امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نمونه گیری موارد خاص

نمونه گیری موارد خاص یا یگانهاين روش نمونه گيري در پژوهشهاي انسان شناسي و جامعه شناسي مورد استفاده بوده است. در اين نوع نمونه گيري خود فرد مهمتر ازموضوع مورد بررسي است. چهار روش در اين دسته قرار مي گيرند: كه شامل نمونه گيري مكاشفه اي (Revelatory Case Sampling ) نمونه گيري از موارد ويژه Criticalcase sampling نمونه گيري از موارد مهم از نظر سياسي Sampling Politically Important Cases ) و روش كل مجموعه ( Complete Collection ) است.

نمونه گیری موارد خاص یا یگانه

این روش نمونه گیری در پژوهشهای انسان شناسی و جامعه شناسی مورد استفاده بوده است. در این نوع نمونه گیری خود فرد مهمتر ازموضوع مورد بررسی است. چهار روش در این دسته قرار می گیرند:

که شامل نمونه گیری مکاشفه ای (Revelatory Case Sampling ) نمونه گیری از موارد ویژه Criticalcase sampling نمونه گیری از موارد مهم از نظر سیاسی Sampling Politically Important Cases ) و روش کل مجموعه ( Complete Collection ) است.

نمونه گیری مکاشفه ای یا اکتشافی روشی است که در آن به یک مورد واحد که معرف یک پدیده است دسترسی ایجاد می شود در حالی که قبلا امکان بررسی علمی پدیده وجود نداشته است. چنین مواردی بسیار محدود هستند و دسترسی به آنها بسیار با ارزش است. مثال این حالت مصاحبه با افرادی است که برای اولین بار به یک منطقه جدید مهاجرت کرده اند. در این حالت چون تاکنون چنین رخدادی سابقه نداشته است امکان انجام پژوهش وجود نداشته و یک نوع کشف است و به همین دلیل این نوع از نمونه گیری مکاشفه ای نامیده می شود.

نمونه گیری از موارد ویژه روشی است که در آن نمونه ها به دلیل اهمیت فوق العاد های که دارند و در مرکز موضوع مورد بررسی هستند انتخاب می شوند. افراد یا محل هایی که بیشترین اطلاعات را فراهم آورند موارد ویژه هستند و زمانی به طور عملی برای پژوهش مفیدند که بتوان نمونه کوچکی انتخاب نمود. منطق موجود در باره نمونه گیری موارد ویژه این جمله است که «اگر اینجا اتفاق بیافتد در هر جای دیگری نیز ممکن است رخ دهد یا بر عکس آن » یا اینکه اگر این گروه مشکل داشته باشند می توان مطمئن بود که همه گروه ها نیز این مشکل را دارند .مثال این نمونه گیری زمانی است که در پژوهشی مقدماتی درک دانشجویان سال اول تا چهارم را از یک پرسشنامه مورد بررسی قرار دهیم. اگر سال اولی ها بتوانند مفهوم پرسشنامه را درک کنند می توانیم مطمئن باشیم که در سال های بالاتر نیز این درک وجود دارد . قدرت تعمیم پذیری این روش به وزنی که نمونه ویژه به خود اختصاص می دهد بستگی دارد.

برای درک بهتر این موضوع مثالی از علوم اجتماعی در این مبحث ارائه می کنم. فرض کنید که یک برنامه قرار است در سطح ملی بر روی جوامع مختلف اجرا شود اما مجریان طرح مطمئن نیستند که قوانین و مقررات آن توسط جوامع مختلف قابل درک و اجرا باشد. در این مورد اگر جوامعی که تحصیلات بالایی دارند قادر به درک قوانین و مقررات برنامه نباشند می توان نتیجه گرفت که گروه های پایینتر نیز همین حالت را دارند. در مقابل اگر گروهی با تحصیلات پائین قادر به درک برنامه باشد می توان پیش بینی کرد که تمام گرو هها قادر به درک موضوع هستند .

در روش نمونه گیری از موارد مهم از نظر سیاسی، پژوهشگر از وضعیت سیاسی موجود برای انتخاب نمونه خود بهره می برد در این روش نمونه هایی انتخاب می شوند که از نظر سیاسی اهمیت داشته باشند و این بیشتر به دلیل وابستگی متقابل سیاست و پژوهش در علوم اجتماعی است .به عنوان مثال اگر مسئول اداره سالمندان مسئول اختصاص منابع پژوهشی باشد پژوهش بر روی سالمندان ممکن است بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

روش کل مجموعه یا روش ملاک محور روشی است که در آن تمام افراد یک مجموعه که یک معیار خاص را داشته باشند مورد بررسی قرار می گیرند. مثال این حالت زمانی است که پژوهشی بر روی کودکان مبتلا به سرطان انجام می شود و معیار انتخاب نمونه ها یک قومیت خاص است که تعداد افراد آن کم هستند. بنابراین تمام افرادی که با این قومیت خاص به سرطان مبتلا باشند پس از شناسایی مورد بررسی قرار می گیرند.

محسن مرادی


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته