امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ماموریت

ماموريت

 

بيانيه ماموريت سازمان كه به موجب آن هم سازمان از سازمان ديگر متمايز مي شود و آن بيان كننده علت وجودي سازمان مي باشد هر ماموريت سازمان داراي ويژگيهاي زير مي باشد

 • سازمان را بدان گونه كه هست و آنچه درنظر دارد مي توان معرفي نمود
 • به اندازه ي محدود بوده باشد كه بعضي از فعاليتها ي مخاطره آميز را حذف نمايند و بدان اندازه گسترده و وسيع بوده كه نويد رشد خلاق و نوآوري را بدهد
 • سازمان را از ساير سازمانها متمايز مي نمايد
 • بعنوان چارچوبي عمل كند كه بتوان بدان وسيله فعاليتهاي كنوني و آينده را ارزيابي نمايد
 • به حد كافي واضح و آشكار باشد تا همه اعضاي سازمان بتوانند آن را درك نمايند .

 

اجزاي تشكيل دهنده ماموريت سازمان

 

اجزاي تشكيل دهنده ماموريت سازمان شامل موارد زير مي باشد

 • مشتريان كه كاركنان سازمان و سازمان در برابر آن مسئول مي باشد
 • محصولات يا خدمات و كالائي كه در سازمان توليد مي شود
 • بازار ها كه محل عرضه كالاو خدمات مي باشد
 • فن آوري شامل فعاليتهائي كه سازمان در زمينه اطلاعات ، آموزش و استفاده از تكنولوژي هاي جديد مي نمايد
 • توجه به بقاء رشد و سود آوري كه عمر سازمانها طولاني و سودآوري نيز با افزايش روبرو باشد
 • فلسفه
 • ويژگيهاي ممتاز
 • توجه به تصور مردم
 • توجه به كاركنان

 

تدوين بيانيه ماموريت سازمان

 

آنچه يك سازمان وظيفه انجام آنرا دارد در آن زمينه براي تدوين استراتژي ها بر مبناي ثبات تري دست پيدا نمايد و نيازهائي كه سازمان در صدد تامين آن بر مي آيد مي تواند بر اساس آن ماموريت سازمان را به صورت بيانيه مطرح نمايد .

 

ماموريت سازمان در برنامه ريزي استراتژيك

 

تعريف ماموريت سارمان مي تواند آنقدر مهم باشد كه سرنوشت سازمان را تعيين مي نمايد چنانچه ماموريت كلي و مبهم كه حاوي و حامل معني مشخصي نباشد و صرفا جنبه تبليغاتي عمومي داشته باشد و از ايده آل سخن گويد اين ماموريت فاقد كارائي مي باشد به عقيده پيتر دراكر عدم وجود يك فلسفه وجودي تنها مهمترين علت شكست هاي بازرگاني در سازمانهاست .

ماموريت شامل تعريف روشني از دانه فعلي و مورد انتظار كسب و كار در چند سال آينه مي باشد ماموريت نشان دهنده همه نوع كسب و كاري است كه سازمان در آن فعاليت مي نمايد اعضاي سازمان بدون داشتن چشم انداز موقعيت از چگونگي تحقق رسالت سازمان آگاهي نخواهد داشت به بيان ديگر رسالت هدف سازمان و يا اينكه چرا سازمان وظايفي را انجام مي دهـد مشخص مي نمايد

در اين زمينه تعيين اهداف استراتژيك ، تعيين شاخص هاي مناسب براي ارزيابي تحقق استراتژيك ، تعيين اهداف كمي براي هر يك ازشاخص ها ، تعيين برنامه ها و اقدامات اجرائي جهت تحقق كمي ضروري مي باشد بهر حال اين امر موجب بهبود دارائي ها ي نا مشهود نيز خواهد شد بطور كلي در بررسي موضوع مي توان به پنج اصل در ارزيابي مديريت عملكرد و استراتژي سازماني رسيد كه قابل توجه مي باشد

اصل اول – بسيج هماهنگي سازمان براي تحول توسط رهبران

اصل دوم –توجه به استراتژي به اصطلاحات و برنامه عملياتي

اصل سوم –همسو سازي تمامي سازمان شامل افراد ، منابع ، برنامه ها و غيره با استراتژي

اصل چهارم – تبديل استراتژي به وظيفه روزانه همه كاركنان و مديران

اصل پنجم –تبديل استراتژي به يك فرآيند مستمر

استراتژي سازمان رااز دو ديدگاه دروني و بيروني نيز مي توان مورد بررسي قرارداد كه پس از تحليل موقعيت دروني و خارجي سازمان با چهار استراتژي مواجه مي شود 1- تهاجمي 2- رقابتي 3- تدافعي 4- محافظه كارانه مي باشد ، موقعيت دروني سازمان با دو قدرت مالي ومزيت رقابتي ارزيابي مي گردد و موقعيت بيروني سازماني با دو شاخص ثبات محيط و قدرت كسب و كار ارزيابي مي گردد.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته