتخاب تکنولوژی مناسب:

انتخاب تکنولوژی مناسب با توجه به اهداف و ویژگی های طرح مورد نظر یعنی ظرفیت تولید- کیفیت مورد انتظار –توان مالی –شرایط محیط زیست و ...

2-تعیین برنامه تولید:

در هر زمان چه میزان تولید شود با توجه به نتایج تحقیقات بازاریابی و تکنولوژی انتخاب شده

شرح فرایند تولید:

وقتی قرار است محصولی ساخته شود قاعدتا باید مراحلی را که از قبل مشخص گردیده اند طی شوند.

همه فعالیت هایی که در رابطه با تحلیل محصول برای تعیین عملیات و تجهیزات مورد نیاز صورت می گیرد طراحی فرایند نامیده می شوند .

برای نمایش شرح فرایند تولید از نمودار های زیر استفاده می شود:

1- نمودار مونتاژ

2-نمودار عملیات

3- نمودار جریان فرایند

بررسی و انتخاب ماشین آلات:

عواملی که در انتخاب ماشین آلات موثر می باشد:

1- ظرفیت خروجی ماشین آلات

2-نیروی انسانی لازم

3-نگهداری و تعمیرات

4-هزینه نصب و راه اندازی

5-طول عمر ماشین و ارزش اسقاط آن

تعیین تعداد ماشین آلات مورد نظر:

بعد از انتخاب نوع ماشین آلات باید تعداد مورد نیاز محاسبه شود

تعداد محصول مورد نیاز

ظرفیت تولید هر دستگاه

 

بررسی و انتخاب روش و تجهیزات حمل و نقل داخلی:

با استفاده از نمودار جریان فرایند ،مناسب ترین روش حمل و نقل های داخلی مورد نیاز اجرا می شود

برآورد موجودی ها:

-موجودی مواد اولیه

-موجودی کالای در جریان ساخت

-موجودی کالای ساخته شده

براورد امکانات جانبی:

در یک واحد صنعتی فعالیت خدماتی و کمک تولیدی زیادی وجود دارد دارد که طراح بایستی با در نطر گرفتن همه آنها ارتباط صحیح بین آنها برقرار نماید. امکانات جانبی در چهر دسته اصلی تقسیم می شوند:

1-امکانات جانبی اداری:دبیر خانه-حسابداری-بازاریابی-بایگانی

2-امکانات جانبی تولید:کنترل تولید-انبارها-اطاق ابزار

3-امکانات جانبی کارکنان:غزاخوری-محل استراحت-امکانات بهداشتی

4-امکانات جانبی کارخانه:تجهیزات تهویه-آتش نشانی-آسانسور

برآورد نیروی انسانی مورد نیاز طرح:

تعداد نیروی انسانی مورد نیاز طرح-بخش تولیدی و غیر تولیدی

-مهارت های مورد نیاز نیروی انسانی طرح

برآورد هزینه های کارکنان:

شامل حقوق و دستمزد مزایا بیمه عیدی

براورد فضای مورد نیاز:

با استفاده از اطلاعات مراحل قبل در این مرحله اندازه فضاهای فیزیکی طرح برآورد می شود . برای تخصیص فضا بر اساس استاندارد های فضای فیزیکی که در کتابهای طراحی کارخانه می باشد استفاده می گردد

تهیه طرح مقدماتی جا نمایی:

در این بخش در خصوص اسقرار کارخانه در یک منطقه مشخص مطالعه می شود

برخی از موارد برای تعیین جایگاه گارخانه:

بازار فردش و توزیع

دسترسی به مواد اولیه

امکانات زیر بنایی مانند حمل ونقل-جاده ها-راهآهن فرودگاه

دسترسی به نیروی کار متخصص

مقررات دولت

مطالعه مالی

بعد از بدست آوردن اطلاعات بازار از طریق تحقیقات بازازیابی و بررسی فنی و مهندسی مرحله بعد مطالعه مالی است که بررسی می شود آیا تولید محصول مورد نظر از لحاظ اقتصادی به صرفه می باشد؟

فرایند مطالعه مالی

الف) برآورد مجموع درآمد ها

با توجه به اطلاعات به دست آمده از بازار مجموع فروش و درآمد بدست می آید درآمد های متفرقه مانند فروش ضایعات نیز اضافه خواهد شد

ب) برآورد نیاز مالی و راههای تامین آن:

برای اجرای طرح بایستی میزان سرمایه گذاری محاسبه و پیش بینی انجام شود

1-مرحله اجرای طرح(سرمایه ثابت)

2-مرحله بهره برداری از طرح(سرمایه در       گردش)  

 

1-مرحله اجرای طرح(سرمایه ثابت):

*هزینه خرید زمین

*هزینه خرید یا احداث ساختمان و تاسیسات آن-ساختمان تولید/اداری/آزمایشگاه                                           تاسیسات گرمایش/سرمایش/تهویه هوا

هزینه ماشین آلات و تجهیزات تولید

*هزینه دوره آزمایشی قبل از بهره برداری کامل

2-مرحله بهره برداری ازطرح(سرمایه درگردش)

سرمایه در گردش عبارت از مجموعه امکانات لازم   برای به کار گیری و بهره برداری از سرمایه گذاری ثابت انجام شده جهت تولید و حفظ تداوم و استمرار فعالیت است.

اقلام عمده سرمایه در گردش:

*موجودی مواد اولیه

موجودی قطعات یدکی

*موجودی کالای در جریان ساخت

*موجودی کالای ساخته شده

*مطالبات تجاری

*موجودی نقد

پیش پرداخت بیمه و اجاره

ج- تامین مالی طرح

منابع داخلی:افزایش سرمایه شرکاء

2-منابع خارجی:وام-فروش سهام

 

پیش بینی صورت حساب سود و زیان:

این صورت حساب در بر گیرنده خلاصه ای از بودجه های فروش تولید و هزینه ها می باشد و هدف از تهیه آن برآورد سود خالص است.

شکل کلی یک صورت سود و زیان:

فروش                                                                 700

کسر می شود برگشت از فروش                                     50      

فروش خالص                                                       650

هزینه موجودی کالا ابتدای دوره                         100

هزینه موجودی کالا تولید شده در دوره               400

کسر می شود هزینه موجودی کالا انتهای دوره       50        

هزینه تمام شده کالای فروخته شده                                     450

سود نا خالص                                                           200

کسر می شود مالیات                                                      50

سود ویژه                                                                       150

 

پیش بینی ترازنامه:

ترازنامه نشان دهنده وضعیت مالی طرح پس از یک دوره ی مشخص که از یک سو فهرستی است از تمامی منابع کسب و کار و از سوی دیگر بیان کننده میزان حقوق تامین کنندگان مالی طرح و حقوق صاحبان آن که برای در اختیار گرفتن منابع بیان شده صرف شده است.

تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری:

1)معیار غیر تنزیلی:یعنی معیاری که ارزش زمانی پول

را در نظر نمی گیرد.

مشهورترین این معیارها ،دوره بازگشت سرمایه می نامند.

دوره بازگشت سرمایه عبارتند از مدت زمان کسب سرمایه اولیه

طرح از محل عایدات آن.

به عنوان مثال اگر پروژه ای دارای سرمایه اولیه 600میلیون ریال

باشد و عایدات آن در سالهای اولیه به ترتیب

100-150-150و 200 میلیون ریال باشد دوره بازگشت سرمایه چهار سال می باشد.

2)معیار تنزیلی:

یعنی معیارهایی که ارزش زمانی پول رادر نظر می گیرند

مشهورترین این معیارها :ارزش فعلی خالص می باشد.محاسبه ارزش فعلی یک فرایند مالی ،تبدیل ارزش آینده ی کلیه دریافت ها و پرداخت ها به ارزش فعلی در زمان حال یا مبدا پروژه است. ارزیابی پیامد های تغییر در شرایط عملیاتی طرح

آنچه تا کنون بررسی شد بر اساس برآوردها و پیش بینی هایی

است که کا آفرینان فکر می کنند آنگونه باشد.

اگر شرایط عملیاتی و به تبع آن برآوردها ،

آنگونه که پیش بینی شده است واقع نشود

و دستخوش تغییراتی شود ،عملکرد مالی طرح چه خواهد شد؟به این روش «تحلیل حساسیت» گفته می شودبه عبارت دیگر تکرار محاسبات یک فرایند مالی با تغییر دادن پارامتر های اصلی

تدوین طرح کسب و کار

ایجاد هر نوع کسب و کار جدید اغلب با مخاطراتی

همراه   است این موضوع اهمیت داشتن یک نقشه و

راهنمای مناسب را آشکار می سازد.

طرح کسب و کار ، یک سند کتبی است که یک پروژه اقتصادی پیشنهادی را به طور دقیق و کامل بیان می کند یک کارافرین می گوید: تا چیزی نوشته نشود وجود نخواهد داشت. طرح کسب و کار ابزاری برای پیش بینی و مدیریت

بهتر کسب و کار است

از طرف دیگر برای جذب منابع مالی باید ایده های

خود را به صورت نوشته در آورید وآن را در قالب یک

طرح کسب و کار به سرمایه گذاران ارایه دهید تاهم ایده های ذهنی خود را انتقال دهید تا هم منافع وریسک کار را به سرمایه گذار نشان دهید و او را به انجام سر مایه گذاری ترغیب نمایند

 

طرح كسب و كار براي اين موارد تهيه مي شود

 

اخذ وام

جذب سرمايه‌گذار

شرکت در مسابقات طرح کسب و کار

حضور در مراکز رشد و پارک‌هاي فن‌آوري

ورود به بورس

مذاکره و دريافت امتيازات تجاري

.......................................................................................

رئوس کلی يک طرح تجاری


1 خلاصه اجرایی (شامل ماموریت، اهداف و موفقیتهای کلیدی شرکت): این بخش در جلب توجه خواننده بسیار حائزاهمیت است. پس باید در تهیه آن دقت لازم به کار گرفته شود تا بسیار جذاب باشد. خلاصه اجرایی معمولا 1 و حداکثر 2 صفحه است. هرچند که این بخش، اولین بخش یک طرح تجاری است، اما توصیه می شود این بخش پس از تدوین تمام جزئیات تهیه شود. به این منظور ابتدا نکات اصلی طرح را برگزینید، هماهنگی نسبی بین آنها برقرار سازید سپس آنها را خلاصه کنید.

2 تشریح شرکت (شامل: تعریف شخصیت حقوقی شرکت، تاریخچه برای شرکتهایی که فعالند و یا طرح‌ریزی اولیه برای شرکتهای تازه تأسیس توانمندیها و داراییهای شرکت): این بخش از طرح درواقع مانند تدارک صحنه و صحنه‌آرایی در تئاتر است و در شکل گیری ذهن خواننده طرح و درک بهتر موضوع، بسیار موثر است

3 محصول یا خدمات (شامل: تشریح محصول یا خدمات، مزیتهای رقابتی، تکنولوژی ساخت، منابع، محصول یا خدمات آینده): گاه مخاطبان درباره حرفه و تجارت شما هیچ اطلاعاتی ندارند و یا بدتر، ممکن است تصور کنند که دارند، اما کاملا در اشتباه باشند. پس باید خواننده را آگاه کنید و اطلاعات مهم را بسرعت دراختیار او بگذارید. به خاطر داشته باشید اگر محصول یا خدمات شما منحصر به فرد است، این مطلب را بیان کنید. با ذکر جزئیات توضیح دهید که چرا نسبت به رقبا برتری دارید. برتری امتیازی است که باید آن را فریاد بزنید، پس این کار را بکنید


4 تجزیه و تحلیل بازار (شامل تشریح بازار هدف، نیازها، گرایشها و رشد بازار، کانالهای توزیع، الگوهای رقابت و خرید، رقبای اصلی و شرکای صنعت): در طرح تجاری باید محیطی که شرکت در آن به فعالیت مشغول است، تشریح شود و در این تشریح باید مشتری، نیازها، محل و راههای رسیدن به مشتری بدرستی تعریف شود. علاوه بر این موارد، گاهی ممکن است مقررات و نظارتهای کیفی خارجی خاصی درمورد محصول یا خدمات اعمال شود، در این صورت این موارد در این بخش توضیح داده خواهدشد.

5 استراتژی و جزئیات اجرایی آن: در این بخش به تشریح موارد زیر پرداخته می شود:
- هرم استراتژی (بیان استراتژی، تاکتیک ها و برنامه ها)
- ارزشهای سازمانی
- توانایی رقابت و کسب برتری
- استراتژی بازاریابی (استراتژی‌های قیمت گذاری و پیشبرد فروش، کانالهای توزیع و برنامه های بازاریابی)
- استراتژی فروش (پیش بینی فروش، جدولهای زمانی فروش)
- شرکای مهم
- زمانهای بررسی و بازنگری

6 تیم مدیریت: ساختار سازمانی، تیم مدیریت و سوابق اعضای کلیدی آن و استراتژی نیروی انسانی در این بخش تشریح می شود. تحقیقات نشان می دهد که مهمترین عامل ازنظر سرمایه گذاران در ارزیابی هر پیشنهاد، گروه مدیران است. در طرحهای جلب حمایت مالی، بهتر است در ضمیمه ای، سابقه شغلی جامع‌تر هریک از مدیران اصلی ارائه شود. این بخش می تواند شامل: جزئیات تحصیلات و اطلاعات مربوط به مسئولیتها و دستاوردهای افراد در سمتهای پیشین باشد

7 طرح ریزی مالی: فرضهای مهم (مانند نرخ بهره، وضعیت مالیات و...) شاخصهای مالی کلیدی (نرخ بازگشت سرمایه و...) تجزیه و تحلیل نقطه سربر، پیش بینی شود و زیان، پیش بینی جریان نقدینگی، نسبتهای تجاری و طرح‌ریزی بلندمدت، در این بخش از طرحهای تجاری ارائه می شود.
ترتیب صحیح یا غلطی برای ارائه این گزارشها وجود ندارد، اما بهتر است ابتدا عملکرد تجاری مشخص شود. سپس ترازنامه و در آخر گردش وجوه نقدی ارائه شود. پیش بینی ها نیز باید مانند حسابهای گذشته تنظیم شود تا هر نوع پیشرفتی قابل رؤیت باشد. بهتر است در متن اصلی زیاد به جزئیات حسابها پرداخته نشود و این جزئیات در ضمیمه بیان شود

8 پیشنهاد (درخواست): افراد اغلب، انرژی بسیاری را صرف نوشتن طرح تجاری می‌کنند. اما پیشنهاد (درخواست) خود را عنوان نمی کنند. در طرح باید با وضوح کامل، بیان شود که از مخاطبان چه می خواهید. پیشنهاد را به گونه ای مطرح نکنید که گویی مخاطب باید جواب بدهد و جای بحث هم ندارد. در این صورت پاسخ بله یا خیر خواهدبود، درحالی که شاید زمینه مذاکره وجود داشته باشد. پیشنهاد (درخواست) خود را در خلاصه ابتدای طرح نیز بیان کنید. اطمینان حاصل کنید که خواننده قطعا از خواسته شما درهمان صفحه اول مطلع می شود

انواع شرکت ها

تعریف شرکت

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دستیابی به سود و منفعت میتوانند توانایی های خود را اعم از سرمایه،تخصص و ارتباطات در کنار یکدیکر قرار دهند که مجموع این توانایی ها در کنار هم می بایست تحت چارچوب خاص با عقد قراردادی مابین این افراد صورت پذیرد و شرکتها نوع خاصی از این قراردادها هستند که هرکدام از انواع شرکتها شامل (مسئولیت محدود، سهامی خاص، سهامی عام، تضامنی...) چارچوب و تعریف خاصی از ارتباطات مابین شرکاء و سهامداران و همچنین مابین شرکا و اشخاص ثالث (خارج از شرکت) را بیان می دارد

در قانون تجارت ایران مصوب سال 1311 هفت نوع شرکت تجاری منظور شده است. این شرکتها عبارتند از: 1- تعریف شرکت سهامی عام‌
شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی که سرمایه‌‌ی آن به سهام، تقسیم‌شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود. در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه‌ی اوراق واطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود

 • 2- تعریف شرکت سهامی خاص
  شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه‌ی آن منحصراً توسط مؤسسین، تأمین‌گردیده و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان ‌شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.

 

 • چرا شرکت سهامی ؟

می توان گفت که مهمترین فلسفه وجود و اهمیت شرکت های سهامی به کار گیری سرمایه وسیع برای انجام امور تجاریست. چرا که در شرکتهای غیر سهامی عموما میزان سرمایه به کار گرفته شده کم و همچنین ریسک از بین رفتن سرمایه بالاست. این در حالیست که در شرکتهای سهامی سرمایه و تعداد سهامداران می تواند بسیار زیاد باشد. مزیت دیگر شرکتهای سهامی آن است که سهامداران مدیران شرکت را انتخاب می کنند و از آن پس اداره شرکت به عهده آنهاست. شرکت در مجمع و بررسی عملکرد مدیران شرکت نهایتا دو روز در سال از سهامداران وقت می گیرد. این ویژگی شرکت های سهامی که مسئولیت سهامداران به میزان سرمایه آنها در شرکت است نیز مزیت بزرگی به شمار می رود. به عنوان مثال اگر شرکتی با سرمایه ده میلیون تومان ورشکسته شود و دوازده میلیون تومان طلبکار داشته باشد، طلبکاران حق مطالبه دو میلیون تومان اضافی را از شرکا نخواهند داشت.

 

3-تعریف شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه‌ی خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در نام شرکت باید عبارت ‌با مسئولیت محدود ‌قید شود.

چرا شرکت با مسئولیت محدود؟

بزرگترین مزیت شرکت با مسئولیت محدود این است که هیچ گونه حداقل سرمایه ای برای آن در نظر گرفته نشده. لذا با هر میزان سرمایه قابل تاسیس است. به علاوه الزام قانونی برای ارائه مدارک مربوط به پرداخت سرمایه وجود ندارد. شرکت با مسئولیت محدود می تواند توسط چند مدیر موظف و غیر موظف اداره شود که جز شرکا نباشند و مدت مدیریت آنها محدود یا نامحدود باشد. حسن دیگر شرکتهای با مسئولیت محدود قلمرو آگهی هاست که نسبت به شرکت سهامی بسیار محدودتر است. از ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود می توان چنین استنباط کرد که این نوع شرکت تجاری برای بنگاه های کوچک مناسبتر است تا شرکت سهامی..

4- تعریف شرکت تضامنی
شرکت تضامنی، شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه‌ی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» ‌و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.

چرا شرکت تضامنی؟

شرکت تضامنی بابت تضمینی که در قبال بدهی های خود از جانب تمام شرکا دارد بسیار مطمئن است و بستانکاران با دغدغه کمتری برای وصول مطالبات خود دارند و در نتیجه راحت تر به این شرکت وام داده می شود. اما از طرف مقابل بار سنگین مسئولیت در این شرکتها موجب شده که عموما شرکتهایی که شرکا آن متشکل از یک خانواده یا دوستان مطمئن به یکدیگر هستند به سمت این نوع شرکت بروند.
5- تعریف شرکت مختلط غیرسهامی
شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود. شریک ضامن، مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود، کسی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه‌ای است که درشرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن، قید شود
6- تعریف شرکت مختلط سهامی
شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه‌ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه‌ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیداشود .در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت «شرکت مختلط»‌ ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود

چرا شرکت های مختلط ؟

همانطور که قطعا در دنیای پیرامون خود دیده اید، بعضی از انواع شرکتهای تجاری متداولتر از بقیه هستند. مثلا تعداد شرکتهای سهامی به مراتب بیشتر از شرکتهای مختلط می باشند. دلیل آن هم این است که فلسفه تعریف بعضی از انواع  شرکت برای شرایط خاصیست. به عنوان مثال شرکتهای مختلط سهامی برای شرایطی مناسبند که یک تاجر یا صاحب کسب کار برای گسترش یا ایجاد کسب و کار جدید به پول نیاز دارد. در عین حال نمی خواهد مدیریت کسب و کار را با دیگران تقسیم کند. قطعا برای وی بهترین گزینه استفاده از شرایط شرکت مختلط سهامیست. البته این نوع شرکت برای شرکا سهامی هم می تواند مفید باشد. درست است که  آنها در مدیریت شرکت دخالت دارند. اما این تصور که شریکی مدیریت شرکت را به عهده دارد که  مسئولیت او در شرکت بسیار سنگین است و نتیجتا کار را با احتیاط و دقت به پیش خواهد برد تا حدود زیادی خیال بقیه شرکا را راحت کرده و ریسک را پایین می آورد.

7- تعریف شرکت نسبی
شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است. در اسم شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و لااقل اسم یکی از شرکا باید ذکر شود؛ در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد؛ بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل «و شرکا» و «‌و برادران» ضروری است

چرا شرکت نسبی؟

شرکت نسبی به نوعی هم دارای بعضی از خصوصیات شرکت تضامنیست و هم مسئولیت شدید این نوع شرکت در تضمین کل مطالبات توسط تمام شرکا را ندارد. اما در مجموع غیر از مسئولیت شرکا در قبال طلبکاران، در بقیه موارد این شرکت با شرکت تضامنی تشابه دارند. مسئله ای که در اینجا نمی توان از آن عبور کرد این است که شرکتهای نسبی و تضامنی با عدم اقبال روبرو هستند. دلیل اصلی آن هم مسئولیت زیاد شرکا، اشکالات منطقی و حقوقی و همچنین محدودیت های فراوان ( همچون انحلال شرکت پس از فوت یا محجوریت یکی از شرکا و عدم اجازه انتقال سهم به غیر مگر با اجازه دیگر شرکا) در این گونه شرکت ها می باشد.

8- تعریف شرکت تعاونی
به موجب ماده‌ی17 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، «شرکت تعاونی، شرکتی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد

چرا شرکت تعاونی ؟

شرکت تعاونی به کسانی که به تنهایی توان حل مشکلات خود را ندارند این اجازه را می دهد که با مشارکت با یکدیگر به موانع را برطرف کنند. به عنوان مثال در صورتیکه جمعی از افراد به یک کالای خاص به طور مستمر احتیاج داشته باشند، در صورتیکه مقدار خرید تک تک آنها اندک باشد مجبور خواهند بود آن کالا را از طریق واسطه و قیمت گرانتر خریداری نمایند در حالیکه با عضویت در یک شرکت تعاونی و تجمیع سرمایه، می شود آن کالا را از تولید کننده به صورت عمده و بدون نیاز به واسطه خریداری کرد. همین طور برای فروش کالا ، ممکن است به عنوان مثال یک کشاورز در شرایطی نیاز اضطراری به پول داشته باشد. در نتیجه با فروش فوری کالای خود و یا سلف فروشی، متحمل خسارت شود. اما در صورتی که وی عضو یک شرکت تعاونی باشد با فروش کالای خود به آن شرکت می تواند از زیان ذکر شده جلوگیری کند. برای یک مثال دیگر می توان کارگری را مثال زد که به دلیل بضاعت کم نمی تواند از موسسه ای وام بگیرد. اما با عضویت در یک شرکت تعاونی و داشتن اعتبار نزد آن شرکت او خواهد توانست با نرخ معمول اقدام به اخذ وام کند.

فرصت

تعريف فرصت :

فرصت که در لغتنامه دهخدا مترادف با موقع و مجال است، به شرايط وموقعيت هائی اطلاق می گردد که می تواند به پيشرفت و توسعه منجر گردد.

فرصت به هر موقعيت مناسب در بازار اطلاق می گردد که در آن موقعيت هابتوان محصول/ خدمتی جديد (ايده) را عرضه نمود.

ویژگیهاي فرصت

فرصت قلب فرایند کارآفرینی است، یک فرصت باید:

جذاب باشد؛ ·

به موقع باشد؛ ·

بادوام باشد؛ ·

( براي خریدار یا مصرف کننده نهایی ارزش افزوده خلق

(کند

 

انواع فرصت

محصولات جدید؛ ·

خدمات جدید؛ ·

تکنیک هاي جدید تولید؛ ·

؛ شیوه هاي اجراي جدید ·

شیوه هاي جدید تحویل محصول یا خدمت به مشتري؛ ·

ابزارهاي جدید آگاه کردن مشتري از محصولات؛ ·

شیوه هاي جدید مدیریت روابط در سازمان؛

منابع فرصت

منابع فرصت به دو بخش محیط داخلی و خارجی سازمان تقسیم می شود

داخلی عبارتند از:

اتفاقات غیرمنتظره موفقیت غیرمنتظره، شکست غیرمنتظره و رویدادهاي غیرمنتظره

؛ بیرونی

ناسازگاري بین واقعیتی که عملا وجود دارد و واقعیتی که فرض بر آن است که

؛ وجود داشته باشد یا باید وجود داشته باشد

؛ نوآوري مبتنی بر پردازش نیاز

. تغییرات در ساختار صنعت یا ساختار بازار که هرکسی از آن بی اطلاع است

سه منبع دیگر فرصت ها در خارج از سازمان (شرکت)، در محیطهاي اجتماعی و فکري ایجاد می شو ند که عبارتند از:

- تغییر ویژگیهاي جمعیت

 • -تغییر در ادراکات، ذائقه و مفاهیم
 • تغییر در قوانین-
 • رشد سريع بخش كسب وكار خدماتي-
 • - دانش جدید
 • تشخيص فرصت :
 • به عنوان توانايي شناخت يك ايده ي خوب و انتقال آن به كسب وكار به گونه اي كه ارزش افزوده و درآمد توليد كند، تعريف شده است
 • تشخيص فرصت كارآفرينانه به هر حال اقدام هاي كارآفرينانه شامل تشخيص فرصت و جست وجوي فعاليت هااست. به طور قطع بعضي از عوامل اثرگذار بر جست وجو و تشخيص فرصت از تجر به هاي گذشته ي فرد ، شبكه ي اجتماعي كارآفرينانه، ديگر وقايع خارجي مثل تغيير هاي فناورانه و محيطي، يا تعامل بين هر دو عامل خارجي و داخلي ناشي مي شود.
 • معيار اصلی در کيفيت فرصت های کارآفرينی
 • اين معيارهای ارزيابی عبارتند از :
 • - ايجاد ارزش محسوس و غير قابل ترديد برای مشتری
 • - امکان حل يک مسئله اساسی، برآوردن نياز و خواسته ای با اهميت که ارزش پرداخت قيمت بالاتری را داشته باشد.
 • - بازار مطمئن، سود وتوان درآمدزائی
 • - سازگاری با توان و مهارتهای موسسين (کارآفرين)

مديريت

      

مديريت عبارت است ازهنرانجام كارازطريق ديگران (دراكر)

مديريت فرايندكاركردن بامردم وبوسيله آنها براي دستيابي به

اهداف سازماني بادرنظرگرفتن تغييرات محيط است.(كريتنر)

مديريت فرايند به كارگيري موثر وكارآمد منابع مادي وانساني برمبناي يك نظام ارزشي پذيرفته شده است كه ازطريق برنامه ريزي، سازماندهي، بسيج منابع، هدايت و رهبري وكنترل براي دستيابي به اهداف تعيين شده صورت مي گيرد(رابينز)

     وظایف مدیریت:

1)برنامه‌ریزی: پیش بینی و تدوین برنامه ها و اقدامات لازم

2)سازماندهی: ایجاد ساختار رسمی بر اساس ارتباط این مشاغل و واحد ها

3)هدایت: ایجاد ارتباط و تعامل مناسب در اجزای انسانی سازمان

4)نظارت: سنجش عملکرد ها بر اساس برنامه

5)تصمیم گیری وخلاقیت: تولید اندیشه و فکر نو

 

برنامه ریزی

تعریف :

طراحی و تصور وضعیت مطلوب و یافتن و پیش بینی کردن راهها و وسایلی که نیل به آن را میسر سازد همراه با تعهد اجرای آن

در مدت معین

تغییر و اصلاح مستمر برنامه ها موجب پویایی و انعطاف پذیری فرایند برنامه ریزی می شود

انواع برنامه ریزی:

1- از نظر زمانی(کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت)

2- از نظر مکانی(کلان، بخشی، منطقه ای)

3- از نظر حوزه عملکرد(اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی)

برنامه ریزی استراتژیک (بلند مدت)

تعريف استراتژي:

         برنامه، الگوي رفتاري، سياست يا تصميمي است كه سمت و سوي ديدگاهها و جهت حركت سازمان را نشان مي دهد و به معني راهبرد مي باشد.

تعريف برنامه ريزي استراتژيك:

تلاش منظم و سازمان یافته به منظور اخذ تصمیمات بنیادی که شکل دهنده فعالیت آتی و بلند مدت سازمان می باشد

برنامه ریزی عملیاتی(کوتاه مدت)

         برنامه ریزی استراتژیک چون چتری بر سازمان و عملیات آن سایه
می گستراند و مدیران را در انجام فعالیت هایشان راهنمایی می کند. اما این نوع برنامه ریزی، مدیران پایه را در انجام برنامه های عملیاتی خود بی نیاز نخواهد نمود. مدیران پایه باید با الهام از اهداف و استراتژی های کلی سازمان اهداف جزئی شده در واحد تحت نظارت خود را شکل داده و برای تحقق آن کوشش نمایند

         تعریف برنامه ریزی عملیاتی:

         برنامه ریزی عملیاتی عبارت از چگونگی تعیین اهداف و تبدیل این اهداف به صورت عملیات و پیش بینی روش های اجرای آن در کوتاه مدت می باشد.

برنامه‌هاي عملياتي هدف " برخورداري از بايگاني متمركز، امن و داراي فضاي كافي در رابطه با اسناد مالي"

برنامه/اقدام/فعالیت

واحد اصلي

(اقدام كننده)

واحد يا واحدهاي مشاركت كننده

شروع دوره

پایان دوره

سال اجرا

تشریح گامهای برنامه

شاخص‌هاي عملكردي كليدي

تعيين فضاي مورد نياز جهت تجميع بايگاني اسناد مالي

معاونت پشتيباني و منابع انساني

مديريت امور مالي

1392/2/1

2 ماه

1392

مطالعه و بررسي و مشاوره با مجري طرح (شركت موردنظر)

متراژ فضاي تخصيص داده شده

تأمين زيرساختهاي امنيتي در بايگاني جديد

مديريت امور مالي –

اداره دفترداري و تنظيم حسابها

مديريت دفترفني-

آتش نشاني

1392/3/1

4ماه

1392

شناسائي واستقرار سيستم قفسه بندی و امنيتي و اطفاء حريق موردنظر با توجه به نوع اسناد (كاغذي)

خريد و نصب

شناسايي پيمانكار

تعيين سيستم هاي امنيتي موردنظر

عقد قرارداد و اجرا و نظارت

ميزان كاهش ريسك از بين رفتن اسناد

انتقال اسناد به بايگاني جديد

مديريت امور مالي- اداره دفترداري و تنظيم حسابها

مديريت امور اداري- اداره خدمات و تداركات

1392/7/15

3ماه

1392

تأمين نيروي انساني مورد نياز

انتقال اسناد

پيشرفت بر اساس زمانبندي تعيين شده

آغاز مرحله انتقال پس از انجام

 

سازماندهی:با گسترده شدن حجم فعالیت ها ، تقسیم وظایف ضروری می گردد.

تعریف :فرآیند است دوره ای که براساس آن تقسیم کار ، تعیین مراتب و تنظیم روابط به منظور کسب اهداف امکان پذیر می گردد.

نمودار سازمانی

یکی از اسنادی که پس از رسمیت یافتن سازمان تنظیم می شود در یک نمودار سازمانی مستطیل ها یا مربع ها نمایانگر تقسیم کارند و نشان دهنده مسیر هایی هستند که کارها را به واحد ها تخصیص می دهند.

 

تصمیم گیری: تصمیم گیری تحت تاثیر کلیه افکار و اعمال مدیران می باشد و مدیر دائما در حال تصمیم گیری است

تعریف :

فرایند تعیین و تشخیص مساله ،یافتن راه حل های مختلف برای مساله ، مقایسه نتایج ممکن از هر راه حل با یکدیگر،انتخاب بهترین جواب از بین آنها و اجرای موثر تصمیم اتلاق می شود

خلاقیت: به کارگیری توانایی ذهنی برای پدیدار شدن و تولید یک اندیشه و فکر نو اطلاق می شود

نوآوری: به کارگیری ایده های نوین ناشی از خلاقیت

هدایت و رهبری

تلاش مدیر برای ایجاد انگیزه و رغبت در زیر دستان جهت دست یافتن به اهداف سازمان

تعریف:

رهیابی و راهنمایی انسانها و پیشگامی به سوی اهداف خاصی که در عمل از طریق نفوذ در دیگران و تغییر رفتار آنها میسر می باشد.

کنترل :

یکی از وظایف مدیریت است که در ارتباط با سایر وظایف مدیر می باشد.

از طریق کنترل حد اکثر کارآیی و اثر بخشی از منابع و فعالیت کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمان حاصل می شود.

فقط با کنترل است که برنامه ریز به صحت پیش بینی خود پی خواهد برد.

تعریف:

         تلاشی است سیستماتیک جهت رسیدن به اهداف استاندارد،طراحی بازخورد اطلاعات ،مقایسه اجزای واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده ،تعیین انحرافات احتمالی و سنجش آنها ،بر روند اجرایی که در بر گیرنده حد اکثر کارآیی است.

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته

درباره Conference.ac

Conference.ac سامانه تخصصی اطلاع رسانی و نمایه سازی کنفرانس ها همایش ها و سمینار های ملی و بین المللی

فراخوان کنفرانس, فراخوان همایش, فراخوان مقاله